Портфейл 2005

2005 година

Информацията се предоставя на основание чл.180, чл.2 т.1 и т.2 от КСО и съгласно раздел III на Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионнте фондове и на пенсионноосигурителните дружества по чл.123и, ал.2 и чл.180, ал.2, т.1 и т.2 от КСО.

 

1. Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа на:

 

2. Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК "Доверие" АД

3. Инвестиционни портфейли към 31.12.2005

4. ДПФ Доверие - инвестиционна политика

5. ППФ Доверие - инвестиционна политика

6. УПФ Доверие - инвестиционна политика