Портфейл 2018

2018 година

Информацията се предоставя на основание чл. 180, ал. 2 т. 1 и т. 2 от КСО и НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества.

1. Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа на:

2. Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК "Доверие" АД

3. Инвестиционна политика

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа за I тримесечие на 2018 г.

1. Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа на:

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа към края на II тримесечие на 2018 г.

1. Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа на:

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа към края на III тримесечие на 2018 г.

1. Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа на:

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа към края на IV тримесечие на 2018 г.

1. Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа на: