КФН постанови решение за вписване на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Доверие“

С Решение № 712 - ФИПП от 28.09.2021 г., Комисията за финансов надзор (КФН), вписа, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за Комисията за финансов надзор, Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Доверие“ (ФИПП „Доверие“).  

 

Фондът за изплащане на пожизнени пенсии „Доверие“ е създаден с решение по протокол № 421 от заседание на Управителния съвет на ПОК „Доверие“, проведено на 20.09.2021 г, на която дата Компанията подписа първия си договор за изплащане на пожизнена пенсия на осигурен в УПФ „Доверие.   

 

Съгласно изискванията на Кодекса за социално осигуряване, право на допълнителна пожизнена пенсия имат лицата, чийто размер на средствата по индивидуалната партида в универсален пенсионен фонд, към датата на пенсиониране, позволява  отпускането на пенсия в месечен размер, не по-малък от 15% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, по чл. 68, ал. 1 от КСО, към същата дата.

 

Всеки клиент на УПФ „Доверие“, който отговаря на условията за получаването на пожизнена пенсия и реши да се пенсионира, следва да сключи договор за изплащане на пожизнена пенсия с ПОК „Доверие“ и в резултат на сключения договор средствата по неговата индивидуална партида в УПФ „Доверие“ се прехвърлят във ФИПП „Доверие“, от където ще се извършва изплащането на пожизнените пенсии, като с правилата на ФИПП „Доверие“, можете да се запознаете тук.

 

Осигурените в универсален пенсионен фонд, могат да избират между три вида пожизнени пенсии:

-          пожизнена пенсия без допълнителни условия;

-          пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане (от 2 до 10 години);

-          пожизнена пенсия, включваща период на разсрочено плащане на част от средствата, до навършване на избрана, от пенсионера, възраст.

 

ПОК „Доверие“ вече има пенсионери от УПФ „Доверие“, избрали да получават пожизнена пенсия от всеки един от трите вида, предвидени в Кодекса.

 

Продължаваме да съветваме нашите клиенти да се информират за своите права по повод възможностите да получат натрупаните по индивидуалната си партида средства в УПФ „Доверие“, при навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО. Напомняме също, че получаването им не е обвързано с изискване за стаж и придобиване право на пенсия от държавното обществено осигуряване.