Стойност на дяловете

Изберете период:
Добавете / изключете индекс от графиката:

 

Данните за публикуваните финансови индекси са с източник, както следва:

 

Индекс SOFIX – информация на "Българска фондова борса" АД. SOFIX© обхваща най-ликвидните акции, търгувани на българския регулиран пазар и е собственост и запазена търговска марка на "Българска фондова борса" АД, България.

 

Индекс DAX – информация на Deutsche Börse AG, Германия. DAX© обхваща 30-те най-големи немски компании, търгувани на Франкфуртската фондова борса и e собственост и запазена търговска марка на Deutsche Börse AG, Германия.

 

Индекс CAC 40 – информация на Euronext, Франция. CAC 40© обхваща 40-те компании с най-голяма пазарна капитализация, търгувани на Парижката фондова борса и e собственост и запазена търговска марка на Euronext N.V, Холандия.

 

Индекс STOXX Europe 600 – информация на Stoxx Limited, Швейцария. STOXX Еurope 600© обхваща 600 компании с висока, средна и ниска капитализация в 18 европейски държави: Австрия, Белгия, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Норвегия, Португалия, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания, и e собственост и запазена търговска марка на Stoxx Limited, Швейцария.

 

Индекс S&P 500 – информация на S&P Dow Jones Indices, САЩ. S&P 500© обхваща акции на 500 компании с голяма пазарна капитализация, търгувани на американските пазари NYSE и NASDAQ и e собственост и запазена търговска марка на Standard & Poor’s Financial Services LLC., САЩ.

 

Оповестените финансови индекси се изчисляват, публикуват и разпространяват в съответствие с официално оповестените методики и общи условия на техните оператори. ПОК „Доверие“ АД не носи отговорност за точността и пълнотата на публикуваните официални стойности на показателите, както и за грешки в резултат на действията или бездействията на трети лица, включително в процеса на автоматизирано предаване и получаване на информацията.НАРЕДБА № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди.

 

Пояснение към графиката:  

 

Лявата ординатна ос на графиката представя скала на стойностите на един дял на УПФ „Доверие", ППФ „Доверие" и ДПФ „Доверие", изчислени съгласно изискванията на Наредба № 9 от 19.11.2003 г. на КФН, в сила от 01.07.2004 г.

 

При избиране на един от възможните пазарни индекси, дясната ординатна ос на графиката представя скала на стойностите на съответния показател.

 

При избиране на повече от един пазарен индекс, дясната ординатна ос на графиката представя скала на процентното изменение на стойностите на визуализираните пазарни индекси за избран период, което по необходимост няма връзка със стойността на дяловете и процентното им изменение за периода. 

 

При избран период от 1 ден до 240 дни (8 месеца), графиката показва стойност на дяловете за всеки работен ден.

 

При избран период от 240 дни (8 месеца) до 1825 дни (5 години), графиката показва стойност на дяловете за последния работен ден на седмицата, в която е търсената дата.

 

При избран период от над 1825 дни (повече от 5 години), графиката показва стойност на дяловете за последния работен ден на месеца, в която е търсената дата. 

 

Ако не е изрично посочена крайна дата, се приема настоящият ден, в който се извършва проверката.

 

Стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява във вестник „24 часа" на третия работен ден на следващия месец. Информацията за стойността на дяловете до м. септември 2011 г. включително е публикувана във в. Пари, а от м. октомври 2011 до м. ноември 2017 вкл. - във в. "Капитал дейли".

 

 

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Постигането на положителна доходност не е гарантирано. За ДПФ "Доверие" и ППФ "Доверие" не се гарантира запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.

 

Всички стойности на дяловете на фондовете, управлявани от ПОК "Доверие" може да видите тук

Добавете / изключете компания за сравнение на фондовете:

Пояснение към графиката "Сравни с фондове":

 

След като натиснете бутона "Сравни с фондове", на графиката може да видите стойностите на дялове на всички универсални, професионални и доброволни пенсионни фондове в страната.

 

Разработената функционалност Ви позволява да изберете един от трите вида фондове (универсален, професионален или доброволен), както и един, комбинация между два или повече, или всички съществуващи дружества на пазара, които управляват съответните фондове. След като направите своя избор на графиката ще се начертае кривата със стойността на дяловете, съгласно заявеното от Вас желание. 

 

При избран период от 1 ден до 240 дни (8 месеца), графиката показва стойност на дяловете за всеки работен ден. 

 

При избран период от 240 дни (8 месеца) до 1825 дни (5 години), графиката показва стойност на дяловете за последния работен ден на седмицата, в която е търсената дата. 

 

При избран период от над 1825 дни (повече от 5 години), графиката показва стойност на дяловете за последния работен ден на месеца, в която е търсената дата. 

 

Ако не е изрично посочена крайна дата, се приема настоящият ден, в който се извършва проверката.

 

Стойностите в графиката са с източник КФН - https://ekfn.fsc.bg/units.asp

ПОК „Доверие“ АД не носи отговорност за точността и пълнотата на публикуваните официални стойности на показателите, както и за грешки в резултат на действията или бездействията на трети лица, включително в процеса на автоматизирано предаване и получаване на информацията.

 

 

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Постигането на положителна доходност не е гарантирано. За ДПФ "Доверие" и ППФ "Доверие" не се гарантира запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.

  • Край
  • Стойност на дяловете