Българска агенция за кредитен рейтинг запазва дългосрочен кредитен рейтинг A –, перспектива: стабилна, на ПОК „Доверие“ и управляваните от нея фондове

Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР), за пореден път, потвърди кредитен рейтинг А- (перспектива: стабилна) на ПОК „Доверие“, както и кредитен рейтинг А – pf (перспектива: стабилна) на управляваните от нея Универсален, Професионален и Доброволен пенсионен фонд „Доверие“.

Корпоративният кредитен рейтинг дава независима оценка, от гледна точка на осигурените лица и отразява постигнатите нива на рентабилност и възвръщаемост, при висока капиталова адекватност и ликвидност, положителните тенденции, при входящи и изходящи потоци на лица и суми, качеството на инвестиционното управление и на мениджмънта и др.

БАКР е изцяло частна компания, учредена през 2002 г. Това е първата българска и третата пълноправна рейтингова агенция, регистрирана в Европейския съюз. Рейтингите, присъдени от БАКР, са резултат от оценка на съвкупност от количествени и качествени фактори, по строго определени, комплексни и прозрачни методологии, които отговарят на международните критерии. Към момента, ПОК „Доверие“ остава единственото пенсионноосигурително дружество в страната, което ежегодно, от 2004 г., се подлага на процедура по присъждане на кредитен рейтинг.