Професионален пенсионен фонд "Доверие"

Професионален пенсионен фонд "Доверие" е мястото, в което за пенсия за ранно пенсиониране се осигуряват работещи при условията на първа и втора категория труд. Към края на  третото тримесечие на 2022 г. клиенти на фонда са 75 161 души, което представлява пазарен дял от 23,44%.

Управляваните нетни активи са 299 909 хил. лв., което представлява пазарен дял от 23,02%.

Резултати от инвестиции

Средствата на фонда се инвестират съгласно одобрената инвестиционна политика при ниски до умерени нива на риск.


Права при осигуряване в ППФ "Доверие"

Осигуряването в Професионален пенсионен фонд "Доверие" дава право на:

 • Срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд съобразно категорията труд;
 • Еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при загубена работоспособност над 89,99 на сто;
 • Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер;
 • Еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида на осигурено лице, на което е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част І на КСО, и не е придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране;
 • Прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в универсален пенсионен фонд, на осигурено лице, на което е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част І на КСО, и не е придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

 

Специфични права на осигурените в ППФ "Доверие"

Съгласно Правилника за организацията и дейността на ППФ "Доверие" осигурените във фонда имат право на:

 • Безплатен достъп до състоянието на индивидуалната партида без никакви ограничения;
 • Изплащаните пенсии се актуализират всеки месец, в зависимост от реализирания доход от инвестирането на средствата на фонда през предходния месец;
 • Техническа лихва от  0,60% при определяне размера на първата пенсия.

 

Като членове на фонд, управляван от ПОК "Доверие", осигурените в ППФ "Доверие" могат да се възползват в пълна степен от програмите за обслужване на клиенти, които Компанията реализира специално за своите членове.

 

Информация за изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ППФ „Доверие" се обявява във вестниците "24 часа" и "България днес". Информация за приемане на нова или изменение в съществуващата инвестиционна политика се обявява във вестниците "24 часа" и "България днес".

 

Такси


Таксите, които ПОК „Доверие" удържа, са както следва:

Такса от всяка осигурителна вноска при постъпването й в професионалния пенсионен фонд в размер на:

от 2019 г.

3.75 на сто - при постъпили осигурителни вноски за 96 и под 96 месеца;

3.50 на сто - при постъпили осигурителни вноски за 97 до 120 месеца, включително;

3.25 на сто - при постъпили осигурителни вноски за 121 до 180 месеца, включително;

3.00 на сто - при постъпили осигурителни вноски за над 180 месеца.

Инвестиционна такса, изчислена върху стойността на нетните активи на професионалния пенсионен фонд, в зависимост от периода, през който те са били управлявани от пенсионно-осигурителното дружество, в размер на:

от 2019 г.

0.75 на сто - годишно

Tакса в размер на 10 лв. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида от ППФ "Доверие" в пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка, съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2 и чл. 343е от КСО.

Забележка:

Таксата по т. 1 не се удържа върху прехвърлени средства от ППФ, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

При определянето на броя на месеците по т. 1, за които са постъпили вноски, се вземат предвид и постъпилите осигурителни вноски в професионален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, ако осигуреното лице представи извлечение от индивидуалната партида за преведените осигурителни вноски и месеците, за които се отнасят, в професионалния пенсионен фонд (фондове), от който (които) са прехвърлени средства или справка от НАП.

 

 

Попечителски съвет на ППФ "Доверие"

Адрес за връзка: София 1113, район "Изгрев", ул. "Тинтява" 13Б, вх. А, ет. 7, тел.: (02) 46 46 173, e-mail: head@poc-doverie.bg

Виж попечителски съвет

 • ЛЮДМИЛ ПАВЛОВ

  Председател на ПС на ППФ "Доверие", представител на КТ "Подкрепа", тел. 02/ 935 32 51

 • СТЕФАНКА ПРИМОВА

  Зам. председател на ПС на ППФ "Доверие", представител на КТ "Подкрепа"

 • ВЕСЕЛА БАХЧЕВАНОВА

  Представител на КРИБ

 • ГРИГОР ДИМИТРОВ

  Представител на БСК

 • НАТАЛИЯ ДИЧЕВА

  Представител на БТПП

 • РОСИЦА СТЕЛИЯНОВА

  Представител на АИКБ

 • РЕНЕТА ПЕТРОВА

  Представител на КНСБ

 • НАТАША АНГЕЛОВА

  Представител на КНСБ

 • АНГЕЛИНА ПЕТРОВА

  Представител на ПОК "Доверие" АД


Документи
Вътрешни правила на ПОК "Доверие" за приемане, разглеждане и отговор на жалби
Правилник за организацията и дейността на ППФ "Доверие"
Договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Професионален пенсионен фонд "Доверие"
Договор за изплащане на професионална пенсия за ранно пенсиониране от Професионален пенсионен фонд "Доверие"
Договор за разсрочено изплащане на средства по индивидуалната партида от Професионален пенсионен фонд "Доверие"
Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване - ППФ
Заявление за участие в Професионален пенсионен фонд "Доверие"
Искане за оттегляне на заявление за промяна на участие /заявление за прехвърляне - ППФ
Основна информация за осигурените лица в ППФ "Доверие" - нов избор
Основна информация за осигурените лица в ППФ "Доверие" - прехвърляне
 • Край
 • Професионален пенсионен фонд