Универсален пенсионен фонд "Доверие"

Универсален пенсионен фонд „Доверие“ е предпочитан избор за родените след 31.12.1959 г. Към края на 2020 г. в него, за допълнителна пожизнена пенсия, се осигуряват 984 040 души, което представлява пазарен дял от 25,55%.

Управляваните нетни активи са 3 784 786 хил. лв., което представлява пазарен дял от 25,64%.

Резултати от инвестиции

Средствата на фонда се инвестират съгласно одобрената инвестиционна политика при умерено ниво на риск.

 • Номинална доходност

  3,18%

  за периода 31.12.2018 г. - 31.12.2020 г.

 • Стойност на дял

  1.82381

  07.05.2021 г.

Подробна информация за доходността на фонда можете да видите тук, всички стойности на дялове можете да видите тук.

 


Права при осигуряване в УПФ "Доверие"

Осигуряването в Универсален пенсионен фонд "Доверие" дава право на:

 • Допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта по чл.68, ал.1 от КСО или 5 г. по-рано, при условие че натрупаните средства по индивидуалната партида позволяват отпускане на пенсия, в размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст;
 • Еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, при загубена работоспособност над 89,99 на сто;
 • Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице и на пенсионер.

 

Специфични права на осигурените в УПФ "Доверие"

Съгласно Правилника за организацията и дейността на УПФ "Доверие" осигурените във фонда имат право на:

 

 • Безплатен достъп до състоянието на индивидуалната партида без никакви ограничения;
 • Изплащаните пенсии се актуализират всеки месец, в зависимост от реализирания доход от инвестирането на средствата на фонда през предходния месец;
 • Техническа лихва от 4% при определяне размера на първата допълнителна пенсия;

 

Като участници във фонд, управляван от ПОК "Доверие", осигурените в УПФ "Доверие" могат да се възползват в пълна степен от програмите за обслужване на клиенти, които Компанията реализира специално за своите клиенти.


Информация за изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на УПФ „Доверие" се обявява във вестниците „Сега" и "24 часа". 

 
Такси

ПОК „Доверие“ насърчава дългосрочното спестяване, като за осигурените лица с вноски за над 120 месеца е предвидена по-ниска такса от всяка вноска спрямо нормативно определения максимален размер на тази такса

Таксите, които ПОК „Доверие" удържа, са както следва:

Такса от всяка осигурителна вноска при постъпването й в универсалния пенсионен фонд в размер на:

от 2019 г.

3.75 на сто - при постъпили осигурителни вноски за 120 и под 120 месеца;

3.60 на сто - при постъпили осигурителни вноски за над 120 месеца.

Инвестиционна такса, изчислена върху стойността на нетните активи на универсалния пенсионен фонд, в зависимост от периода, през който те са били управлявани от пенсионно-осигурителното дружество, в размер на:

от 2019 г.

0.75 на сто годишно.

Tакса в размер на 10 лв. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида от УПФ "Доверие" в пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка, съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2 и чл. 343е от КСО.

Забележка:

Таксата по т. 1 не се удържа върху прехвърлени средства от УПФ, управляван от друго пенсионноосигурително дружество. При определянето на броя на месеците по т. 1, за които са постъпили вноски, се вземат предвид и постъпилите осигурителни вноски в универсален пенсионен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество, ако осигуреното лице представи извлечение от индивидуалната партида за преведените осигурителни вноски и месеците, за които се отнасят, в универсален пенсионен фонд (фондове), от който (които) са прехвърлени средства или справка от НАП.

 

Попечителски съвет на УПФ "Доверие"

Адрес за връзка: София 1113, район "Изгрев", ул. "Тинтява" 13Б, вх. А, ет. 7, тел.: (02) 46 46 173, e-mail: head@poc-doverie.bgВиж попечителски съвет

 • ЛЮДМИЛ ПАВЛОВ

  Председател на ПС на УПФ "Доверие", представител на КТ "Подкрепа", тел. 02/ 935 32 51

 • СТЕФАНКА ПРИМОВА

  Зам. председател на ПС на УПФ "Доверие", представител на КТ "Подкрепа"

 • ВЕСЕЛА БАХЧЕВАНОВА

  Представител на КРИБ

 • ГРИГОР ДИМИТРОВ

  Представител на БСК

 • НАТАЛИЯ ДИЧЕВА

  Представител на БТПП

 • РОСИЦА СТЕЛИЯНОВА

  Представител на АИКБ

 • РЕНЕТА ПЕТРОВА

  Представител на КНСБ

 • МИХАЕЛА ТОДОРОВА

  Представител на КНСБ

 • МИРОСЛАВ МАРИНОВ

  Представител на ПОК "Доверие" АД.


Документи
Вътрешни правила на ПОК "Доверие" за приемане, разглеждане и отговор на жалби
Договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд "Доверие"
Договор за разсрочено изплащане на средства по индивидуалната партида от Универсален пенсионен фонд "Доверие"
Заявление за възобновяване на осигуряването в УПФ "Доверие"
Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване - УПФ
Заявление за участие в Универсален пенсионен фонд "Доверие"
Искане за отегляне на заявление за промяна на участие / заявление за прехвърляне - УПФ
Основна информация за осигурените лица в УПФ "Доверие" - възобновяване на осигуряването
Основна информация за осигурените лица в УПФ "Доверие" - нов избор
Основна информация за осигурените лица в УПФ "Доверие"- прехвърляне
Пенсионен договор за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост от Универсален пенсионен фонд "Доверие"
 • Край
 • Универсален пенсионен фонд