ПОЩЕНСКА БАНКА - ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ

София; Околовръстен път 260; тел.: 0700 18 555 или *7224

Атрактивни продукти и услуги от Пощенска банка

   

 • Разплащателна сметка с превод на работна заплата*
  - По-ниска такса за теглене на пари в брой чрез АТМ на Банката с дебитна карта, издадена към разплащателната сметка с превод на работна заплата в лева.
  - Възможност за заплащане на по-ниска такса за обслужване на сметката в зависимост от активността на ползване на дебитната карта, издадена към нея**.

    

 • Потребителски кредити
  - Атрактивни лихвени условия1.1
  - Сума на финансиране до 80 000 лева
  - Срок до 120 месеца
  - Възможност за отстъпка от таксата за обработка на документи при кандидатстване , при кредит за обединение на задълженията1.2
  - Възможност за ползване на пакет от над 10 услуги безплатно за цяла година1.3

     

 

 

Към потребителския или жилищен кредит по програма “Welcome”, клиентът може да заяви кредитна карта Mastercard3.4  при следните  условия:

· 0% лихва за първите 6 месеца3.5

· Без годишна такса за първата година, ако с картата са направени трансакции за минимум 3000 лв. през първите 6 месеца3.6

· Без такса за разглеждане на заявлението за кредитна карта.

 

      

 • Жилищни кредити2.1

  БЕЗ първоначални такси при рефинансиране на жилищен кредит:

  - Без такса за анализ и документално оформяне на обезпечението - в зависимост от исканата сума

  - Без такса за оценка на имот, обезпечение по кредита

          

* Условията се прилагат спрямо физически лица, получаващи възнаграждението си по трудово, служебно или гражданско правоотношение по разплащателни сметки за работна заплата в Пощенска банка и важат при условие, че възнаграждението на лицето постъпва регулярно по сметката. Условията се дефинират като по-благоприятни, спрямо стандартните, прилагани от Банката за съответните продукти за клиенти без превод на работна заплата. При преустановяване на постъпването на суми от трудовото или служебното възнаграждение на лицето по сметка в Пощенска банка, ползването на съответните условия се преустановява, съобразно уговореното в съответния договор за банков продукт/услуга и договорът продължава своето действие при стандартните условия на Банката, приложими към съответния момент. Пълна информация за приложимите условия можеш да получиш във всеки офис на Пощенска банка.

 

** По-ниската месечна такса за обслужване на разплащателна сметка с превод на работна заплата се прилага при извършване на най-малко две дебитни трансакции с банковата карта към нея през предходния календарен месец, вкл. през мобилното приложение „One Wallet by Postbank“, което позволява дигитализация на платежни карти, издадени от Пощенска банка. Пълна информация за приложението можеш да получиш на www.postbank.bg, както и във всеки офис на Пощенска банка.
 
1.1    Пълна информация за приложимите условия по потребителски кредити от Пощенска банка можете да намерите на www.postbank.bg, както и във всеки офис на Пощенска банка.
 
1.2 При подаване на искане за нов потребителски кредит с цел обединение на задължения, в лева, от Пощенска банка, в периода от 16.01.2023г. до 30.06.2023 г., при превод на работна заплата по разплащателна сметка, разкрита в Банката по пакетна програма и при условие, че не повече от 50% от размера на кредита се използва за посрещане на текущи нужди и/или за рефинансиране на съществуващи задължения в Пощенска банка, кредитоискателят не дължи такса за оценка на кредитоспособността, съгласно Тарифата на Банката. Отстъпката от таксата не е валидна при избрана опция за експресно разглеждане на искане за кредит за обединение на задължения. Пълна информация за приложимите условия виж на postbank.bg, както и във всеки офис на Пощенска банка.
 
2.1 Предложението е валидно за клиенти на ПОК „Доверие“ при подаване на искане за нов жилищен кредит от Пощенска банка. Предложението може да се комбинира с други текущи промоции на Банката по жилищни кредити. 
 
3.1 Предложението е валидно за клиенти на ПОК “Доверие”, кандидатствали за издаване на нова кредитна карта Mastercard Standard, Mastercard World или Mastercard World Premium, от Пощенска банка. Предложението не се комбинира с отстъпки за кредитни карти по предлагани от Банката пакетни програми и други текущи промоции. Офертата не се прилага за кредитни карти Mastercard издадени по реда на процедурата за промяна на вида на издадената кредитна карта от Пощенска банка, както и при кандидатстване за нова кредитна карта Mastercard Cash, Mastercard Cash Momento, Mastercard Universe. Пълна информация за приложимите условия можеш да получиш във всеки офис на Пощенска банка. 
 
3.2 Банката не начислява лихва върху сумата от направените покупки и изтеглени пари в брой с картата за период от четири месеца, считано от датата на нейното издаване. Всички задължения за такси и комисиони, начислени по кредитния лимит на картата в посочения период, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент за съответния вид карта. Остатъкът от усвоената сума от лимита на картата, който не бъде погасен до изтичането на безлихвения период, както и всички трансакции, извършени след изтичането му, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент, приложим за съответния вид карта. Продължителността на гратисния период за конкретна покупка е в зависимост от датата на покупката и срока за погасяване на задълженията по последното издадено от банката месечно извлечение по картата. Банката не начислява лихва за направените с картата покупки, ако в рамките на този период се погасят всички задължения по картата. Гратисният период не се прилага за лихвата, начислявана при теглене на пари в брой. 
 
3.3. За всяка покупка, направена с картата, в периода от 4 месеца, считано от датата на издаването й, картодържателите ще получат удвояване на точките спрямо стандартно получаваните при покупка, направена със съответния вид кредитна карта Mastercard, съобразно Официалните правила на програмата MyRewards (Моите награди) за лоялни клиенти на банкови карти, издавани от „Юробанк България“. В програмата не участват трансакции за теглене на пари в брой, погасяване на задължение по кредитни карти, извършени на банкомат, както и всички трансакции, описани в т.6 от Официалните правила по програмата. Пълните условия за събиране и обменяне на точки се съдържат в Официалните правила на програмата, публикувани на www.postbank.bg  и остават непроменени и валидни и в рамките на 4-месечния период, в който ще се прилага специалното правило за удвояване на точките. 
 
3.4 Паричните награди по Програмата за лоялност „Моите награди“ зависят от вида кредитна карта и се предоставят съобразно натрупания брой точки за направените покупки с картата. Наградите се получават по дигитална карта, която банката издава автоматично при регистрация в приложението ONE wallet by Postbank. Пълните условия на програмата можете да научите на www.postbank.bg, както и във всеки офис на Банката.

  

Пълна информация за приложимите условия можеш да получиш във всеки офис на Пощенска банка.
 • Край
 • ПОЩЕНСКА БАНКА - ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ