Портфейл 2019

Актуална структура на инвестиционния портфейл към края на всяко тримесечие - поотделно за всеки управляван от дружеството пенсионен фонд по образец съгласно приложения № 13 – 14 от „Наредба 61 на КФН за изискванията към рекламните и писмени информационни материали и страниците в интернет на пенсионно осигурителните дружества“. 

 

2019 година

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа към края на IV тримесечие на 2019 г.

 

1. Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа на:

 

ДПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

 

 

 

 

ППФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

  

УПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

 

 

 2. Доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК "Доверие" АД

 

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа към края на III тримесечие на 2019 г.

 

1. Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа на:

ДПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 


ППФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

    графично представяне на данните

  

УПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

 

 

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа към края на II тримесечие на 2019 г.

 
1. Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа на:

 

ДПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

ППФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

УПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите 

 

 

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа към края на I тримесечие на 2019 г.

 
1. Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа на:

 

ДПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите

 

ППФ Доверие - Обем и структура на инвестициите 

 

УПФ Доверие - Обем и структура на инвестициите