Комисията за финансов надзор одобри промени в Правилника на ДПФ „Доверие“

На основание чл. 229, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, Пенсионно-осигурителна компания „Доверие" АД уведомява осигурените лица в Доброволен пенсионен фонд „Доверие", че, с Решение № 665–ДПФ/ 09.09.2021 г. на Комисията за финансов надзор, са одобрени измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „Доверие“, приети от Управителния съвет на Пенсионно-осигурителнa компания „Доверие“ АД с решение по протокол № 415 от 03.08.2021 г., в следните текстове:

 

т. 1 и 17 от частта „Определения на използваните термини и понятия“; частта „Използвани съкращения“; чл. 3, ал. 2; чл. 6; чл. 8, ал. 1, т. 1, ал. 2 - 4 ; чл. 9, ал. 1, т. 4; чл. 11, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2; чл. 12, ал. 6, 10 и 13; чл. 24, ал. 2 и 3; чл. 25, ал. 1, т. 9 – 14 и ал. 2; чл. 28, ал. 3, т. 1 – 3 и ал. 4, т. 2; чл. 34, ал. 4 и 5; чл. 44, ал. 3, 6, 8, т. 4, 5, ал. 11, 13 - 15; чл. 46; чл. 47, чл. 48, ал. 5, ал. 8 – 10; чл. 49, ал. 1, ал. 3 - 5, ал. 7; чл. 50, ал. 12, ал. 14, т. 5, ал. 15 - 17; чл. 52, ал. 2, чл. 53, ал. 4, 9, 12, 13, т. 1, 14, т. 1, 2, ал. 15, 16, 18, 20 – 22; глава 12 и 13, чл. 56, ал. 2, т. 10 – 14, ал. 3 и 4; чл. 57, ал. 2, т. 2 и 3 и ал. 3; чл. 58 - 61; глава 14; чл. 62 – 69; § 2 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби.

 

Измененията и допълненията в Правилника са свързани със съобразяването му с настъпили промени в нормативната уредба.

 

Повече информация можете да получите на тел.  0 700 13 400 (според тарифния план на абоната за обаждане на фиксиран номер), чрез електронната ни страница www.poc-doverie.bg/ и в офисите ни в цялата страна.