ПОЩЕНСКА БАНКА - ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ

София; Околовръстен път 260; тел.: 0700 18 555 или *7224

Атрактивни продукти и услуги от Пощенска банка

   

 • Разплащателна сметка с превод на работна заплата•
  - По-ниска такса за теглене на пари в брой чрез АТМ на Банката с дебитна карта, издадена към разплащателната сметка с превод на работна заплата в лева.
  - Възможност за заплащане на по-ниска такса за обслужване на сметката в зависимост от активността на ползване на дебитната карта, издадена към нея••.

    

  

    

 

      

 • Жилищни кредити2.1.
  - БЕЗ такса за оценка на кредитоспособността за нов жилищен кредит
  - БЕЗ първоначални такси при рефинансиране на жилищен кредит:

              Без такса оценка на кредитоспособността

              Без такса за документален анализ на обезпечението
              Без такса за оценка на имот, обезпечение по кредита

          

* Условията се прилагат спрямо физически лица, получаващи възнаграждението си по трудово, служебно или гражданско правоотношение по разплащателни сметки за работна заплата в Пощенска банка и важат при условие, че възнаграждението на лицето постъпва регулярно по сметката. Условията се дефинират като по-благоприятни, спрямо стандартните, прилагани от Банката за съответните продукти за клиенти без превод на работна заплата. При преустановяване на постъпването на суми от трудовото или служебното възнаграждение на лицето по сметка в Пощенска банка, ползването на съответните условия се преустановява, съобразно уговореното в съответния договор за банков продукт/услуга и договорът продължава своето действие при стандартните условия на Банката, приложими към съответния момент. Пълна информация за приложимите условия можеш да получиш във всеки офис на Пощенска банка.

 

** По-ниската месечна такса за обслужване на разплащателна сметка с превод на работна заплата се прилага при извършване на най-малко две дебитни трансакции с банковата карта към нея през предходния календарен месец, вкл. през мобилното приложение „One Wallet by Postbank“, което позволява дигитализация на платежни карти, издадени от Пощенска банка. Пълна информация за приложението можеш да получиш на www.postbank.bg, както и във всеки офис на Пощенска банка.
  
2.1 Предложението е валидно за клиенти на ПОК „Доверие“ при подаване на искане за нов жилищен кредит от Пощенска банка. Предложението може да се комбинира с други текущи промоции на Банката по жилищни кредити. 

 

3.1 Предложението е валидно за клиенти на ПОК “Доверие”, кандидатствали за издаване на нова кредитна карта Mastercard Standard, Mastercard World или Mastercard World Premium, от Пощенска банка. Предложението не се комбинира с отстъпки за кредитни карти по предлагани от Банката пакетни програми и други текущи промоции. Офертата не се прилага за кредитни карти Mastercard издадени по реда на процедурата за промяна на вида на издадената кредитна карта от Пощенска банка, както и при кандидатстване за нова кредитна карта Mastercard Cash, Mastercard Cash Momento, Mastercard Universe. Пълна информация за приложимите условия можеш да получиш във всеки офис на Пощенска банка.

 

3.2 Банката не начислява лихва върху сумата от направените покупки и изтеглени пари в брой с картата за период от четири месеца, считано от датата на нейното издаване. Всички задължения за такси и комисиони, начислени по кредитния лимит на картата в посочения период, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент за съответния вид карта. Остатъкът от усвоената сума от лимита на картата, който не бъде погасен до изтичането на безлихвения период, както и всички трансакции, извършени след изтичането му, се олихвяват с договорения годишен лихвен процент, приложим за съответния вид карта.

 

3.3 За всяка покупка, направена с картата, в периода от 4 месеца, считано от датата на издаването й, картодържателите ще получат удвояване на точките спрямо стандартно получаваните при покупка, направена със съответния вид кредитна карта Mastercard, съобразно Официалните правила на програмата MyRewards (Моите награди) за лоялни клиенти на банкови карти, издавани от „Юробанк България“. В програмата не участват трансакции за теглене на пари в брой, погасяване на задължение по кредитни карти, извършени на банкомат, както и всички трансакции, описани в т.6 от Официалните правила по програмата. Пълните условия за събиране и обменяне на точки се съдържат в Официалните правила на програмата, публикувани на www.postbank.bg  и остават непроменени и валидни и в рамките на 4-месечния период, в който ще се прилага специалното правило за удвояване на точките. 

  

Пълна информация за приложимите условия можеш да получиш във всеки офис на Пощенска банка.
 • Край
 • ПОЩЕНСКА БАНКА - ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ