ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
08/01/2016
Клиентите на „ПОК „Доверие“ ще имат възможност да се възползват от преференциалните условия по кредити и други финансови продукти на „Societe Generale Експресбанк“ до края на месец юни
04/12/2015
Конкурс за пет нови работни места за служители на длъжност Експерт "Обслужване на клиенти"
17/11/2015
"Предимно военни и полицаи са приели "офертата" на НОИ"
Даниела Петкова, Председател на УС на ПОК "Доверие", пред ТВ Блумбърг
07/08/2015
За загуба на пари и възможни злоупотреби с парите за втора пенсия предупреждават експерти
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за 12.2.2016 г.: УПФ "Доверие" - 1.52863 лв.; ППФ "Доверие" - 1.53125 лв.; ДПФ "Доверие" - 1.55222 лв.
Професионален пенсионен фонд

На 23.11.2000 г. ПОК "Доверие" АД получава от ДАОН Съгласие №3 за вписване на професионален пенсионнен фонд. На 28.11.2000 г., с решение №1, Софийски градски съд, фирмено дело 13905, регистрира Професионален пенсионен фонд "Доверие". С Решение №336 от 25.08.2003 г. КФН дава разрешение на ПОК "Доверие" АД за управление на Професионален пенсионен фонд "Доверие". Идентификационен код от НАП: 011. 

Банка-попечител: Обединена Българска Банка АД

Права при осигуряване в Професионален пенсионен фонд "Доверие"

Осигуряването в Професионален пенсионен фонд "Доверие" дава право на:

  1. Срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд съобразно категорията труд;
  2. Еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при загубена работоспособност над 89,99 на сто;
  3. Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер;
  4. Еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида на осигурено лице, на което е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част І на КСО, и не е придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране;
  5. Прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в универсален пенсионен фонд, на осигурено лице, на което е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част І на КСО, и не е придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Специфични права на осигурените в ППФ "Доверие"

Съгласно Правилника за организацията и дейността на ППФ "Доверие" осигурените във фонда имат право на:

  • Безплатен достъп до състоянието на индивидуалната партида без никакви ограничения;
  • Изплащаните пенсии се актуализират всеки месец, в зависимост от реализирания доход от инвестирането на средствата на фонда през предходния месец;
  • Техническа лихва от 4% при определяне размера на първата допълнителна пенсия.

Като членове на фонд, управляван от ПОК "Доверие", осигурените в ППФ "Доверие" могат да се възползват в пълна степен от програмите за обслужване на клиенти, които Компанията реализира специално за своите членове.

Информация за изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ППФ „Доверие" се обявява в ежедневниците „Капитал Daily" и „Сега".

Такси

Таксите, които ПОК "Доверие" удържа, са както следва:

 

1. такса от всяка постъпила в ППФ "Доверие" осигурителна вноска в размер на:

1.1. 4.5 на сто - при постъпили осигурителни вноски за 96 и под 96 месеца;

1.2. 4.5 на сто - при постъпили осигурителни вноски за 97 до 120 месеца, включително;

1.3. 4.0 на сто - при постъпили осигурителни вноски за 121 до 180 месеца, включително;

1.4. 3.5 на сто - при постъпили осигурителни вноски за над 180 месеца.

2. инвестиционна такса в размер на 0.9 на сто годишно върху стойността на нетните активи на ППФ "Доверие", в зависимост от периода, през който те са били управлявани от ПОК „Доверие";

 

3. такса в размер на 20 лв. при промяна на участието и прехвърляне на средствата по индивидуалната партида от ППФ "Доверие" в съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество - отпада, считано от 01.01.2016 г. (ДВ, бр.61 от 11.08.2015 г.);

 

4. такса в размер на 20 лв. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида от ППФ "Доверие" в пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка, съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2 и чл. 343е от КСО.

 

Забележка:

Встъпителна такса - няма.

Такса за предоставяне на информация - няма.

При определянето на броя на месеците по т. 1, за които са постъпили вноски, се вземат предвид и постъпилите осигурителни вноски в професионален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, ако осигуреното лице представи извлечение от индивидуалната партида или справка от НАП, за преведените осигурителни вноски и месеците, за които се отнасят, в професионалния пенсионен фонд (фондове), от който (които) са прехвърлени средства.

 

Попечителски съвет на на ППФ "Доверие"

1. РЕНЕТА МЕТОДИЕВА ПЕТРОВА - Председател на ПС на ППФ "Доверие", представител на КНСБ;

1040 София, пл. "Македония" № 1, ет. XVІ

Тел.: 988 48 21, 401 06 04 (517), Факс: 988 27 10;

2. ВЕСЕЛА ГЕОРГИЕВА БАХЧЕВАНОВА-ГАНЕВА -  зам. председател на ПС на ППФ "Доверие", представител на КРИБ;

3. БОРИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ КИРОВ - представител на АИКБ;

4. ГРИГОР АТАНАСОВ ДИМИТРОВ - представител на БСК;

5. НАТАЛИЯ НЕНОВА ДИЧЕВА - представител на БТПП;

6. СТЕФАНКА ГОСПОДИНОВА ПРИМОВА - представител на КТ "Подкрепа";

7. ЛЮДМИЛ ПАВЛОВ АСЕНОВ - представител на КТ "Подкрепа";

8. НАТАША ЛОЗАНОВА АНГЕЛОВА - представител на КНСБ;

9. АНГЕЛИНА СТОЯНОВА ПЕТРОВА - член на ППФ, представител на ПОК "Доверие" АД.

 

 

Секретар на ПС на ППФ "Доверие": Красимир Тотков, ПОК "Доверие" АД, тел. 02/ 46 46 135.

 

Документи

Процедура за обжалване

Договор за разсрочено изплащане на средства по индивидуалната партида от Професионален пенсионен фонд "Доверие"

Договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Професионален пенсионен фонд "Доверие"

Анекс към договор за ДЗПО в ППФ

Заявление за участие в Професионален пенсионен фонд "Доверие"

Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване - ППФ

Основна информация за осигурените лица в ППФ "Доверие" - нов избор

Основна информация за осигурените лица в ППФ "Доверие" - прехвърляне

Искане за оттегляне на заявление за промяна на участие /заявление за прехвърляне - ППФ

Договор за изплащане на професионална пенсия за ранно пенсиониране от Професионален пенсионен фонд "Доверие"

 

Банкова сметка за заплащане на такса за прехвърляне от пенсионен фонд, управляван от ПОК „Доверие", в съответен фонд, управляван от друго ПОД:

 

Банка: "Ти Би Ай БАНК" ЕАД

BIC: TBIBBGSF

IBAN: BG50TBIB93101000015700


Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions