Професионален пенсионен фонд "Доверие"

Професионален пенсионен фонд "Доверие" е мястото, в което за пенсия за ранно пенсиониране се осигуряват работещи при условията на първа и втора категория труд. Към края на първото тримесечие на 2024 г. клиенти на фонда са 78 111 души, което представлява пазарен дял от 23,75%.

Управляваните нетни активи са 387 584 хил. лв., което представлява пазарен дял от 23,94%.

Резултати от инвестиции

Средствата на фонда се инвестират съгласно одобрената инвестиционна политика при ниски до умерени нива на риск.


Права при осигуряване в ППФ "Доверие"

Осигуряването в Професионален пенсионен фонд "Доверие" дава право на:

 • Срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд съобразно категорията труд;
 • Еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто;
 • Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер;
 • Еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида на осигурено лице, на което е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част І на КСО, и не е придобило или упражнило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране;
 • Прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в универсален или доброволен пенсионен фонд, на осигурено лице, на което е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част І на КСО, и не е придобило или упражнило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

 

Специфични права на осигурените в ППФ "Доверие"

Съгласно Правилника за организацията и дейността на ППФ "Доверие" осигурените във фонда имат право на::

 

 • Безплатен достъп до състоянието на индивидуалната партида без никакви ограничения;
 • Точна, актуална и разбираема информация за техните права и задължения, предоставена по избран от тях начин;
 • Избор и промяна на начина на получаване на информация от фонда;
 • Сигнали и жалби за грешки, пропуски и нарушения в дейността на осигурителни посредници и служители.

  

Осигурените в ППФ "Доверие" лица могат да се възползват в пълна степен от програмите за обслужване на клиенти, които Компанията реализира специално за своите клиенти.

  

Информация за изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на ППФ „Доверие" се обявява във вестниците "24 часа" и "България днес". Информация за приемане на нова или изменение в съществуващата инвестиционна политика се обявява във вестниците "24 часа" и "България днес".

 
* Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Постигането на положителна доходност не е гарантирано. За ППФ "Доверие" не се гарантира запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства

 

Такси


Таксите, които ПОК „Доверие" удържа, са както следва:

Такса от всяка осигурителна вноска при постъпването й в професионалния пенсионен фонд в размер на:

от 2019 г.

3.75 на сто - при постъпили осигурителни вноски за 96 и под 96 месеца;

3.50 на сто - при постъпили осигурителни вноски за 97 до 120 месеца, включително;

3.25 на сто - при постъпили осигурителни вноски за 121 до 180 месеца, включително;

3.00 на сто - при постъпили осигурителни вноски за над 180 месеца.

Инвестиционна такса, изчислена върху стойността на нетните активи на професионалния пенсионен фонд, в зависимост от периода, през който те са били управлявани от пенсионно-осигурителното дружество, в размер на:

от 2019 г.

0.75 на сто - годишно

Tакса в размер на 10 лв. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида от ППФ "Доверие" в пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка, съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2 и чл. 343е от КСО.

Забележка:

Таксата от всяка осигурителна вноска не се удържа върху прехвърлени средства от ППФ, управляван от друго пенсионноосигурително дружество.

При определянето на броя на месеците, за които са постъпили вноски, се вземат предвид и постъпилите осигурителни вноски в професионален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, ако осигуреното лице представи извлечение от индивидуалната партида, от това дружество, или справка от НАП, за преведените осигурителни вноски в професионален пенсионен фонд (фондове), от който (които) са прехвърлени средства и месеците, за които се отнасят.

 

 

Попечителски съвет на ППФ "Доверие"

Адрес за връзка: София 1113, район "Изгрев", ул. "Тинтява" 13Б, вх. А, ет. 7, тел.: (02) 46 46 173, e-mail: head@poc-doverie.bg

 

Виж попечителски съвет

 • ЛЮДМИЛ ПАВЛОВ

  Председател на ПС на ППФ "Доверие", представител на КТ "Подкрепа", тел. 02/ 935 32 51

 • СТЕФАНКА ПРИМОВА

  Зам. председател на ПС на ППФ "Доверие", представител на КТ "Подкрепа"

 • ВЕСЕЛА БАХЧЕВАНОВА

  Представител на КРИБ

 • ГРИГОР ДИМИТРОВ

  Представител на БСК

 • НАТАЛИЯ ДИЧЕВА

  Представител на БТПП

 • РОСИЦА СТЕЛИЯНОВА

  Представител на АИКБ

 • РЕНЕТА ПЕТРОВА

  Представител на КНСБ

 • НАТАША АНГЕЛОВА

  Представител на КНСБ

 • АНГЕЛИНА ПЕТРОВА

  Представител на ПОК "Доверие" АД

 

 

Осигурените лица, пенсионерите и техните наследници имат право да сигнализират Попечителския съвет и Комисията за финансов надзор (КФН) за нарушения в дейността на пенсионноосигурителното дружество. Попечителският съвет, съответно КФН, са длъжни да отговорят писмено на всяка жалба до два месеца от датата на получаването й.

 


Документи
Вътрешни правила на ПОК "Доверие" за приемане, разглеждане и отговор на жалби
Правилник за организацията и дейността на ППФ "Доверие"
Договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Професионален пенсионен фонд "Доверие"
Договор за изплащане на професионална пенсия за ранно пенсиониране от Професионален пенсионен фонд "Доверие"
Договор за разсрочено изплащане на средства по индивидуалната партида от Професионален пенсионен фонд "Доверие"
Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване - ППФ
Заявление за участие в Професионален пенсионен фонд "Доверие"
Искане за оттегляне на заявление за промяна на участие /заявление за прехвърляне - ППФ
Основна информация за осигурените лица в ППФ "Доверие" - нов избор
Основна информация за осигурените лица в ППФ "Доверие" - прехвърляне
 • Край
 • Професионален пенсионен фонд