Доброволен пенсионен фонд "Доверие"

Доброволен пенсионен фонд „Доверие“ предоставя възможност за дългосрочно индивидуално спестяване на всички, навършили 16 години. Той позволява и на работодателите да осъществяват модерна и далновидна политика в сферата на човешките ресурси, като осигуряват своите служители за трета допълнителна пенсия. Към края на 2021 г., клиенти на фонда - с лични вноски, с вноски от работодатели/или с вноски от друг осигурител са 144 177 души, което представлява пазарен дял от 22,32%.

Управляваните активи са 181 951 хил. лв., което представлява пазарен дял от 13,16%.

Резултати от инвестиции

Средствата на фонда се инвестират съгласно одобрената инвестиционна политика при умерени до умерено високи нива на риск.


Права при осигуряване в ДПФ "Доверие"

Осигуряването в Доброволен пенсионен фонд "Доверие" дава право на:

 

Специфични права на осигурените в ДПФ "Доверие"

Съгласно Правилника за организацията и дейността на ДПФ "Доверие" осигурените във фонда имат право на:

 

 • Безплатен достъп до състоянието на индивидуалната партида без никакви ограничения;
 • Изплащаните пенсии се актуализират на всеки три месеца, в зависимост от реализирания доход от инвестирането на средствата на фонда през предходния месец;
 • Техническа лихва от 1,00% при определяне размера на първата допълнителна пенсия;

 

Като участници във фонд, управляван от ПОК "Доверие", осигурените в ДПФ "Доверие" могат да се възползват в пълна степен от програмите за обслужване на клиенти, които Компанията реализира специално за своите клиенти.

 

Информация за изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ „Доверие" се обявява във вестниците "24 часа" и "България днес". Информация за приемане на нова или изменение в съществуващата инвестиционна политика се обявява във вестниците "24 часа" и "България днес".

 

Такси


Таксите, които ПОК „Доверие" удържа,  целят стимулиране на дългосрочно спестяване:

При осигуряване с месечни или периодични осигурителни вноски, удръжка от всяка вноска в размер, както следва:

4 на сто - до 24 осигурителни вноски, включително;

3.50 на сто - от 25 до 48 осигурителни вноски, включително;

3.25 на сто - от 49 до 96 осигурителни вноски, включително;

3.00 на сто - над 96 осигурителни вноски.

при осигуряване с еднократни вноски, удръжка от всяка вноска в размер, както следва:

4 на сто за осигурителни вноски до 1 000 лв., включително;

3.5 на сто за осигурителни вноски от 1 001 до 5 000 лв., включително;

2.5 на сто за осигурителни вноски над 5 000 лв., но не повече от 500 лв.

При осигуряване с месечни осигурителни вноски от работодател или от лицата по чл. 8, т. 3 и 4 от Правилника за организацията и дейността на ДПФ, независимо от броя на вноските, размерът на таксата е:

3.25 на сто - при брой на работниците и служителите до 1 000, включително;

1.90 на сто - при брой на работниците и служителите над 1 000;

1.75 на сто - при брой на работниците и служителите над 2 000 лица.

За лицата, които са осигурени и в универсалния или в професионалния пенсионен фонд, управлявани от пенсионноосигурителното дружество, размерът на таксите по ал. 1 – 3 се намалява с 15 на сто.

Инвестиционна такса в размер на 9.0 на сто от реализирания доход от инвестиране на средствата на ДПФ "Доверие";

Такса в размер на 10 на сто от изтегляната сума, но не повече от 20 лв. при пълно или частично изтегляне на средства от индивидуалната партида, преди настъпване на осигурителен случай.

Забележка:

Такса при прехвърляне на средства от ДПФ "Доверие" в доброволен пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество - няма.

Встъпителна такса - няма.

Такса за предоставяне на информация - няма.

Таксата по т. 2 не се удържа върху:

 • прехвърлени средства от ДПФ, управляван от друго пенсионноосигурително дружество или от една партида в друга на ДПФ;
 • еднократна лична осигурителна вноска от средства, изплатени на осигурено лице в случаите на чл. 50, ал. 1, т. 1 и 2 от Правилника за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Доверие" и на чл. 50, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Доверие";  
 • еднократна лична осигурителна вноска, в размер, равен на еднократно изплатени от доброволния пенсионен фонд средства от лични вноски, внесена в срок до две години от датата на изплащането на средствата;
 • еднократна лична осигурителна вноска от лица по чл. 43, ал. 1, т. 1 - 4, по чл. 50, ал. 1, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд „Доверие" и по чл. 50, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Универсален пенсионен фонд „Доверие" в размер, равен на полагащата им се част от средствата по индивидуалната партида на осигурено лице или на пенсионер.


Таксата по т. 6 не се удържа, когато осигуреното лице изтегля или прехвърля средствата по индивидуалната партида, поради това, че не е съгласно с изменения и допълнения на Правилника, поради преобразуване или прекратяване на ПОК „Доверие" или на ДПФ "Доверие" или от наследници на осигурено лице или на пенсионер.Калкулатори ДПФ

Вид вноска ДПФ:

г.

%

%Банка попечител

Обединена Българска Банка АД

IBAN на банковата сметка на ДПФ "Доверие", по която следва да превеждате вноските за допълнително доброволно пенсионно осигуряване:

Банка: ОББ
BIC: UBBSBGSF
IBAN: BG04UBBS84231012266513
Титуляр: ДПФ "Доверие"

 

Консултативен съвет на ДПФ "Доверие"


Адрес за връзка: София 1113, район "Изгрев", ул. "Тинтява" 13Б, вх. А, ет. 7, тел.: (02) 46 46 173, e-mail: head@poc-doverie.bg

Виж Консултативен съвет на ДПФ

 • ЕЛЕОНОРА СТОЕВА

  Председател, представител на осигурените лица, тел.: 02/ 46 46 173

 • ГЕРГАНА СТОЯНОВА

  Зам.-председател, представител на осигурителя „Мини Марица Изток" ЕАД

 • ДОБРИН ДАЛОВ

  Представител на осигурителя „Каолин" АД

 • МИЛЕНА ИВАНОВА

  Представител на осигурителя Община Попово

 • АНЕТА ПАЛАВРОВА

  Представител на осигурителя „КЦМ 2000" АД

 • СВЕТЛА НЕСТОРОВА-АСЕНОВА

  Представител на осигурените лица

 • ИВАН МАРКОВ

  Представител на осигурените лица

 • МАРИН РАДКОВ

  Представител на пенсионерите

 • АНГЕЛИНА ПЕТРОВА

  Представител на ПОК "Доверие" АД


Документи
Вътрешни правила на ПОК "Доверие" за приемане, разглеждане и отговор на жалби
Правилник за организацията и дейността на ДПФ "Доверие"
Декларация по чл. 42, ал.2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
Декларация по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с лични вноски
Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване от друг осигурител
Приложение 1 - Декларация към договор за доброволно пенсионно осигуряване с друг осигурител
Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване от осигурител
Приложение 1 - Списък на лицата, за които осигурителят ще внася осигурителна вноска
Приложение 2 - Декларация към договор за допълнително доброволно осигуряване с осигурител
Приложение 3 - Справка за преведените от осигурителя осигурителни вноски
Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Искане за оттегляне на заявление за промяна на участие / заявление за прехвърляне - ДПФ
Основна информация за осигурените в ДПФ "Доверие" - нов избор с лични вноски
Основна информация за осигурените в ДПФ "Доверие" - нов избор с работодателски вноски
Основна информация за осигурените в ДПФ "Доверие" - прехвърляне
Пенсионен договор за изплащане на допълнителна пенсия от Доброволен пенсионен фонд "Доверие"
Договор за разсрочено изплащане на средства по индивидуалната партида от Доброволен пенсионен фонд "Доверие"
 • Край
 • Доброволен пенсионен фонд