Универсален пенсионен фонд "Доверие"

Универсален пенсионен фонд „Доверие“ е предпочитан избор за родените след 31.12.1959 г. Към края на първото тримесечие на 2021 г. в него, за допълнителна пожизнена пенсия, се осигуряват 985 431 души, което представлява пазарен дял от 25,54%.

Управляваните нетни активи са 3 912 650 хил. лв., което представлява пазарен дял от 25,64%.

Резултати от инвестиции

Средствата на фонда се инвестират съгласно одобрената инвестиционна политика при умерено ниво на риск.


Права при осигуряване в УПФ "Доверие"

Осигуряването в Универсален пенсионен фонд "Доверие" дава право на:

 • Допълнителна пожизнена пенсия – когато размерът на средствата по индивидуалната партида, към момента на пенсиониране, позволява  отпускането й в месечен размер, не по-малък от 15% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, по чл. 68, ал. 1 от КСО. Тя може да бъде три вида – стандартна, с гарантиран период на изплащане и пожизнена пенсия, включваща разсрочено плащане на част от средствата по партидата, до навършване на избрана, от осигуреното лице, възраст. Конкретният размер на пожизнената пенсия, за всяко осигурено лице, се изчислява на база на натрупаната по индивидуалната партида сума, техническия лихвен процент и "Таблицата за смъртност и предстоящия живот" на НСИ, към момента на пенсиониране.

 • Разсрочено изплащане - когато средствата по индивидуалната партида, към момента на пенсиониране, са не по-малко от трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, по чл. 68, ал. 1 от КСО, но са недостатъчни за отпускането на пожизнена пенсия за старост, в определения от закона минимален размер.

 • Еднократно изплащане на натрупаната в индивидуалната партида сума  - за всички, които, към момента на пенсиониране, имат по партидата си средства, до трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, по чл. 68, ал. 1 от КСО. Това означава, че, до евентулна промяна в размера на тази пенсия, който, понастоящем, е 300 лв., всеки, който има натрупана сума до 900 лв., ще може да я получи еднократно.
 • Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер.

 

Специфични права на осигурените в УПФ "Доверие"

Съгласно Правилника за организацията и дейността на УПФ "Доверие" осигурените във фонда имат право на:

 

 • Безплатен достъп до състоянието на индивидуалната партида без никакви ограничения;
 • Изплащаните пенсии се актуализират всеки месец, в зависимост от реализирания доход от инвестирането на средствата на фонда през предходния месец;
 • Техническа лихва от 4% при определяне размера на първата допълнителна пенсия;

 

Като участници във фонд, управляван от ПОК "Доверие", осигурените в УПФ "Доверие" могат да се възползват в пълна степен от програмите за обслужване на клиенти, които Компанията реализира специално за своите клиенти.


Информация за изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ „Доверие" се обявява във вестниците „Сега" и "24 часа".


Калкулирай възраст за пенсиониране

Дата на раждане:
Пол:Такси

ПОК „Доверие“ насърчава дългосрочното спестяване, като за осигурените лица с вноски за над 120 месеца е предвидена по-ниска такса от всяка вноска спрямо нормативно определения максимален размер на тази такса

Таксите, които ПОК „Доверие" удържа, са както следва:

Такса от всяка осигурителна вноска при постъпването й в универсалния пенсионен фонд в размер на:

от 2019 г.

3.75 на сто - при постъпили осигурителни вноски за 120 и под 120 месеца;

3.60 на сто - при постъпили осигурителни вноски за над 120 месеца.

Инвестиционна такса, изчислена върху стойността на нетните активи на универсалния пенсионен фонд, в зависимост от периода, през който те са били управлявани от пенсионно-осигурителното дружество, в размер на:

от 2019 г.

0.75 на сто годишно.

Tакса в размер на 10 лв. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида от УПФ "Доверие" в пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка, съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2 и чл. 343е от КСО.

Забележка:

Таксата по т. 1 не се удържа върху прехвърлени средства от УПФ, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. При определянето на броя на месеците по т. 1, за които са постъпили вноски, се вземат предвид и постъпилите осигурителни вноски в универсален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, ако осигуреното лице представи извлечение от индивидуалната партида за преведените осигурителни вноски и месеците, за които се отнасят, в универсален пенсионен фонд (фондове), от който (които) са прехвърлени средства или справка от НАП.

 

Попечителски съвет на УПФ "Доверие"

Адрес за връзка: София 1113, район "Изгрев", ул. "Тинтява" 13Б, вх. А, ет. 7, тел.: (02) 46 46 173, e-mail: head@poc-doverie.bgВиж попечителски съвет

 • ЛЮДМИЛ ПАВЛОВ

  Председател на ПС на УПФ "Доверие", представител на КТ "Подкрепа", тел. 02/ 935 32 51

 • СТЕФАНКА ПРИМОВА

  Зам. председател на ПС на УПФ "Доверие", представител на КТ "Подкрепа"

 • ВЕСЕЛА БАХЧЕВАНОВА

  Представител на КРИБ

 • ГРИГОР ДИМИТРОВ

  Представител на БСК

 • НАТАЛИЯ ДИЧЕВА

  Представител на БТПП

 • РОСИЦА СТЕЛИЯНОВА

  Представител на АИКБ

 • РЕНЕТА ПЕТРОВА

  Представител на КНСБ

 • МИХАЕЛА ТОДОРОВА

  Представител на КНСБ

 • МИРОСЛАВ МАРИНОВ

  Представител на ПОК "Доверие" АД.


Документи
Вътрешни правила на ПОК "Доверие" за приемане, разглеждане и отговор на жалби
Правилник за организацията и дейността на УПФ "Доверие"
Договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд "Доверие"
Договор за разсрочено изплащане на средства по индивидуалната партида от Универсален пенсионен фонд "Доверие"
Заявление за възобновяване на осигуряването в УПФ "Доверие"
Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване - УПФ
Заявление за участие в Универсален пенсионен фонд "Доверие"
Искане за отегляне на заявление за промяна на участие / заявление за прехвърляне - УПФ
Основна информация за осигурените лица в УПФ "Доверие" - възобновяване на осигуряването
Основна информация за осигурените лица в УПФ "Доверие" - нов избор
Основна информация за осигурените лица в УПФ "Доверие"- прехвърляне
Пенсионен договор за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост от Универсален пенсионен фонд "Доверие"
 • Край
 • Универсален пенсионен фонд