ПОК "Доверие" АД English
Начало Новини Контакти Въпроси и отговори Документи
16/04/2019
ПОК „Доверие“ ще участва в петото издание на инициативата „Ден без асансьори“
29/03/2019
Комисията за финансов надзор одобри промени в правилниците на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“
10/08/2018
"Ще получаваме минимум това, което сме внесли"
Даниела Петкова в сутрешния блок на Нова ТВ
16/04/2018
"Минималната втора пенсия - 48 лв., а не 30 лв."
Участие на г-жа Даниела Петкова в предаването "Бизнес старт" на Bloomberg TV България
Press release Vienna Insurance Group
Стойност на един дял за 19.4.2019 г.: УПФ "Доверие" - 1.72660 лв.; ППФ "Доверие" - 1.74743 лв.; ДПФ "Доверие" - 1.82817 лв.
Правила за лични сделки с финансови инструменти

                                                                                   

Раздел I

Общи положения

 

Чл. 1. Настоящите правила регламентират условията, при които работещите в и за ПОК „Доверие" АД (ПОК) сключват сделки за собствена сметка с финансови инструменти или стават бенефициенти към дохода от финансови инструменти чрез сделки, сключени от трети лица.

 

Чл. 2. Правилата имат за цел да елиминират потенциален конфликт на интереси, както и условията за съществуването на привиден конфликт на интереси между професионалната дейност по инвестиране на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК и на нейните собствени средства, от една страна и личните сделки с финансови инструменти на лицата, работещи в и за ПОК, от друга, тъй като привидното или реалното наличие на такъв конфликт на интереси може да доведе до сериозна загуба на репутация на Компанията и да навреди на бизнеса й в дългосрочен план.

 

Раздел II

Персонален обхват

 

Чл. 3. (1) Настоящите правила обхващат:

1. Служителите в дирекция „Финанси, счетоводство и инвестиции" (ФСИ);

2. Членовете на Управителния съвет на ПОК;

3. Членовете на Инвестиционния комитет.

(2) Настоящите правила се отнасят и за лица, работещи в и за ПОК, които придобият вътрешна информация относно инвестиране на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК и на нейните собствени средства, при или по повод изпълнение на тяхната дейност или инцидентно.

(3) Лицата по ал. 1 и 2 подписват декларация по образец - Приложение 1, че са запознати с настоящите Правила и сe задължават да ги спазват, в срок от три работни дни от датата на сключване на трудовия си договор, на вписването им в Търговския регистър като членове на Управителния съвет на ПОК, на избора им за членове на Инвестиционния комитет или на придобиването на вътрешна информация относно инвестиране на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК и на нейните собствени средства.

 

Раздел III

Задължения на лицата по чл. 3, ал. 1 и 2

 

Чл. 4. Лицата по чл. 3, ал. 1 и 2  са длъжни да:

1. третират равностойно и да не допускат конфликт на интереси или създаването на условия за привиден конфликт на интереси, между техните лични интереси и задълженията си, свързани с инвестиции във финансови инструменти на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК и на нейните собствени средства.

2. не се възползват от придобита по служебен път вътрешна информация, свързана с дейността по инвестиране на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК и на нейните собствени средства, за лична изгода и в ущърб на осигурените във фондовете лица.

3. не разкриват служебна вътрешна информация на трети лица и да предприемат всички разумни мерки, за да избегнат изтичане на такава информация чрез документи, на електронен или хартиен носител, или чрез разговори на неподходящи места.

4. сключват лични сделки с финансови инструменти и/или да стават бенефициенти към дохода от финансови инструменти, чрез сделки, сключени от трети лица, само при условията на настоящите правила.

 

Чл. 5. Лицата по чл. 3, ал. 1 и 2 декларират писмено портфейлите от финансови инструменти, придобити за собствена сметка или индиректно чрез трети лица, на годишна база за всяка календарна година, чрез подписване на декларация по образец - Приложение 2, която се предоставя до 15-ти януари на следващата година, придружена от извлечение(я) от инвестиционните посредници, които съхраняват декларираните активи.

 

Чл. 6. Лицата по чл. 3, ал. 1 и 2 декларират намерението си да сключат сделка с финансов инструмент, преди сделката да бъде сключена по телефон, на електронна платформа, или по друг начин, чрез подписване на декларация по образец - Приложение 3, която съдържа следните атрибути:

1. Вид сделка;

2. ISIN код на финансовия инструмент;

3. Наименование на емитента;

4. Сума;

5. Инвестиционен посредник при сключване на сделката.

 

Чл. 7. Лицата по чл. 3, ал. 1 и 2 декларират, в пет дневен срок след датата на сетълмент, всички сделки с финансови инструменти за собствена сметка и сделките чрез трети лица, при които те стават бенефициенти към дохода от финансови инструменти, чрез подписване на декларация по образец - Приложение 4, която съдържа следните атрибути на сделката:

1. Вид сделка - купува, продава;

2. ISIN код на финансовия инструмент;

3. Наименование на емитента;

4. Закупен или продаден брой или номинал;

5. Цена на брой или 100 номинал;

6. Дата на сключване на сделката;

7. Инвестиционен посредник при сключване на сделката;

8. Инвестиционен посредник или банка депозитар, която съхранява финансовия инструмент.

 

Раздел IV

Задължения на Специализираната служба за вътрешен контрол

 

Чл. 8. (1). Специализираната служба за вътрешен контрол на ПОК изготвя и поддържа списък на лицата по чл. 3, ал. 1 и 2, като лицата по чл. 3, ал. 2 се включват в списъка в тридневен срок от  датата на придобиване на вътрешната информация и за срок не по-кратък от 3 месеца.

(2) Специализираната служба за вътрешен контрол на ПОК актуализира списъка по ал. 1 въз основа на информация, получена от:

1. Ръководител отдел „Работна сила и работна заплата" - в случаите по чл. 3, ал. 1, т. 1;

2. Ръководител отдел „Правен" - в случаите по чл. 3, ал. 1, т. 2 и 3.  

 

Чл. 9. Специализираната служба за вътрешен контрол на ПОК:

1. следи за изпълнението на задълженията от страна на лицата по чл. 3, ал. 1 и 2;

2. съхранява подадените декларации от лицата по чл. 3, ал. 1 и 2, за срок не по-кратък от 10 години, считано от датата на подаване на декларацията;

3. докладва на председателя на Управителния съвет на ПОК при установяването на неизпълнени задължения или нарушения на настоящите Правила;

4. следи за декларирани сделки за собствена сметка или сключени чрез трети лица, които създават реален или привиден конфликт на интереси между личните интереси на лицата по чл. 3, ал. 1 и 2 и задълженията им, свързани с инвестиции във финансови инструменти на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК и на нейните собствени средства, като докладва незабавно на председателя на Управителния съвет на ПОК при наличието на такива сделки.

 

Чл. 10. След получен доклад от Специализираната служба за вътрешен контрол на ПОК, председателят на Управителния съвет на ПОК предприема необходимите действия за предотвратяване или за прекратяване на реален или привиден конфликт на интереси между личните интереси на лицата по чл. 3, ал. 1 и 2 и задълженията им, свързани с инвестиции във финансови инструменти на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК и на нейните собствени средства във връзка с инвестиции във финансови инструменти.

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

§ 1. Настоящите правила са приети с решение на Управителния съвет на ПОК „Доверие" АД по Протокол № 203 от 28.10.2008 г. и влизат в сила от датата на приемането им.

§ 2. В срок от пет работни дни от датата на влизане в сила на настоящите Правила:

1. лицата по чл. 3, ал. 1 и 2 подписват декларациите по чл. 3, ал. 3 и чл. 5, 6 и 7;

2. Специализираната служба за вътрешен контрол на ПОК изготвя списъка по чл. 8, ал. 1.

 


Задайте Вашия въпрос или направете коментар по интересуваща Ви тема тук

Споделете Вашите впечатления и мнение, като попълните анкетата тук.
Помогнете ни да ставаме все по-добри. Благодарим Ви!
Studiо ITTI
Web Based Solutions