Доброволен пенсионен фонд "Доверие"

Доброволен пенсионен фонд „Доверие“ предоставя възможност за дългосрочно индивидуално спестяване на всички, навършили 16 години. Той позволява и на работодателите да осъществяват модерна и далновидна политика в сферата на човешките ресурси, като осигуряват своите служители за трета допълнителна пенсия. Към края на първото тримесечие на 2024 г., клиенти на фонда - с лични вноски, с вноски от работодатели/или с вноски от друг осигурител са 140 789 души, което представлява пазарен дял от 21,95%.

Управляваните активи са 181 111 хил. лв., което представлява пазарен дял от 12,46%.

Резултати от инвестиции

Средствата на фонда се инвестират съгласно одобрената инвестиционна политика при умерени до умерено високи нива на риск.


Права при осигуряване в ДПФ "Доверие"

Осигуряването в Доброволен пенсионен фонд "Доверие" дава право на:

      а) наследниците на осигурено лице или на пенсионер;
      б) ползващите лица.

 

Лицата, придобили право на пенсия, могат да изберат еднократно или разсрочено изплащане на средствата вместо получаване на пенсия.

 

Лицата, които имат натрупани средства от лични вноски, могат да поискат еднократно или разсрочено изплащане на тези средства, по всяко време и преди настъпване на посочените осигурителни случаи.

 

Специфични права на осигурените в ДПФ "Доверие"

Съгласно Правилника за организацията и дейността на ДПФ "Доверие" осигурените във фонда имат право на:

 

 • Безплатен достъп до състоянието на индивидуалната партида без никакви ограничения;
 • Точна, актуална и разбираема информация за техните права и задължения, предоставена по избран от тях начин;
 • Избор и промяна на начина на получаване на информация от фонда;
 • Сигнали и жалби за грешки, пропуски и нарушения в дейността на осигурителни посредници и служители.

  

Осигурените в ДПФ "Доверие" лица могат да се възползват в пълна степен от програмите за обслужване на клиенти, които Компанията реализира специално за своите клиенти.

 

Информация за изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ДПФ „Доверие" се обявява във вестниците "24 часа" и "България днес". Информация за приемане на нова или изменение в съществуващата инвестиционна политика се обявява във вестниците "24 часа" и "България днес".

 

* Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Постигането на положителна доходност не е гарантирано. За ДПФ "Доверие" не се гарантира запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.

 

Такси

Таксите, които ПОК „Доверие" удържа,  целят стимулиране на дългосрочно спестяване:

При осигуряване с месечни или периодични осигурителни вноски, удръжка от всяка вноска в размер, както следва:

4 на сто - до 24 осигурителни вноски, включително;

3.50 на сто - от 25 до 48 осигурителни вноски, включително;

3.25 на сто - от 49 до 96 осигурителни вноски, включително;

3.00 на сто - над 96 осигурителни вноски.

при осигуряване с еднократни вноски, удръжка от всяка вноска в размер, както следва:

4 на сто за осигурителни вноски до 1 000 лв., включително;

3.5 на сто за осигурителни вноски от 1 001 до 5 000 лв., включително;

2.5 на сто за осигурителни вноски над 5 000 лв., но не повече от 500 лв.

При осигуряване с месечни осигурителни вноски от работодател или от лицата по чл. 8, т. 3 и 4 от Правилника за организацията и дейността на ДПФ, независимо от броя на вноските, размерът на таксата е:

3.25 на сто - при брой на работниците и служителите до 1 000, включително;

1.90 на сто - при брой на работниците и служителите над 1 000;

1.75 на сто - при брой на работниците и служителите над 2 000 лица.

За лицата, които са осигурени и в универсалния или в професионалния пенсионен фонд, управлявани от пенсионноосигурителното дружество, размерът на таксите по ал. 1 – 3 се намалява с 15 на сто.

Инвестиционна такса в размер на 9.0 на сто от реализирания доход от инвестиране на средствата на ДПФ "Доверие";

Такса при изплащане на средства в размер на 10 на сто от изтегляната сума, но не повече от 20 лв. при пълно или частично изтегляне на средства от индивидуалната партида, преди настъпване на осигурителен случай.

Забележка:

Такса при прехвърляне на средства от ДПФ "Доверие" в доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество - няма.

Встъпителна такса - няма.

Такса за предоставяне на информация - няма.

Таксата от всяка вноска не се удържа върху:

 • прехвърлени средства от ДПФ, управляван от друго пенсионноосигурително дружество или от една партида в друга на ДПФ;
 • еднократна лична осигурителна вноска от средства, изплатени на осигурено лице в случаите на чл. 50, ал. 1, т. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Доверие" и на чл. 50, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Доверие";  
 • еднократна лична осигурителна вноска, в размер, равен на еднократно изплатени от доброволния пенсионен фонд средства от лични вноски, внесена в срок до две години от датата на изплащането на средствата;
 • еднократна лична осигурителна вноска от лица по чл. 43, ал. 1, т. 1 - 4, по чл. 50, ал. 1, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Доверие" и по чл. 50, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Доверие" в размер, равен на полагащата им се част от средствата по индивидуалната партида на осигурено лице или на пенсионер.


Таксата при изплащане не се удържа, когато осигуреното лице изтегля или прехвърля средства от индивидуалната партида, поради това, че не е съгласно с изменения и допълнения на Правилника, поради преобразуване или прекратяване на ПОК „Доверие" или на ДПФ "Доверие" или от наследници на осигурено лице или на пенсионер.Калкулатори ДПФ

Вид вноска ДПФ:

г.

%

%Банка попечител

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД

 

IBAN на банковата сметка на ДПФ "Доверие", по която следва да превеждате вноските за допълнително доброволно пенсионно осигуряване:

Банка: ОББ
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG04UBBS84231012266513
Титуляр: ДПФ "Доверие"

 

Консултативен съвет на ДПФ "Доверие"


Адрес за връзка: София 1113, район "Изгрев", ул. "Тинтява" 13Б, вх. А, ет. 7, тел.: (02) 46 46 173, e-mail: head@poc-doverie.bg

Виж Консултативен съвет на ДПФ

 • ЕЛЕОНОРА СТОЕВА

  Председател, представител на осигурените лица, тел.: 02/ 46 46 173

 • ГЕРГАНА СТОЯНОВА

  Зам.-председател, представител на осигурителя „Мини Марица Изток" ЕАД

 • ДОБРИН ДАЛОВ

  Представител на осигурителя „Каолин" АД

 • МИЛЕНА ИВАНОВА

  Представител на осигурителя Община Попово

 • АНЕТА ПАЛАВРОВА

  Представител на осигурителя „КЦМ 2000" АД

 • СВЕТЛА НЕСТОРОВА-АСЕНОВА

  Представител на осигурените лица

 • ИВАН МАРКОВ

  Представител на осигурените лица

 • МАРИН РАДКОВ

  Представител на пенсионерите

 • АНГЕЛИНА ПЕТРОВА

  Представител на ПОК "Доверие" АД

Осигурените лица, пенсионерите и техните наследници имат право да сигнализират Консултативния съвет и Комисията за финансов надзор (КФН) за нарушения в дейността на пенсионноосигурителното дружество. Консултативният съвет, съответно КФН, са длъжни да отговорят писмено на всяка жалба до два месеца от датата на получаването й. 

 


Документи
Вътрешни правила на ПОК "Доверие" за приемане, разглеждане и отговор на жалби
Правилник за организацията и дейността на ДПФ "Доверие"
Декларация по чл. 42, ал.2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
Декларация по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с лични вноски
Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване от друг осигурител
Приложение 1 - Декларация към договор за доброволно пенсионно осигуряване с друг осигурител
Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване от осигурител
Приложение 1 - Списък на лицата, за които осигурителят ще внася осигурителна вноска
Приложение 2 - Декларация към договор за допълнително доброволно осигуряване с осигурител
Приложение 3 - Справка за преведените от осигурителя осигурителни вноски
Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Искане за оттегляне на заявление за промяна на участие / заявление за прехвърляне - ДПФ
Основна информация за осигурените в ДПФ "Доверие" - нов избор с лични вноски
Основна информация за осигурените в ДПФ "Доверие" - нов избор с работодателски вноски
Основна информация за осигурените в ДПФ "Доверие" - прехвърляне
Пред-договорно оповестяване на информация по чл. 6 от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година, във връзка с чл. 7 от Регламент (ЕС) 2020/852 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2020 година
Пенсионен договор за изплащане на допълнителна пенсия от Доброволен пенсионен фонд "Доверие"
Договор за разсрочено изплащане на средства по индивидуалната партида от Доброволен пенсионен фонд "Доверие"
Информация съгласно Регламент (ЕС) 2019/2088
 • Край
 • Доброволен пенсионен фонд