Комисията за финансов надзор одобри промени в правилниците на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“

На основание чл. 144, ал. 5 и чл. 229, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, Пенсионно-осигурителна компания „Доверие" АД уведомява осигурените лица в Универсален пенсионен фонд „Доверие", Професионален пенсионен фонд „Доверие“ и Доброволен пенсионен фонд „Доверие“, че, с Решения: № 484 – УПФ/22.03.2019 г., № 485 – ППФ/22.03.2019 г. и № 486 – ДПФ/22.03.2019 г., на Комисията за финансов надзор, са одобрени изменения и допълнения в следните текстове на правилниците за организацията и дейността на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие":

Правилник за организацията и дейността на УПФ „Доверие":

в т. 14 – 28 от частта „Определения на използваните термини и понятия“, текстовете със съкращения „ЗППЦК“, „Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН“, „Наредба № 34 от 04.10.2006 г. на КФН“ и „Наредба № 61 от 27.09.2018 г. на КФН“ в частта „Използвани съкращения“, заглавието на Глава шеста, чл. 28 – чл. 32 и § 2 от Преходните и заключителни разпоредби;

Правилник за организацията и дейността на ППФ „Доверие":

в т. 12 – 26 от частта „Определения на използваните термини и понятия“, текстовете със съкращения „ЗППЦК“, „Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН“, „Наредба № 34 от 04.10.2006 г. на КФН“ и „Наредба № 61 от 27.09.2018 г. на КФН“ в частта „Използвани съкращения“, заглавието на Глава шеста, чл. 28 – чл. 32 и § 3 от Преходните и заключителни разпоредби;

Правилник за организацията и дейността на ДПФ „Доверие":

В т. 17 – 31 в частта „Определения на използваните термини и понятия“, текстовете със съкращения „ЗППЦК“, „Наредба № 29 от 12.07.2006 г. на КФН“, „Наредба № 34 от 04.10.2006 г. на КФН“ и „Наредба № 61 от 27.09.2018 г. на КФН“ в частта „Използвани съкращения“, заглавието на Глава шеста, чл. 29 – чл. 33 и § 2 от Преходните и заключителни разпоредби.

Актуализирането на правилниците е във връзка с изменения в законовата регламентация на инвестиционната дейност.

С пълното съдържание на правилниците на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“ можете да се запознаете в съответните секции на трите фонда (от главното меню вляво). Повече информация можете да получите и на тел. 0 700 13 400 (според тарифния план на абоната за обаждане на фиксиран номер) и в офисите ни в цялата страна.