ПОК „Доверие“ и управляваните от Компанията фондове с потвърден кредитен рейтинг А-, перспектива: стабилна

След поредната текуща оценка, Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР) присъди кредитен рейтинг А- (перспектива: стабилна) на  ПОК „Доверие“ АД, както и кредитен рейтинг А–pf (перспектива: стабилна) на Универсален пенсионен фонд „Доверие“, Професионален пенсионен фонд „Доверие“ и Доброволен пенсионен фонд „Доверие“.

 

Това е поредната текуща оценка на БАКР, която присъжда кредитен рейтинг на ПОК „Доверие“ и управляваните от Компанията фондове от 2004 г. насам. Корпоративният кредитен рейтинг отразява общата способност на пенсионно-осигурителното дружество за навременно посрещане на задълженията му, от гледна точка на нейните настоящи и потенциални кредитори.

 

Рейтингите на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“ отразяват качеството на инвестиционното управление и на мениджмънта, като по този начин дават независима оценка за фондовете, от гледната точка на осигуряващите се лица.

 

Рейтингите, присъдени от БАКР, са резултат от оценка на съвкупност от количествени и качествени фактори, по строго определени, комплексни и прозрачни методологии, които отговарят на международните критерии.

 

БАКР е изцяло частна компания, учредена като акционерно дружество през 2002 г. Това е първата българска и третата пълноправна рейтингова агенция, регистрирана в Европейския Съюз.

ПОК „Доверие“ е първото и продължава да е единственото пенсионноосигурително дружество на пазара, което се подлага на процедура по присъждане на кредитен рейтинг.