Портфейл 2010

2010 година

Информацията се предоставя на основание чл. 180, чл. 2 т. 1 и т. 2 от КСО и съгласно раздел III на Изискванията към рекламните и писмените информационни материали на пенсионнте фондове и на пенсионно-осигурителните дружества по чл. 123и, ал. 2 и чл. 180, ал. 2, т. 1 и т. 2 от КСO.

 

1. Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа на:

 

ДПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

в дялови ценни книжа по емитенти

в дългови ценни книжа

 

ППФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

в дялови ценни книжа по емитенти

в дългови ценни книжа

 

УПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

в дялови ценни книжа по емитенти

в дългови ценни книжа

 

Обем и структура на активите за първо тримесечие на 2010 г.

 

ДПФ "Доверие"

ППФ "Доверие"

УПФ "Доверие"

 

2. Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК "Доверие" АД

 

3. Инвестиционна политика

ДПФ Доверие

ППФ Доверие

УПФ Доверие

 

*  Представените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати и не представляват обещание за бъдеща доходност. Положителна доходност не е гарантирана и стойността на дяловете може да се понижи. Обяснение за значението на показателите за постигнатата доходност и за равнището на инвестиционния риск, както и използваната методика за изчисляването им можете да прочетете тук.