Речници

 1. А
 2. Б
 3. В
 4. Г
 5. Д
 6. Е
 7. Ж
 8. З
 9. И
 10. Й
 11. К
 12. Л
 13. М
 14. Н
 15. О
 16. П
 17. Р
 18. С
 19. Т
 20. У
 21. Ф
 22. Х
 23. Ц
 24. Ч
 25. Ш
 26. Щ
 27. Ъ
 28. Ю
 29. Я
Филтър

А 5

Администриране на ценни книжа

извършване по договор с публично дружество или емитент на дългови ценни книжа за тяхна сметка на действия, свързани с упражняване на правата по ценни книжа, като разпределяне на дивиденти, лихви, главници, права, безплатни ценни книжа, осъществяване или контролиране на плащания във връзка с ценните книжа, разпространяване на отчети и информация за общи събрания и други действия, свързани с гореизброените.

Активно управление

Опитите да се постигне по-висока от съизмеримата с риска портфейлна възвръщаемост или чрез прогнозиране на общите пазарни тенденции, или чрез определяне на конкретни пазарни сектори или ценни книжа с ценови отклонения.

Акции

Ценни книжа, издавани от акционерни дружества, удостоверяващи участието на техния притежател в капитала на дружеството. Дават право за участие в управлението и получаване на част от печалбата (дивидент) и на ликвидационна стойност.

Акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ)

Акционерно дружество, регистрирано съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, което инвестира паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти или във вземания.

Алтернативен инвестиционни фондове

Предприятие за колективно инвестиране, включително негови инвестиционни подфондове, което е различно от колективна инвестиционна схема, което инвестира средства, които се набират от повече от едно лице, в съответствие с определена инвестиционна политика и в полза на тези лица, като набраните средства се инвестират и доходността се реализира на принципа на разпределение на риска и доходността между инвеститорите единствено според дела на извършените от тях инвестиции, без формиране на инвестиционни портфейли на отделните инвеститори. (ЗДКИСДПКИ)

Б 6

Балансова стойност на една акция

Частното на стойността на собствения капитал по счетоводния баланс и броя на издадените акции.

Банка попечител

Специализирана финансова институция, която отговаря за съхранението, отчитането и опазването на финансови активи, както и за извършването на операции, свързани със съответните активи.

Безрисков актив

Актив със сигурна бъдеща норма на възвръщаемост; обикновено за такъв се приемат краткосрочните държавни ценни книжа.

Бенчмарк

Стандарт, срещу който се измерва представянето на ценна книга, инвестиционен фонд или мениджър. Обикновено се използват широки индекси, отразяващи представянето на целия пазар или на сегменти от даден пазар.

Бета

Mярка за системен риск, измерваща как дадена индивидуална акция се движи спрямо пазара, обикновено измерен чрез широк бенчмарков индекс.

Борсово търгуван фонд - ETF

Борсово търгуван фонд (Exchange Traded Fund). Колективна инвестиционна схема, чиито дялове са допуснати до търговия на регулиран пазар. Обикновено набраните средства от фонда се инвестират, така че представянето на фонда да следва това на подходящ референтен индекс.

В 4

Валутен риск

Рискът от намаляване на стойността на инвестицията в дадена ценна книга или депозит, деноминирани във валута, различна от отчетната валута, поради изменение на курса на обмяна между тази валута и отчетната.

Варант

Ценна книга, която изразява правото за записване на определен брой ценни книжа по предварително определена или определяема емисионна стойност до изтичането на определен срок.

Волатилност /Стандартно отклонение

Статистическа мярка, измерваща разсейването на възвращаемостта на даден финансов инструмент или индекс. Счита се за измерител на риска на съответния инструмент или индекс.

Вторичен пазар

Пазарът, на който ценни книжа в обращение се продават и купуват от притежателите им, които са различни от емитента.

Г 1

Главница

Чистият размер на дълг, без сумата на дължимите лихви.

Д 9

Депозит (срочен)

Олихвяват се при проценти, близки до пазарните и са известни като фиксирани депозити.

Деривати/Деривативни инструменти

Финансов инструмент, чиято стойност произлиза от цената на друг (основен) актив и представлява договор между две или повече страни.

Диверсификация

Включването в портфейл на различни видове активи, за да се намали риска и подобрят инвестиционните резултати на портфейла. Например, в един портфейл могат да бъдат включени облигации на различни емитенти, с различни срокове (матуритети) и различен кредитен рейтинг.

Дивидент

Форма на разпределяне/изплащане на финансов резултат/печалба на предприятие между притежателите на акции на предприятието.

Договорен фонд

Обособено имущество с цел колективно инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на дялове, което се осъществява на принципа на разпределение на риска, от управляващо дружество.

Договори за разлика

Ценна книга, която изразява правото за получаване, съответно задължението за заплащане на разликата между пазарната стойност на определен брой ценни книжа и предварително фиксираната им в договора цена.

Доходност до падежа

Мярка на средната норма на възвръщаемост, която може да се получи от дадена облигация, ако тя бъде задържана до датата на падежа.

Държавни ценни книжа (ДЦК)

Облигации, емитирани от Министерството на Финансите и/или БНБ за финансиране на бюджета. Те могат да бъдат краткосрочни, средносрочни и дългосрочни. Краткосрочните ценни книжа са със срок на изплащане до една година включително, като носят доход под формата на отстъпка от номинала, което означава, че се продават на цена под номиналната им стойност, а на падежа се изплаща номиналната стойност. Средносрочните ценни книжа са със срок на изплащане от 2 до 5 години, а дългосрочните над 5 години. На първичния пазар ДЦК се придобиват на аукциони, организирани от Българска народна банка.

Дюрация

Определя се като средно претеглен срок до падежа на паричните потоци на облигацията и е измерител за чувствителността на цената на облигацията спрямо промените в лихвените проценти. Облигациите с по-висока дюрация са изложени на по-голям риск при промяна на лихвените проценти. При увеличение на лихвените проценти цената на облигацията с по-голяма дюрация ще намалее в по-голяма степен, в сравнение с цената на облигацията с по-малка дюрация. Съответно при намаляване на лихвените проценти цената на облигацията с по-голяма дюрация ще се увеличи в по-голяма степен, в сравнение с цената на облигацията с по-малка дюрация.

Е 3

Еврооблигации

Международни облигации, деноминирани във валута, различна от тази на емитента. Например, България емитира еврооблигации, деноминирани в евро.

Емитент

Лицето задължено по ценните книжа, които издава или е издало чрез първично публично предлагане, включително при учредяване на дружеството или са приети за търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Ефективна годишна доходност

Анюализиран лихвен процент върху дадена ценна книга, изчислен по метода на сложната лихва.

З 1

Записване

Безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване на ценни книжа в процес на издаване и за заплащане на емисионната им стойност.

И 8

Извънборсов пазар - OTC

Извънборсов пазар (Over-the-counter). Процесът на търговия на финансови инструменти извън централизирани и организирани борси. Търговията по този начин се случва между насрещните страни чрез помощта на брокери по телефон или електронен път.

Инвеститор

Лице, което:
• за своя сметка подлага на парични средства или други имуществени права посредством придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа, без да притежава необходимата квалификация или опит за това (непрофесионален инвеститор);
• за своя сметка подлага на риск парични средства или други имуществени права посредством придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа, което поради своята професия, служба или друга причина притежава квалификация и опит за това (професионален инвеститор);
• банка, която не действа като инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, договорен фонд, застрахователно дружество, пенсионен фонд или друго дружество, чийто предмет на дейност изисква придобиване, държане и прехвърляне на ценни книжа (институционален инвеститор).

Инвестиционен портфейл

Комбинация от ценни книжа, държани от един инвеститор.

Инвестиционен посредник

Акционерно дружество, което извършва:

• сделки с ценни книжа за собствена или за чужда сметка и посредничество
за сключване на такива сделки;
• поемане на емисии;
• управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и/или пари, с изключение
на портфейли на инвестиционни дружества и пенсионни фондове.

Инвестиционна консултация относно ценни книжа

Предоставяне на съвети чрез устни изявления, документи или по друг начин относно стойността на ценните книжа или преценка за инвестиране в ценни книжа, в това число преценка относно вида, позициите и цената на ценните книжа, които ще представляват обект на инвестиране, с изключение на съвети, които се предоставят чрез публикации, адресирани до неопределен кръг лица.

Инвестиционна политика

Съвкупност от инвестиционни цели и ограничения, които се отнасят до даден инвеститор и/или инвестиционен портфейл, както и инвестиционните стратегии и методи, които портфолио мениджърът следва да използва, за да постигне заложените цели при дадените ограничения.

Инвестиционно дружество

Акционерно дружество, което инвестира парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции, в ценни книжа. Инвестиционно дружество може да инвестира в инструменти на паричния пазар, облигации или акции.

Ипотечни облигации

Ценни книги, които се издават от банките на основата на портфейлите им от кредити, обезпечени с една или повече първи по ред ипотеки в полза на банките върху недвижими имоти (ипотечни кредити).

К 11

Капитал

Парите, необходими за извършването на определена дейност. Капитал се набира чрез издаване на акции и дългосрочни кредитни инструменти. Съотношението на обикновените акции, привилигированите акции и дългосрочните кредити определя капиталовата структура на дадена компания.

Клиринг

Взаимно прихващане на насрещните вземания на страните по сделките с ценни книжа.

Коефициент на Шарп

Съотношението на рисковата премия (възвращаемостта над безрисковата доходност) и стандартното отклонение на рисковата премия на инвестиционен портфейл. Измерва представянето на портфейла след като се вземе предвид нивото на поетия риск.

Колективна инвестиционна схема

Предприятие, организирано като инвестиционно дружество, фонд от договорен тип или дялов тръст, което инвестира в ценни книжа парични следства, набрани чрез публично предлагане на акции или дялове, и което действа на принципа на разпределение на риска и по искане на акционерите, съответните на притежатерите на дялове, изкупува обратно своите акции или дялове по цена, основаваще се на нетната стойност на активите му.

Конвертируеми облигации

Корпоративни дългови ценни книжа (облигации), при които облигационерите имат правото да заменят облигациите, които притежават, за предварително определен брой акции на същия емитент на даден бъдещ етап.

Корелация

Статистическа мярка, измерваща силата на зависимост между два финансови инструмента, индекса или индикатора – до каква степен цените или стойностите на два инструмента, индекса или индикатора се движат заедно.

Корпоративни облигации

Облигация, емитирана от дадена компания.

Краткосрочен лихвен процент в евро (€STR)

Индексът €STR (краткосрочен лихвен процент в евро), се изчислява и обявява ежедневно от Европейската централна банка и стойностите му се публикуват в интернет на адрес: https://sdw.ecb.europa.eu. От 01.01.2022 г. се използва при изчисляването на Коефициента на Шарп за пенсионните фондове в България.

Кредитен рейтинг

Mярка за измерване на кредитоспособността на кредитополучател като цяло или в контекста на даден дълг или финансов инструмент, емитиран от съответния кредитополучател. Компании и суверенни държави, или държавни институции, биват оценени и получават рейтинг от три основни кредитни агенции – Standard & Poor’s (S&P), Moody’s и Fitch.

Крива на доходността

Графика на доходността до падежа като функция на времето, оставащо до падежа.

Купонно плащане

Периодично лихвено плащане към облигационерите на дългова ценна книга.

Л 2

ЛИБОР (London InterBank Offer Rate)

Междубанковият лихвен процент в Лондон, по който банките си предоставят взаимно средства на европейския пазар. ЛИБОР е международно признат и се използва за база при определянето на други видове заеми, неустойки у др.

Ликвидност

Бързината, с която даден актив може да се преобразува в пари.

М 2

Матуритет

Остатъчен срок до падежа на дългов финансов инструмент.

Модифицирана дюрация

Измерител показващ относителната промяна в цената на облигацията при промяна в лихвените проценти. Например за облигация с модифицирана дюрация от 3 години, при увеличение на лихвените проценти с 0,50 % се очаква цената на облигацията да намалее приблизително с 1,50 % (3x0,50%=1.50%). Модифицираната дюрация се изчислява като дюрацията се раздели на сбора на единица и доходността до падеж на облигацията. Този показател приблизително точно показва относителната промяна в цената на облигацията при малка промяна в лихвените проценти и не дава точна оценка при големи промени в лихвените проценти.

Н 1

Номинална доходност

Норма на възвращаемост, генерирана от инвестиционен инструмент, преди да се отчете ефектът на инфлацията.

О 8

Обезпечени корпоративни облигации

Емисия облигации, за която е предвидено обезпечение в размер не по-малък от 100 на сто от стойността на вземанията по главницата.

Облигации

Лихвоносни дългови ценни книжа, емитирани от правителството, местни органи на властта, банки, други финансови институции или фирми.

Облигационен договор

Документът, определящ договора между емитента на облигацията и облигационера.

Облигация с плаваща лихва

Облигация, чиято купонна лихва се коригира периодично в съответствие с определена пазарна лихва.

Обменен курс

Цената на единица от валутата на една страна, изразена чрез валутата на друга страна.

Обратно изкупуване

Процедура по изкупуване на собствени акции или дялове от дружество или колективна инвестицонна схема, което ги е емитирало.

Общински облигации

Облигация, емитирана от дадена община. Падеж е срокът, за който е емитирана облигацията. Датата на падеж е датата, на която емитента изплаща на държателя на облигацията главницата (номиналната стойност).

Опция

Ценна книга, която изразява правото за закупуване или продажба на определен брой ценни книжа по предварително фиксирана цена до изтичането на определен срок или на определена дата.

П 9

Падеж

Падеж е срокът, за който е емитирана облигацията. Датата на падеж е датата, на която емитента изплаща на държателя на облигацията главницата (номиналната стойност).

Пазарен (или систематичен) риск

Специфичен за фирмата риск. Пазарният риск е рискът, който може да се припише на общите макроикономически фактори. Специфичният за фирмата риск отразява рискът, който е характерен за дадена фирма и не зависи от пазарния риск.

Пазарна цена

Паричната сума, за която един актив може да бъде продаден към момента на оценката в пряка сделка между информирани, независими и желаещи да осъществят сделката купувач и продавач.

Паричен пазар

Пазарът, на който се търгуват дългови ценни книжа като търговски книжа, репo, краткосрочни държавни ценни книжа със срок от една година или по-малко и дори 30 дни или по-малко.

Поемане на емисия

Процесът на пласиране на ценни книжа на капиталовия пазар.

Права

Ценни книги, даващи право за записване на определен брой акции във връзка с взето решение за увеличаване на капитала на публично дружество.

Привилегировани акции

Акции в една корпорация, които са без право на глас, но изплащат фиксиран или променлив поток от дивиденти.

Първичен пазар

Пазар, на който се предлагат първоначално издадени (емитирани) ценни книжа.

Първично публично предлагане (IPO)

Процес на предлагане на фондовата борса на новоиздадени акции на частни компании на публиката.

Р 6

Разделяне на акции

Емитирането от една корпорация на даден брой акции, които се заменят срещу досегашния брой акции, държани от акционерите. Преобразуването може да бъде, както в посока увеличение броя на акциите в обръщение, така и в посока на намаление на броя им. Обединяването на акции или обратното разделяне (reverse split) намалява броя на акциите в обръщение.

Реален лихвен процент

Частта, с която лихвеният процент надхвърля процента на инфлацията. Темпът на растеж на покупателната способност, който съответства на една инвестиция.

Реална доходност

Норма на възвращаемост, генерирана от инвестиционен инструмент, след като се отчете ефектът на инфлацията.

РЕПО сделка

Договор за обратна покупка. Сделка, при която един инвеститор продава финансов актив на друг и се задължава да го закупи обратно след определено време на определена цена, която е по-голяма от цената на първата сделка.

Риск

Вероятността от загуба или възвръщаемост, по-ниска от очакваната.

Рискова премия

Очаквана възвръщаемост, надхвърляща тази на безрисковите ценни книжа. Премията представлява компенсация за риска на една инвестиция.

С 7

Сетълмент

Изпълнението на задълженията по сделка с ценни книжа за тяхното регистиране по сметка за ценни книжа на приобретателя в Централния депозитар и тяхното заплащане.

Спред

Разликата между котировки „купува“ и „продава“ на пазара за дадена ценна книга. Също така и разликата в доходностите на дългова ценна книга и референтна за нея друга ценна книга.

Средно претеглен лихвен процент - EONIA

Euro OverNight Index Average. Средно претеглен лихвен процент, при който европейски банки дават еднодневни заеми, деноминирани в евро, на междубанковия паричен пазар.

Стандартното отклонение (Standard Deviation)

Статистическа мярка за разсейването на стойностите на една случайна величина около нейната средна аритметична или очаквана стойност.По-високи стойности на стандартното отклонение означават по-висока степен на изменчивост (волатилност) на постигнатата доходност около нейната средна или очаквана стойност и съответно по-голям риск.

Статистическа количествена мярка за финансовия риск - VAR

Статистическа количествена мярка за финансовия риск, който е поет от компания, инвестиционен портфейл или при индивидуална инвестиция. Изчислява/измерва минималната очаквана загуба при дадена вероятност и времеви период при нормални пазарни условия.

Суапи

Вид дериват, при който две страни разменят парични потоци или задължения от два различни финансови инструмента или инвестиции.

Счетоводна печалба

Печалбата на фирмата, декларирана в отчета за приходите и разходите.

Т 2

Технически анализ

Проучване с цел намиране на надценени или подценени ценни книжа. Акцентира върху повтарящите се и предвидими схеми в цените на акциите и върху заместители за пазарния натиск за продажби или купуване.

Търговски книжа

Инструмент на паричния пазар, който се емитира от първокласни дружества и няма специално обезпечение.

У 2

Управление на портфейл

процесът на управление на портфейл включва няколко етапа:

1. определяне и оценка на целите и ограниченията на инвеститора, които да
послужат за база за изготвяне на инвестиционна политика;
2. формулиране на подходяща инвестиционна стратегия;
3. реализиране на инвестиционната стратегия чрез избирането на оптимални
комбинации от финансови и материални активи, съществуващи на пазара;
4. следене на пазарните условия, промени в характеристиките на активите в
портфейла и целите и ограниченията на инвеститора;
5. и коригиране на портфейла въз основа на настъпили промени в пазарните
условия и нуждите на инвеститора.

Управляващо дружество

Акционерно дружество, което управлява дейността по инвестиране в ценни книжа на парични средства, набрани чрез публично предлагане на акции, осъществявана от инвестиционни дружества и/или управление на портфейлите на други институционални инвеститори.

Ф 5

Фондова борса

Официален пазар на ценни книжа. "Българска Фондова Борса - София" АД; може да организира и неофициален пазар на ценни книжа. Официалният пазар на БФБ София включва "Пазар на акции", който се разделя на Сегмент
"А", Сегмент "Б" според качеството на емитентите и техните емисии, а също така и "Облигационен пазар",
включващ Сегмент "ДЦК", Сегмент "Общински облигации" и Сегмент "Корпоративни облигации". Търговията на Официалния пазар е присъствена и неприсъствена и се осъществява от лицензирани брокери.

Форуърден валутен договор

Договор за покупко-продажба на определено количество чуждестранна валута на точно определена бъдеща дата по предварително уговорен валутен курс и условия за изпълнение. Използва се за хеджиране на валутния риск, чрез неутрализиране на неблагоприятното изменение в бъдеще на валутните курсове.

Форуърден договор

Споразумение, изискващо бъдеща доставка на един актив на договорена цена.

Фундаментален анализ

Проучване с цел предвиждане стойността на акциите, което набляга върху такива определящи фактори, като перспективи за печалби и дивиденти, очаквания за бъдещите лихвени проценти и оценяване на рисковете за фирмата.

Фючърс

Стандартизирана ценна книга, която се търгува на регулирани пазари за ценни книжа и изразява правото и задължението за закупуване или продажба на определен брой ценни книжа по предварително фиксирана цена на определена дата.

Х 1

Хеджиране

Инвестиране в един актив с цел да се намали общия риск на даден портфейл

Ц 2

Ценна книга с фиксиран доход

Ценна книга, например облигация, която изплаща определен паричен поток през даден период от време.

Централен Депозитар

Централният Депозитар поддържа национален регистър на всички публично търгувани дружества и техните акционери. Основната му дейност се състои в регистриране на сделките с безналични ценни книжа, осъществени на БФБ София и откриване и водене на такива сметки.

 1. А
 2. Б
 3. В
 4. Г
 5. Д
 6. Е
 7. Ж
 8. З
 9. И
 10. Й
 11. К
 12. Л
 13. М
 14. Н
 15. О
 16. П
 17. Р
 18. С
 19. Т
 20. У
 21. Ф
 22. Х
 23. Ц
 24. Ч
 25. Ш
 26. Щ
 27. Ъ
 28. Ю
 29. Я
Филтър

А 3

Актуализиране на допълнителна пенсия

Размерът на пенсиите на пенсионерите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване се актуализира в съответствие с реализираната доходност от управлението на активите на пенсионния фонд. Редът и начинът за актуализация се определят в правилника на съответния фонд, като може да бъде месечна, тримесечна, годишна и др.

Актюер

Лице, което е лицензирано от КФН и извършва актюерското обслужване на пенсионно осигурителното дружество и управляваните от него фондове на базата на трудов договор между него и дружеството.

Актюерски разчети

Съвкупност от статистически методи и правила, които се прилагат за определяне на очаквания приход от бъдещи вноски и инвестиции, както и за определяне на дължимите суми за изплащане на бъдещите пенсии от пенсионно осигурителното дружество.

Б 1

Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване

БАДДПО - неправителствена организация, създадена през 1996 г. В нея членуват всички лицензирани пенсионно осигурителни дружества в България. Организацията има за цел да отстоява колективните интереси на тази индустрия пред законодателната и изпълнителната власт, и други институции, да популяризира дейността по допълнително пенсионно осигуряване, да подпомага процесите за повишаване на квалификацията на работещите в системата и да си партнира с международни организации.

В 1

Вноски за откупуване на пенсионни права

Еднократни парични вноски в доброволен пенсионен фонд, които позволяват на осигурените лица да придобият пенсионни права, независимо от това, че не правят месечни вноски. Няма ограничения в максималния размер на откупката.

Е 2

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (European Insurance and Occupational Pensions Authority- EIOPA

Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (European Insurance and Occupational Pensions Authority - EIOPA) е част от новата Европейската система за финансов надзор (ЕСФН), създадена на 1 януари 2011 г. Тя включва и Европейски орган за ценни книжа и пазари (European Securities and Markets Authority - ESMA); Европейски съвет за системен риск (European Systemic Risk Board - ESRB); Европейски банков надзорен орган (European Banking Authority - EBA); Съвместния комитет на европейските надзорни органи (ЕНО) и надзорните органи в държавите членки. Основната цел на ЕСФН е да гарантира, че установените правила се прилагат по подходящ начин в целия ЕС, така че да бъде запазена финансовата стабилност и да се осигури доверие във финансовата система и достатъчна степен на защита за потребителите на финансови услуги.

Етичен кодекс

.
Документ, приет от БАДДПО. В него се регламентират нормите за етично поведение и лоялна конкуренция, които всички пенсионно осигурителни дружества се задължават да спазват. При големи или системни нарушения, съответното дружество може да бъде изключено от Асоциацията на пенсионните фондове.


З 2

Закон за допълнително доброволно пенсионно осигуряване

Закон, който урежда обществените отношения, свързани с:
1. допълнителното доброволно пенсионно осигуряване;
2. учредяването, лицензирането, преобразуването, прекратяването и ликвидацията на пенсионно осигурителните дружества;
3. учредяването, управлението и прекратяването на доброволните пенсионни фондове;
4. държавния осигурителен надзор върху дейността по доброволно пенсионно осигуряване;
5. защитата на осигурените лица.

Заявление за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване

Типов документ за присъединяване към професионален и/или универсален пенсионен фонд. Видът и съдържанието му са подготвени от НОИ и обнародвани в Държавен вестник. Всеки подлежащ на допълнително задължително пенсионно осигуряване е длъжен да попълни заявлението на избрания от него фонд до три месеца от възникването на основание за осигуряване. Изборът е личен, а неизбралите подлежат на служебно разпределение.


И 3

Извлечение от индивидуалната партида

Съгласно специализираните закони всяка година до 30.04. пенсионно осигурителното дружество е длъжно да изпрати на осигурените във фондовете му лица извлечение от индивидуалната им партида. Извлечението съдържа направените вноски за предходната година по месеци, удържаните такси, разпределената доходност, крайното салдо по партидата и пенсионните права на осигуреното лице.

Изтегляне на суми

Осигурено лице в доброволен пенсионен фонд може без ограничение да изтегли част или цялата сума, натрупана в индивидуалната партида от лични вноски. Средствата от вноски на работодателя могат да се изтеглят само при настъпване на осигурителен случай. Натрупаните суми във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване не могат да бъдат изтегляни през периода на осигуряване.

Индивидуална партида

Осигуряването във фонд за допълнително пенсионно осигуряване е персонално. За целта всяко осигурено лице има индивидуална партида. В индивидуалната партида се набират вноските за допълнително пенсионно осигуряване и се разпределя дохода от инвестиции, пропорционално на техния дял в масата от активите на пенсионния фонд. Натрупаните по индивидуалната партида средства се капитализират в индивидуалната партида, като не се допуска преразпределяне на средства от една партида в друга. Сумите в индивидуалната партида не подлежат на запор или принудително изпълнение.

К 3

Капиталов принцип

Принцип на осигуряване, при който средствата се натрупват в индивидуална партида на осигуреното лице и са негова собственост. Размерът на пенсията се определя в зависимост от размера на натрупаните по партидата средства и в съответствие с правилника на съответния пенсионен фонд. На този принцип работят фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.

Кодекс за социално осигуряване (КСО)

Кодексът за социално осигуряване (КСО) е нормативен акт, част от българското действащо законодателство, приет от Народното събрание и обнародван в Официален раздел на Държавен вестник, бр. 110 от 17 декември 1999 г., след това многократно изменян. До 2003 г. заглавието му е Кодекс за задължително обществено осигуряване. Той урежда обществените отношения, свързани с:
• държавното обществено осигуряване при общо заболяване, трудова злополука, професионална болест, майчинство, безработица, старост и смърт;
• допълнителното социално осигуряване, което включва, допълнителното задължително пенсионно осигуряване при старост и смърт, допълнителното доброволно пенсионно осигуряване във фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване при старост, инвалидност и смърт или във фондове за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми при старост, както и допълнителното доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация.

Комисия за финансов надзор (КФН)

Комисията за финансов надзор е специализиран държавен орган, който обединява регулирането и надзора на различни сегменти на финансовата система – капиталовия, застрахователния и пазара на допълнителното пенсионно осигуряване.
Комисията за финансов надзор (КФН) е създадена на 1 март 2003 г. със Закона за Комисията за финансов надзор. Тя е независима от изпълнителната власт институция и за своята дейност се отчита пред Народното събрание на Република България.
Основна мисия на институцията е да съдейства с юридически, административни и информационни средства за поддържане на стабилност и прозрачност на небанковата финансова система в България, както и да защитава интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица

Н 1

Национален осигурителен институт

Юридическо лице, което управлява държавното обществено осигуряване, като:
1. изпълнява бюджета на ДОО;
2. събира осигурителните вноски и вземания на ДОО;
3. събира вноските за здравно осигуряване, фонд ПКБ и допълнително задължително пенсионно осигуряване;
4. осъществява контрол по спазване на осигурителното законодателство;
5. извършва плащанията на пенсии и други осигурителни плащания;
6. събира информация и поддържа информационна система за осигурените лица, осигурителите и самоосигуряващите се.
НОИ отчита своята дейност пред Народното събрание на Република България.

О 6

Осигурено лице

Лице, което има индивидуална партида във фонд за допълнително пенсионно осигуряване. Съгласно специализираните закони допълнително могат да се осигуряват - всички родени след 31.12.1959 г. в универсален фонд, всички работещи при условията на първа и втора категория труд в професионален фонд и всеки пълнолетен български гражданин в доброволен пенсионен фонд.

Осигурител

Юридическо или физическо лице, което прави осигурителни вноски за своя сметка за себе си, в полза на своите работници и служители, или трети лица.

Осигурителен договор

Осигурителният договор урежда отношенията по допълнително пенсионно осигуряване между пенсионно осигурителното дружество от една страна и осигуреното лица, работодателя или друг осигурител от друга. Подписва се в два еднообразни екземпляра - по един за всяка страна. Съдържанието му е съобразено с изискванията на законите и правилника на съответния фонд и се одобрява от КФН.

Осигурителен случай

Допълнителното пенсионно осигуряване покрива осигурителните случаи старост, инвалидност и смърт. Настъпването на осигурителен случай е регламентирано в специализираните закони и правилниците на съответните фондове.

Осигурителни вноски

За осигуряване във фонд за допълнително пенсионно осигуряване се правят осигурителни вноски. Осигурителните вноски са парични. При фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване размерът им се определя ежегодно с приемането на бюджета на НОИ. При доброволното пенсионно осигуряване осигурителят сам решава каква да е вноската, която прави за себе си или за трети лица. Минималният размер на осигурителната вноска при доброволното осигуряване е 10% от МРЗ.

Отчисления за наследствена и инвалидна пенсия

Отчисления за покриване на осигурителни случаи инвалидност и смърт при доброволно пенсионно осигуряване в пенсионна схема, която предвижда отчисления за наследствена и инвалидна пенсия. Правят се от всяка месечна вноска и се натрупват в обща сметка, от която се изплащат инвалидни и наследствени пенсии. Осигуряването в такава пенсионна схема води до по-добро покритие на осигурителния риск и съответно до значително по-високи инвалидни и наследствени пенсии в сравнение с осигуряването без отчисления.


П 8

Пенсионен фонд

Юридическо лице с променлив брой осигурени лица. Активите на пенсионния фонд се състоят от паричните вноски на осигурените в него, дохода, реализиран от управлението на вноските, намалени с таксите и удръжките, които пенсионно осигурителното дружество събира. Българското законодателство позволява съществуването на два задължителни фонда - професионален и универсален и един доброволен. Средствата на осигурените се набират по индивидуални партиди. Не се позволява преразпределяне на средства от една партида в друга.

Пенсионна схема

Конкретен финансов механизъм за определяне на пенсионни задължения, плащания и осигурителни случаи, изчислени чрез актюерски методи.

Пенсионни права

Права, които осигуреното лице придобива в следствие на участието си във фонд за допълнително пенсионно осигуряване. В зависимост от фонда и пенсионните схеми правата могат да бъдат различни - за пенсия за ранно пенсиониране, за пенсия за старост, за наследствена пенсия, за инвалидна пенсия, за еднократно или разсрочено изплащане на суми, право за получаване на информация и др. Конкретните права и начинът за реализирането им са описани в правилника на съответния пенсионен фонд. Правата на осигурените във фонд за допълнително пенсионно осигуряване са лични.

Пенсионно осигурително дружество

Акционерно дружество, регистрирано по Търговския закон и лицензирано по Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Създава като отделни юридически лица и управлява фондове за допълнително пенсионно осигуряване. Едно пенсионно осигурително дружество може да регистрира един доброволен, един универсален и един професионален пенсионен фонд. Приходите му се формират от такси и отчисления, описани в специализираните закони и от управлението на собствените му приходи. Минималния капитал, необходим за регистрирането и лицензирането на пенсионно осиурително дружество, е 5 000 000 лв.

Попечителски съвет

Орган, който представлява интересите на осигурените лица в универсалните и професионалните пенсионни фондове. В състава му влизат по равен брой представители на национално представените организации на работодателите и работниците и един представител на пенсионно осигурителното дружество. Правата и задълженията на Попечителския съвет се регламентират с акт на Министерския съвет по предложение на КФН. Решенията му имат препоръчителен характер за пенсионно осигурителните дружества.

Правилници

Нормативни документи, които управителните органи на пенсионно осигурителното дружество приемат. В тях се регламентира организацията и дейността на съответния фонд. Правилниците и всяка промяна в тях се одобрява от КФН. Пенсионно осигурителното дружество е длъжно да информира осигурените лица за извършени промени в правилника на съответния фонд. При несъгласие с тях, те могат да прекратят членството си в него и да се прехвърлят в друг пенсионен фонд

Право за прехвърляне на индивидуалната партида от един фонд в друг, управляван от друго пенсионно осигурително дружество

Осигуреното лице има право да прехвърли натрупаните по индивидуалната партида средства от един фонд в друг, учреден и управляван от друго пенсионно осигурително дружество, веднъж годишно и без ограничения при несъгласие с промени в правилника

Право на прехвърляне на средства от индивидуалната партида на трети лица

Осигуреното в доброволен фонд лице може да прехвърли средства от лични вноски на съпруг или съпруга, на роднини по права линия от първа или втора степен един път в рамките на една календарна година, при условие че предназначението на средствата се запазва.

Р 3

Размер на пенсия

Размерът на пенсията във фонд за допълнително пенсионно осигуряване се определя в зависимост от:
1. Натрупаната в индивидуалната партида сума от вноски и разпределена доходност върху тях, намалена с таксите и удръжките в полза на пенсионно осигурителното дружество;
2. пола и продължителността на живота след пенсиониране в съответствие с утвърдените биометрични таблици;
3. срока за получаване на допълнителната пенсия;
4. размера на техническата лихва.

Разсрочено плащане

Форма на изплащане на натрупаната по индивидуалната партида сума на няколко части, съгласно договора, сключен между осигурения и фонда, в който се осигурява

Разходо-покривен принцип

Принцип на осигуряване, при който вноските на осигурените лица постъпват в общ фонд и с тях се покриват разходите по изплащане на пенсиите на настоящите пенсионери. На този принцип работи Държавното обществено осигуряване, което формира първия стълб на пенсионно осигурителната система.

С 2

Средна продължителност на живота

Статистически показател за определяне на предстоящата средна продължителност на живота за всеки пол и възраст по отделно

Срочна пенсия

Пенсия, която се изплаща за определен срок. В зависимост от фонда може да бъде:
1. Срочна пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд - може да се получи 8 г. преди пенсиониране по Дял І от КЗОО, при условие, че лицето има 10 г. трудов стаж при 1-ва категория труд. За 2-ра категория условията са 3 г. преди пенсиониране по Дял І от КЗОО и 15 години трудов стаж в тази категория труд.
2. Срочна пенсия от доброволен пенсионен фонд - в момента на пенсиониране осигуреното лице може да избере срока за получаване на допълнителната пенсия в зависимост от правилника на съответния доброволен пенсионен фонд.

Т 2

Такси и удръжки

Съгласно специализираното законодателство пенсионно осигурителните дружества формират своите приходи от такси и удръжки, както следва:

Такса управление - еднократна такса, която се начислява върху всяка осигурителна вноска. Максималният й размер е 7% от вноската.
Инвестиционна такса - За фондовете за допълнително задължително осигуряване е 1% от активите на фонда годишно, а за доброволните пенсионни фондове е до 10% от реализираната през годината доходност.
Встъпителна такса - само за доброволните фондове. Не може да надвиши 10 лв.
Удръжки - могат да се вземат при всяко изтегляне на суми, при прехвърляне, при искане на информация извън посочените в законите случаи. Размерът на тези удръжки не може да надвиши двойния размер на действителните разходи.
Конкретните размери на удръжките и реда за определянето им са записани в правилниците на пенсионните фондове.

Техническа лихва

Прогнозна минимална доходност от инвестиране на активите на пенсионния фонд. Служи при определяне размера на първата пенсия и при актуализацията на получаваните пенсии. Определя се от управителните органи на пенсионно осигурителното дружество