Портфейл 2007

2007 година

Информацията се предоставя на основание чл. 180, чл. 2 т. 1 и т. 2 от КСО и съгласно раздел III на Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионнте фондове и на пенсионно-осигурителните дружества по чл. 123и, ал. 2 и чл. 180, ал. 2, т. 1 и т. 2 от КСО и е обнародвана в Държавен вестник, брой 40/18.04.2008 г.

 

1. Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа на:

 

ДПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

по видове активи

в дялови ценни книжа по емитенти

в дългови ценни книжа

 

ППФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

по видове активи

в дялови ценни книжа по емитенти

в дългови ценни книжа
 

УПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

по видове активи

в дялови ценни книжа по емитенти

в дългови ценни книжа

 

2. Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК "Доверие" АД

 

3. Инвестиционни портфейли към 31.12.2007 г.

 

4. Инвестиционна политика

ДПФ Доверие

ППФ Доверие

УПФ Доверие

 

5. Размер на събраните от ПОК "Доверие" такси и удръжки за периода 01.01.2003 г. - 31. 12. 2007 г.

ДПФ Доверие

ППФ Доверие

УПФ Доверие