Въпроси и отговори

 • Кои лица подлежат на осигуряване във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО)?

  Допълнителното задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) е вторият стълб на пенсионната система в Република България. Обхваща осигуряване в универсален и/или професионален пенсионен фонд.

  В универсален пенсионен фонд задължително се осигуряват за допълнителна пенсия лицата, родени след 31 декември 1959 г., ако са осигурени във фонд "Пенсии", съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", на държавното обществено осигуряване, с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4б от Кодекса за социално осигуряване (лицата избрали да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии", съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд).

  В професионален пенсионен фонд задължително се осигуряват за пенсия за ранно пенсиониране лицата, работещи при условията на първа и втора категория труд, които са осигурени във фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване, независимо от възрастта, с изключение на лицата, осигуряващи се по реда на чл. 4в от Кодекса за социално осигуряване във фонд "Пенсии" (лицата, упражнили правото еднократно да променят осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд "Пенсии" с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за професионален пенсионен фонд, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране).

 • Какъв е размерът на осигурителната вноска във фонд за ДЗПО?

  Размерът на осигурителната вноска за ДЗПО е определен в Кодекса за социално осигуряване (КСО).

  Осигурителната вноска за универсален фонд е 5 на сто от осигурителния доход. Тя се разпределя между осигурителите и осигурените лица, както следва: за сметка на осигуреното лице - 2,2 на сто, за сметка на осигурителя - 2,8 на сто.

  Самоосигуряващите се лица и морските лица се осигуряват в универсален пенсионен фонд изцяло за своя сметка.

  Вноските за професионалните пенсионни фондове са изцяло за сметка на осигурителите, а за морските лица са изцяло за тяхна сметка. Размерът на осигурителните вноски за професионален пенсионен фонд е:

  • 12 на сто за работещите при условията на първа категория труд;
  • 7 на сто за работещите при условията на втора категория труд.
 • Как може да бъде направена проверка в кой пенсионен фонд постъпват осигурителните вноски за ДЗПО?

  Проверка за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване може да бъде направена в Дирекция „Допълнително задължително пенсионно осигуряване” на Националната агенция за приходите /НАП/ по един от следните начини:

  • чрез електронната услуга „Проверка на пенсионен фонд“ (изисква персонален идентификационен код /ПИК/, който може да се получи безплатно от всеки офис на НАП);
  • на имейл nap@nra.bg – запитване, свободен текст, подписано с електронен подпис;
  • по пощата – запитване, свободен текст до ЦУ на НАП, на адрес София 1000, бул. Ал. Дондуков № 52;
  • на място в ЦУ на НАП, дирекция ДЗПО, на адрес София 1000, ул. „Врабча“ № 23, срещу документ за самоличност;
  • на информационния телефон на НАП – 0700 18 700 – изисква се въвеждане на ЕГН и номер на лична карта.

 • Как може да бъде подадено заявление за участие или за промяна на участие във фонд за ДЗПО, управляван от ПОК „Доверие“?

  В тримесечен срок от възникване на задължение за осигуряване, лицата могат да направят самостоятелен избор на фонд за ДЗПО, като подадат заявление за участие до избрано от тях пенсионноосигурително дружество и сключат осигурителен договор.

  Лицата, които не са направили самостоятелен избор, подлежат на служебно разпределение в регистрираните универсални и/или професионални фондове по начин и по ред, определени от Националната агенция за приходите.

  Лицата имат право да подадат заявление след изтичане на една година от първоначален избор, служебно разпределение или предходна промяна на участие, като за това не се дължат такси.

  Заявлението за участие във фонд за ДЗПО, управляван от ПОК „Доверие“ АД, може да бъде подадено по един от следните начини:

  • чрез заявка през формата за задаване на въпроси. Наш служител ще посети лицето в удобно за него време и място за подписване на необходимите документи;
  • при посещение в офис на компанията;
  • като електронен документ през онлайн портала „Моето Доверие“, за което е необходимо налична регистрация в „Евротръст Технолъджис“ АД (Евротръст). Изисква се предварително да е инсталирано приложението от www.evrotrust.com на мобилен телефон и лицето да се е регистрирало като потребител.
 • Какви права имат осигурените лица в универсален пенсионен фонд?

  Осигурено в универсален пенсионен фонд лице има право на:

  • допълнителна пожизнена пенсия за старост при навършване на възрастта му по чл. 68, ал. 1 от КСО или до една година по-рано, при условие че натрупаните средства по индивидуалната партида на лицето позволяват отпускане на пенсия, в размер, не по-малък от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО;
  • еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида в универсален пенсионен фонд, в случай на трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто, определена в решение на компетентните медицински органи;
  • еднократно или разсрочено изплащане на средствата, когато са недостатъчни за отпускане на месечна пенсия в определения от закона минимален размер.

  На наследниците на починало осигурено лице, определени съгласно КСО, се изплащат еднократно или разсрочено средствата по индивидуалната му партида.

  На наследниците на починал пенсионер, определени съгласно КСО, който получава:

  • пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане и е починал преди изтичане на периода на гарантираното, се изплаща еднократно настоящата стойност на дължимите му плащания до края на периода на гарантирано изплащане;
  • пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст и е починал по време на разсроченото изплащане, се изплаща еднократно сума, възлизаща на настоящата стойност на разсрочените плащания, дължими след смъртта му съгласно предвидения план за разсрочено изплащане в договора с починалия;
  • разсрочено плащане, се изплаща еднократно остатъкът от дължимите плащания на починалия.
 • Какви права имат осигурените лица в професионален пенсионен фонд?

  Осигурено в професионален пенсионен фонд лице има право на:

  • срочна професионална пенсия за ранно пенсиониране, при условията на чл.168 от КСО;
  • еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида, в случай на трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто, определена в решение на компетентните медицински органи;
  • еднократно или разсрочено изплащане на средствата по индивидуалната партида на осигурено лице, на което е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част І на КСО или е навършило възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО, и не е придобило или упражнило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране;
  • прехвърляне в универсален пенсионен фонд или във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване на натрупаните средства по индивидуалната партида на осигурено лице, на което е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, при условията и по реда на Част І на КСО или е навършило възрастта по чл. 68, ал. 3 от КСО и не е придобило или упражнило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

  На наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер, определени съгласно КСО, се изплащат еднократно или разсрочено средствата по индивидуалната му партида, съответно остатъка от тези средства.

 • Има ли изискване към размера на средствата по партидата, за да бъде отпусната допълнителна пожизнена пенсия за старост от универсалния фонд и какви са видовете пожизнени пенсии?

  Допълнителната пожизнена пенсия от универсален пенсионен фонд се отпуска при условие, че натрупаните средства по индивидуалната партида на лицето позволяват отпускане на пенсия с месечен размер не по-малък от 15 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО към датата на определянето му.

  Когато средствата по индивидуалната партида на осигуреното лице, са недостатъчни за отпускането на допълнителна пожизнена пенсия за старост в посочения размер, но надвишават трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО, към датата на определяне на стойността на средствата по партидата, осигуреното лице има право да ги получи разсрочено.

  Когато размерът на средствата по индивидуалната партида е по-малък от трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО, те се изплащат на лицето еднократно.

  Допълнителната пожизнена пенсия за старост представлява месечно плащане на предвидена в пенсионния договор сума, дължима на пенсионера, от определена дата до неговата смърт.

  Пенсионноосигурителното дружество предоставя следните видове пожизнени пенсии:

  • пожизнена пенсия без допълнителни условия;
  • пожизнена пенсия с период на гарантирано изплащане;
  • пожизнена пенсия, включваща разсрочено изплащане на част от средствата до навършване на избрана от пенсионера възраст.

  Размерът на допълнителна пожизнена пенсия за старост не може да бъде по-малък от 15 на сто от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО към датата на сключване на пенсионния договор и няма горна граница.

 • Мога ли да върна обратно парите си в универсалния фонд, ако съм променил осигуряването си и средствата по партидата ми са прехвърлени в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система? Ще ми струва ли нещо това?

  Лицата, които са избрали да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии", съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69", на държавното обществено осигуряване, могат да възобновят осигуряването си в универсалния фонд ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, ако е изтекла една година от подаване на заявлението, с което са променили осигуряването си в универсален пенсионен фонд във фонд "Пенсии", съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" и навършват изискуемата за тях възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО, както следва:

  • от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. – не по-късно от една година преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;
  • от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. – не по-късно от две години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;
  • от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. – не по-късно от три години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;
  • от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. – не по-късно от 4 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1;
  • след 1 януари 2038 г. – не по-късно от 5 години преди възрастта им по чл. 68, ал. 1.

  Процедурата е безплатна. Необходимо е да подадете заявление по образец до пенсионноосигурителното дружество, управляващо избрания от Вас универсален пенсионен фонд. Промяната влиза в сила от първо число на месеца, следващ месеца на избора.

  Важно е да знаете, че при възобновяване на осигуряването в универсален фонд по индивидуалната Ви партида във фонда ще бъдат преведени само средствата, които са били прехвърлени в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система, независимо, че в периода, в който не сте били осигурени в универсалния фонд, пълният размер на осигурителните вноски е постъпвал във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии на лицата по чл. 69“.

 • Какви права имат осигурените лица в доброволен пенсионен фонд?

  Осигурено в Доброволен пенсионен фонд "Доверие" лице има право на:

  На наследниците на починало осигурено лице или на пенсионер, определени съгласно КСО, или на ползващите лица, определени в договора, се изплащат еднократно или разсрочено средствата по индивидуалната му партида, съответно остатъка от тези средства или им се отпуска наследствена пенсия за определен срок.

 • Какви са данъчните облекчения при осигуряване в доброволен пенсионен фонд?

  Важна част от предимствата на допълнителното доброволно пенсионно осигуряване, с лични средства, са данъчните облекчения, които могат да ползват осигурените лица за всички видове доходи: от трудови и извънтрудови правоотношения, от стопанска дейност, от наем и др.

  Съгласно чл. 19 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ до 10% от сумата на годишните данъчни основи са освободени от данък, ако тези средства се внасят за доброволно пенсионно осигуряване.

  Данъчната преференция може да се ползва текущо от работещите по трудово правоотношение за личните вноски, внасяни чрез техния работодател.

  Ако работещите по трудово правоотношение не правят личните си вноски чрез работодател, както и за доходите от извънтрудови правоотношения, от стопанска дейност, от наем и др., предвидената в ЗДДФЛ преференция за лични вноски за доброволно пенсионно осигуряване се ползва с подаване на годишна данъчна декларация.

  При изтегляне, доходът от инвестиции, разпределен по индивидуалните партиди на осигурените лица, не се облага с данък по ЗДДФЛ.

  За получени суми от доброволно осигуряване преди придобиване право на допълнителна пенсия, не се заплаща данък от 10% върху сумата от вноските, за които не е ползвано данъчно облекчение при внасянето им, респективно - за получени суми от доброволно осигуряване преди придобиване право на допълнителна пенсия, лицето заплаща данък от 10% върху сумата от вноските, за които е ползвало данъчно облекчение при внасянето им.

  Получените суми при придобиване право на допълнителна пенсия, са необлагаеми.

 • Имам ли възможност да изтегля средства от моята индивидуална партида преди пенсиониране?

  В Кодекса за социално осигуряване са регламентирани случаите, при които осигурените лица могат да изтеглят средства от партидата си преди придобиване право на пенсия от съответния фонд. Те са различни за осигуряването в универсален, професионален и доброволен фонд.

  Законът допуска осигурените в универсален и/или професионален фонд да изтеглят еднократно до 50% от натрупаните средства по индивидуалната си партида при трайно намалена работоспособност над 89,99%, удостоверена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

  При осигуряване в доброволен фонд правата за изтегляне на средства зависят от това за чия сметка са направени осигурителните вноски - за сметка на осигуреното лице, на неговия работодател или на друг осигурител. При осигуряване с лични средства, осигуреното лице има възможност във всеки един момент да се разпорежда с натрупаната сума в пълен размер. При осигуряване със средства на работодател, осигуреното лице има възможност да изтегли натрупаната сума при трайно намалена работоспособност от най-малко 50%, удостоверена с решение на ТЕЛК/НЕЛК, както и 5 години по-рано от възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.1 от КСО. При осигуряване със средства от друг осигурител, осигуреното лице има възможност да разполага с натрупаната сума съгласно условията, определени от другия осигурител в договора.

 • Как мога да получа парола за достъп до партидата си?

  За да получите своята парола, е необходимо да посетите удобен за Вас офис на компанията или да подадете Заявление за достъп до лични данни през онлайн портала „Моето Доверие“, като е необходимо да имате издаден личен квалифициран електронен подпис на Евротръст.

  Заявление за достъп до лични данни (което ще намерите в секция „Документи“ https://www.poc-doverie.bg/bg/dokumenti) можете да подадете и ако разполагате с личен Квалифициран електронен подпис /КЕП/, издаден от лицензиран доставчик /освен Евротръст/ по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

  Ако имате регистриран в информационната ни система телефонен номер от български мобилен оператор, който е уникален /не е въведен на друго лице/, можете да получите парола чрез избор на бутона „SMS“ и въвеждане на ЕГН и телефонния номер във формат +3598ХХХХХХХХ. На предоставения телефонен номер ще Ви бъде изпратен еднократен код, валиден 15 минути, който трябва да въведете на указаното място. След отваряне на „Моето Доверие“, от съображения за сигурност, е необходимо да въведете нова, избрана от Вас, постоянна парола за достъп.

  Можете да сменяте своята парола неограничено, като Ви съветваме да не я предоставяте на трети лица.

 • Как мога да получа квалифициран електронен подпис (КЕП) от Евротръст?

  Издаването на квалифициран електронен подпис от Евротръст става в рамките на няколко минути. Сваля се безплатното мобилно приложение от www.evrotrust.bg и се минава през кратка регистрация и идентификация, които са изцяло дистанционни. За идентификацията е необходимо да сканирате личната си карта и да извършите персонална видео идентификация. „Евротръст Технолъджис“ АД ще потвърди данните от първичните регистри. Документът с положения електронен подпис се съхранява надеждно от доставчика.

  За осигурените лица във фондовете, управлявани от ПОК „Доверие“ АД, всички действия, извършени с квалифициран електронен подпис на „Евротръст“, свързани с осигуряването им в съответния пенсионен фонд, са безплатни.

 • Какви действия мога да извършвам при оn-line достъп през „Моето Доверие“, с издаден квалифициран електронен подпис (КЕП) от Евротръст?

  Чрез „Моето Доверие“ и с издаден КЕП от Евротръст можете, по електронен път, без посещение на офис:

  - Да подадете Заявление за достъп до лични данни, за да се коригират личните Ви данни или за да заявите получаване на необходим документ.
  - Да подадете Заявление за участие в Универсален пенсионен фонд „Доверие“ (УПФ „Доверие“) или Заявление за участие в Професионален пенсионен фонд „Доверие“ (ППФ „Доверие“), ако сега започвате трудовата си дейност и не сте направили избор на допълнителен задължителен пенсионен фонд (универсален и/или професионален).
  - Да подадете заявление за промяна на участие/за прехвърляне на средства, ако в момента се осигурявате в пенсионен фонд, управляван от друго пенсионно осигурително дружество и желаете да прехвърлите средствата си в съответен фонд, управляван от ПОК „Доверие“.
  - Да подпишете договор за осигуряване в Доброволен пенсионен фонд „Доверие“ (ДПФ „Доверие“).
  - Да подадете Заявление за получаване на средства (ЗПС) от ДПФ „Доверие“.
  - Да подадете заявление, с което да заявите промяна на начина на получаване на годишното извлечение от индивидуалната партида.
  - Да направите различни справки, свързани с осигуряването Ви, в т.ч. за постъпилите вноски, разпределената по партидата доходност и др.

 • Защо имам по партидата си в универсален и/или професионален пенсионен фонд записи на суми със знак минус?

  Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (в универсален и/или професионален пенсионен фонд) се превеждат от осигурителите в съответната специализирана сметка за този вид осигуряване на НАП. НАП превежда получените вноски в срок до 30 дни от постъпването им от специализираната сметка по сметка на съответния фонд за ДЗПО, в който лицето се осигурява.

  Ако по Вашата партида има операции със знак “-“, това означава, че в НАП е постъпила коригираща информация за Вашето осигуряване, за съответния месец, от осигурителя, самоосигуряващото се лице или осигурителната каса. На това основание НАП коригира размера на преведените за Вас вноски, поради което е възможно да има няколко операции за сторниране („-„) и възстановяване на суми за един и същ месец.

 • Имам промяна в личните данни. Какво е необходимо да направя, за да ги актуализирам в регистрите на ПОК „Доверие“?

  Ще бъдем благодарни, ако своевременно ни уведомявате при всяка промяна на Вашите данни - постоянен адрес, имена, телефон за контакт, имейл адрес и др. Наличието на актуален Ваш пощенски или имейл адрес ще позволи да получавате редовно годишното извлечение, както и друга важна и полезна информация.

  За да актуализирате личните си данни, е необходимо да посетите удобен за Вас офис на компанията или да подадете Заявление за достъп до лични данни през онлайн портала „Моето Доверие“, като е необходимо да имате издаден личен квалифициран електронен подпис на Евротръст.

  Заявление за достъп до лични данни (което ще намерите в секция „Документи“ https://www.poc-doverie.bg/bg/dokumenti) можете да подадете и ако разполагате с личен Квалифициран електронен подпис /КЕП/, издаден от лицензиран доставчик /освен Евротръст/ по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.

 • Как да заявя желанието си да получавам годишното извлечение по електронен път?

  От 2013 ПОК „Доверие" дава възможност на осигурените лица във фондовете, управлявани от Компанията, да получават годишното извлечение от индивидуалната си партида по електронен път, на посочен от тях е-mail адрес.

   Ако искате да получавате своето извлечение по електронен път, е необходимо да посетите удобен за Вас офис на Компанията и да подадете „Заявление за избор или промяна на начина за получаване на годишно извлечение от индивидуалната партида“.

   В случай, че имате КЕП или регистрация в Евротръст, можете да подадете заявлението и като електронен документ през онлайн портала „Моето Доверие“.

Ако търсената от Вас информация липсва в отговорите на въпросите, моля, направете запитване и екипът на ПОК „Доверие” ще Ви отговори в срок от 2 седмици.

 

Тук може да ни зададете въпрос и да получите конкретен отговор от ПОК „Доверие“ АД. Компанията обработва Вашите лични данни, които ни предоставяте, само за целите на обслужването Ви, като клиент. Обработването се осъществява, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и останалите приложими нормативни актове.

 

 

Моля, ако не сте съгласни личните Ви данни да бъдат обработвани, за да отговорим на въпроса Ви, не попълвайте формата по-долу!

Форма за контакти
 • Край
 • Въпроси и отговори