Професионален пенсионен фонд "Доверие"

Професионален пенсионен фонд "Доверие" е мястото, в което за пенсия за ранно пенсиониране се осигуряват работещи при условията на първа и втора категория труд. Към края на първото тримесечие на 2021 г. клиенти на фонда са 69 787 души, което представлява пазарен дял от 22,23%.

Управляваните нетни активи са 303 353 хил. лв., което представлява пазарен дял от 23,09%.

Резултати от инвестиции

Средствата на фонда се инвестират съгласно одобрената инвестиционна политика при ниски до умерени нива на риск.

 • Номинална доходност

  2,64%

  за периода 29.03.2019 г. - 31.03.2021 г.

 • Стойност на дял

  1.86410

  18.06.2021 г.

Подробна информация за доходността на фонда можете да видите тук, всички стойности на дялове можете да видите тук.

 


Права при осигуряване в ППФ "Доверие"

Осигуряването в Професионален пенсионен фонд "Доверие" дава право на:

 • Срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд съобразно категорията труд;
 • Еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при загубена работоспособност над 89,99 на сто;
 • Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер;
 • Еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида на осигурено лице, на което е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част І на КСО, и не е придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране;
 • Прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в универсален пенсионен фонд, на осигурено лице, на което е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част І на КСО, и не е придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

 

Специфични права на осигурените в ППФ "Доверие"

Съгласно Правилника за организацията и дейността на ППФ "Доверие" осигурените във фонда имат право на:

 • Безплатен достъп до състоянието на индивидуалната партида без никакви ограничения;
 • Изплащаните пенсии се актуализират всеки месец, в зависимост от реализирания доход от инвестирането на средствата на фонда през предходния месец;
 • Техническа лихва от 4% при определяне размера на първата допълнителна пенсия.

 

Като членове на фонд, управляван от ПОК "Доверие", осигурените в ППФ "Доверие" могат да се възползват в пълна степен от програмите за обслужване на клиенти, които Компанията реализира специално за своите членове.

 

Информация за изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ППФ „Доверие" се обявява във вестниците  „Сега" и "24 часа". Информация за приемане на нова или изменение в съществуващата инвестиционна политика се обявява във вестниците "24 часа" и "България днес".

 

Такси


Таксите, които ПОК „Доверие" удържа, са както следва:

Такса от всяка осигурителна вноска при постъпването й в професионалния пенсионен фонд в размер на:

от 2019 г.

3.75 на сто - при постъпили осигурителни вноски за 96 и под 96 месеца;

3.50 на сто - при постъпили осигурителни вноски за 97 до 120 месеца, включително;

3.25 на сто - при постъпили осигурителни вноски за 121 до 180 месеца, включително;

3.00 на сто - при постъпили осигурителни вноски за над 180 месеца.

Инвестиционна такса, изчислена върху стойността на нетните активи на професионалния пенсионен фонд, в зависимост от периода, през който те са били управлявани от пенсионно-осигурителното дружество, в размер на:

от 2019 г.

0.75 на сто - годишно

Tакса в размер на 10 лв. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида от ППФ "Доверие" в пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка, съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2 и чл. 343е от КСО.

Забележка:

Таксата по т. 1 не се удържа върху прехвърлени средства от ППФ, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

При определянето на броя на месеците по т. 1, за които са постъпили вноски, се вземат предвид и постъпилите осигурителни вноски в професионален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, ако осигуреното лице представи извлечение от индивидуалната партида за преведените осигурителни вноски и месеците, за които се отнасят, в професионалния пенсионен фонд (фондове), от който (които) са прехвърлени средства или справка от НАП. 

Попечителски съвет на ППФ "Доверие"

Адрес за връзка: София 1113, район "Изгрев", ул. "Тинтява" 13Б, вх. А, ет. 7, тел.: (02) 46 46 173, e-mail: head@poc-doverie.bg

Виж попечителски съвет

 • ЛЮДМИЛ ПАВЛОВ

  Председател на ПС на ППФ "Доверие", представител на КТ "Подкрепа", тел. 02/ 935 32 51

 • СТЕФАНКА ПРИМОВА

  Зам. председател на ПС на ППФ "Доверие", представител на КТ "Подкрепа"

 • ВЕСЕЛА БАХЧЕВАНОВА

  Представител на КРИБ

 • ГРИГОР ДИМИТРОВ

  Представител на БСК

 • НАТАЛИЯ ДИЧЕВА

  Представител на БТПП

 • РОСИЦА СТЕЛИЯНОВА

  Представител на АИКБ

 • РЕНЕТА ПЕТРОВА

  Представител на КНСБ

 • НАТАША АНГЕЛОВА

  Представител на КНСБ

 • АНГЕЛИНА ПЕТРОВА

  Представител на ПОК "Доверие" АД


Документи
Вътрешни правила на ПОК "Доверие" за приемане, разглеждане и отговор на жалби
Договор за разсрочено изплащане на средства по индивидуалната партида от Професионален пенсионен фонд "Доверие"
Заявление за участие в Професионален пенсионен фонд "Доверие"
Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване - ППФ
Основна информация за осигурените лица в ППФ "Доверие" - нов избор
Основна информация за осигурените лица в ППФ "Доверие" - прехвърляне
Искане за оттегляне на заявление за промяна на участие /заявление за прехвърляне - ППФ
Договор за изплащане на професионална пенсия за ранно пенсиониране от Професионален пенсионен фонд "Доверие"
Договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Професионален пенсионен фонд "Доверие"
 • Край
 • Професионален пенсионен фонд