Портфейл 2008

2008 година

Информацията се предоставя на основание чл. 180, чл. 2 т. 1 и т. 2 от КСО и съгласно раздел III на Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионнте фондове и на пенсионно-осигурителните дружества по чл. 123и, ал. 2 и чл. 180, ал. 2, т. 1 и т. 2 от КСO.

 

1. Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа на:

 

ДПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

по видове активи

в дялови ценни книжа по емитенти

в дългови ценни книжа

 

 

ППФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

по видове активи

в дялови ценни книжа по емитенти

в дългови ценни книжа

 

УПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

по видове активи

в дялови ценни книжа по емитенти

в дългови ценни книжа

 

2. Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК "Доверие" АД

 

3. Инвестиционни портфейли към 31.12.2008 г.

 

4. Инвестиционна политика

 

ДПФ Доверие

ППФ Доверие

УПФ Доверие

 

*  Представените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати и не представляват обещание за бъдеща доходност. Положителна доходност не е гарантирана и стойността на дяловете може да се понижи. Обяснение за значението на показателите за постигнатата доходност и за равнището на инвестиционния риск, както и използваната методика за изчисляването им можете да прочетете тук.