Мисия на ПОК "Доверие"

Да поговорим спокойно в бъдеще време!
Животът е така устроен, че е изпълнен с различни изживявания. Между успехите има и провали, а плановете не винаги се реализират по начина, по който са били замислени. Трудно е да се направят прогнози дори за утре, пък какво остава за години напред. Ето защо ние в ПОК "Доверие" работим усилено, за да се тревожите по-малко. И ние даваме много за това старостта да бъде период от живота, изпълнен с достойнство, радост и спокойствие.

Знаем, че бизнеса, с който сме се заели, е свързан преди всичко с управлението на пари, но още по-добре знаем, че той има далеч по-важни обществени и социални измерения, че резултатите, които постигаме, ще допринесат за повече усмивки и сигурност на хиляди семейства. 

Приели сме, че в основата на нашата дейност е отговорността - към тези, които са приели и са посветили част от житейския си път на това да бъдат служители на компанията, към всеки един от хората, които са избрали да бъдат наши клиенти, към тези, които не са го направили, към хората, които са инвестирали в този бизнес и очакват да печелят от него.

Разбирането на тази отговорност естествено ни води до намирането, обучението, създаването на подходяща работна среда и развитието на кадри, споделящи нашите общи ценности. Това разбиране е и в основата на цялостното публично присъствие на фирмата, то определя отношението ни към клиентите, обществото, законите, институциите и към самите нас. То ни кара да работим максимално ефективно и да постигаме значими резултати, които да изпълват с удовлетворение всеки наш клиент, служител и акционер.

 

Тъй като хората са най-важния капитал за една фирма, ние последователно и системно инвестираме в това да създадем професионалисти и екипи от компетентни, мотивирани, целеустремени, лоялни и отдадени на своята работа хора. Всеки един със своята индивидуалност, амбиции, грешки и успехи е част от ПОК "Доверие", вгражда своя образ в образа на фирмата и така тя расте и се развива отворена и открита, подложена на ежедневната оценка на държавните органи, финансовите пазари, конкурентите, акционерите, клиентите и цялото общество.

 

И тази оценка задължава и мотивира, тя е един от най-мощните стимули за развитие. Затова ние продължаваме напред в стремежа си да предлагаме все по-добри инвестиционни решения, все по-добро обслужване на клиентите, все повече прозрачност, стабилност и професионализъм.

 

Защото това е нашата мисия и отговорност - да успяваме постоянно в ангажимента, който сме поели пред Вас, нашите клиенти. Това сме ние, това е ПОК "Доверие" и с целия авторитет и убеденост в правотата на това, което правим, Ви предлагаме да поговорим спокойно в бъдеще време!

 

Доброволна саморегулация

Съзнавайки своята отговорност към обществото, ПОК "Доверие" въвежда самостоятелно, без да има нормативно изискване за това, и насърчава спазването на редица политики и принципи, въведени чрез норми на вътрешна, доброволна, саморегулация и задължителни за всички служители и бизнеса като цяло.

 

Етичен кодекс

Етичният кодекс на ПОК „Доверие" АД определя политиката и принципите на Компанията по отношение на нейните клиенти, служители, акционери, външни сътрудници, партньори и други субекти от външната среда. С пълното съдържание на Етичния кодекс на ПОК "Доверие" можете да се запознаете тук (09.12.2019 г.)

 

Политика за корпоративна благотворителност

Корпоративната благотворителност сред служителите на ПОК „Доверие" е част от корпоративната култура, която Компанията насърчава и развива. Тя се изразява в организиране и провеждане на благотворителни акции и кампании по инициатива на/или сред служителите на Компанията. С пълното съдържание на Политиката можете да се запознаете тук (09.12.2019 г.)

 

Политика на Компанията срещу корупцията и сродни на нея явления

„Политика на Пенсионно-осигурителна компания „Доверие"  е израз на приетите от Компанията принципи за водене на законен, етичен, прозрачен, обществено отговорен и социално ангажиран бизнес.  С пълното съдържание на Политиката можете да се запознаете тук (09.12.2019 г.)

 

Глобален договор на ООН

Глобалния договор на ООН е стратегическа инициатива, насочена към организации, готови да развиват своята дейност, спазвайки 10 универсални принципа на корпоративната социална отговорност.  По своята същност представлява рамка, която насърчава и налага развитието и внедряването на всички принципи и добри практики в сферата на корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие. Организациите, които членуват в Договора се ангажриат да поддържат, спазват и налагат, всеки в своята сфера на влияние, следните десет ключови принципа, разпределени в четири основни групи:

 

Човешки права

Принцип 1: Организациите подпомагат и уважават защитата на общопризнатите човешки права и...

Принцип 2: ...избягват всякакво участие в злоупотреба с тези права.

 

Трудови права

Принцип 3: Организациите подпомагат свободата на  асоцииране и признават правото за колективно договаряне,...

 Принцип 4: ...противопоставят се на всички форми на задължителен труд...

 Принцип 5: ...спазват ефективна забрана на детски труд и...

 Принцип 6: ...държат на елиминиране на дискриминацията при подбор на персонала.

 

Опазване на околната среда

Принцип 7: Организациите спазват ефективни програми за опазване на околната среда,...

Принцип 8: ...предприемат инициативи с цел популяризиране на отговорното отношение към околната среда,...

Принцип 9: ...насърчават създаването, разпространението и използването на технологии, опазващи околната среда.

 

Противодействие на корупцията

Принцип 10: Организациите активно противодействат на всички форми на корупция, включително изнудване и подкуп.

 

Кредитен рейтинг

 
ПОК "Доверие" е единственото пенсионно осигурително дружество на пазара, което се подлага ежегодно на процедура по присъждане на кредитен рейтинг, както на компанията, така и на управляваните от нея пенсионни фондове. ПОК „Доверие“ за първи път се подложи на тази комплексна процедура за оценка на съвкупност от количествени и качествени фактори, по строго определени, прозрачни методологии, които отговарят на международните стандарти, през 2004 г. От там нататък, тя неизменно съумява да запази и повиши нивото на присъдения кредитен рейтинг. Процедурата по оценка се извършва от Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР), като текущия кредитен рейтинг на ПОК "Доверие", УПФ, ППФ и ДПФ "Доверие" е   А- (перспектива: стабилна).

  

Ключови проекти

В  сферата на корпоративната социална отговорност ПОК "Доверие" подкрепя и сътрудничи при реализацията на стотици кампании и събития подкрепящи образованието, реализацията на детски таланти, спорт, финансова грамотност, предприемачество, здравословен начин на живот, реализация на събития в областта на културата, финанси и инвестиции, съхраняване на историческото наследство, уникалната природа в страната и др.

  

Наред с това, през годините, Компанията инициира и осъществява (самостоятелно или в партньорство на други институции и бизнес организации), сред които:

 

"100 000 е-mail адреса за 1000 дръвчета"

Срещу всеки сто предоставени e-mail адреса за получаване на годишно извлечение от индивидуалната партида във фонд, управляван от ПОК „Доверие“, по електронен път.

 

"Нуриел Рубини в България"

 

 

Поканата за гостуване на професор Рубини в България е част от обществено отговорен проект на ПОК "Доверие", който има за цел да ангажира вниманието и капацитета на водещи икономисти в света с различните сценарии и перспективи за развитие на световната криза и в частност на българската икономика, в условията на тази криза, като се даде възможност на водещите икономисти в България да се запознаят и дискутират конкретните им виждания и идеи на родна почва.

 

"2060"

Проектът "2060" е социален проект на Пенсионно осигурителна компания „Доверие", чиято цел е да направи снимка на днешните ни предположения за това как ще се променят светът, хората и животът през следващите 50 години. Книгата, съдържаща мненията на хората е затворена в специална капсула, която се намира в Народната библиотека "Св. Св. Кирил и Методий" в София. С цялото и съдържание може да се запознаете тук (09.12.2019 г.)

 

„Безплатен достъп до интернет в малки населени места"

Проектът се осъществява в партньорство с общинските и местни кметове на малки населени места. Кметствата предоставят помещение за изграждане на клуба, а компанията организира и финансира ремонта на помещението, дарява обзавеждане, компютри с лицензиран софтуер, и поема текущите разходи за интернет връзката. Достъпът до глобалната мрежа е напълно безплатен за жителите на съответното населено място. Чрез реализацията на проекта ПОК „Доверие" иска да помогне за решаването на един важен социален проблем, свързан със степента на проникване на интернет в малките населени места в България - показател, по който страната ни се нарежда на едно от последните места в Европа.  Проектът стартира през 2011 г., като понастоящем продължват да работят 9 от откритите интернет клубове в малки населени места по него.

 

„Добротата е единствената инвестиция, която никога не се проваля“ 

В рамките на ежегодната си инициатива „Социално активен ден“, която премина под надслова: „Добротата е единствената инвестиция, която никога не се проваля“, екипът на ПОК „Доверие“ почисти и облагороди района около рибарника край Панчаревското езеро, както и част от алеята между ВЕЦ „Кокаляне“ и язовирната стена.   

Благодарение на съвместните усилия на над 250 служители на Компанията и техни близки от цялата страна, беше почистена поляната, позната като плаж „Пишмана“ и боядисани бетонните прегради около нея, както и парапетите на моста към главната алея.

На почистения и облагороден терен бяха поставени и дървени пейки и маси, дарение от ПОК „Доверие“, които да осигурят приятното прекарване и почивка на стотиците посетители на това красиво място. Повече информация за социално активния ден на ПОК "Доверие" можете да намерите тук

 

  • Край
  • Корпоративна социална отговорност