Въпроси и отговори
 • Как мога да проверя в кой универсален и/или професионален фонд се осигурявам?

  Проверка за Вашето участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване можете да направите в Националната агенция за приходите /НАП/ - на телефона за информация на НАП 0700 18 700 или на интернет страницата на агенцията http://www.nap.bg/, ако разполагате с персонален идентификационен код /ПИК/.

 • Как мога да се прехвърля във фонд, управляван от ПОК Доверие?

  Всяко осигурено лице има право да промени своя универсален и/или професионален пенсионен фонд, ако е изминала една година от влизане в сила на осигурителния договор с дружеството, което го управлява или от датата на служебното разпределение. Необходимо е да подаде заявление, по образец, до избрания пенсионен фонд  и сключи осигурителен договор.

   

  Вие можете да промените своето участие и прeхвърлите средствата по индивидуалната си партида в Универсален, Професионален или Доброволен пенсионен фонд „Доверие" , като:

 • Каква информация съдържа годишното извлечение?

  Кодексът за социално осигуряване регламентира пенсионноосигурителните дружества да изпращат всяка година извлечение от индивидуалната партида на осигурените лица, в управляваните от тях пенсионни фондове.

   

  Извлечение се изпраща поотделно за универсален, професионален и доброволен фонд. Съдържанието и формата на извлечението се определят от Комисията за финансов надзор. Например, годишните извлечения за 2019 г. съдържат следната информация:

  • Средства, брой дялове и стойност на един дял към 31.12.2018 г. /края на предходния отчетен период/.
  • Информация за постъпилите осигурителни вноски през 2019 г.: дата на получаване, сума, за кой месец е вноската, удържана такса, нетна сума, броя дялове, съответстващи на нетната сума, стойност на един дял.
  • Осигурителните вноски в доброволен фонд се представят за всеки един от сключените договори поотделно.
  • Средства, брой дялове и стойност на един дял към 31.12.2019 г. /края на отчетния период/.
  • Общ размер на удръжките от осигурителни вноски през годината.
  • Размер на инвестиционната такса /в процент от нетните активи на фонда/.
  • Размер на таксата при прехвърляне в пенсионна схема на ЕС, ЕЦБ или ЕИБ.

   

  Препоръчително е годишните извлечения да се съхраняват.

 • Какво е дял в пенсионен фонд?

  Съгласно Кодекса за социално осигуряване индивидуалната партида се води в лева и в дялове.

   

  На всяка сума, която постъпи по партидата,съответсват определен брой дялове или части от дялове. Броят на дяловете се получава като от постъпилата сума се приспаднат направените удръжки, съгласно правилника на съответния фонд и нетната сума се раздели на валидната за деня на постъпване на средствата стойност на един дял. С така получения брой дялове или части от дялове се увеличава общият брой дялове по индивидуалната партида.

  Доходът от инвестиране на средствата на фонда се отразява в стойността на един дял всеки работен ден.

   

  Размерът на средствата в лева по индивидуалната партида към определен ден се получава като броят на дяловете се умножи по стойноста на един дял, валидна за този ден.

   

  Всяко пенсионноосигурително дружество задължително обявява всеки ден стойността на един дял в управляваните от него универсален, професионален и доброволен фонд в офисите си и на своята интернет страница, изпраща се за публикуване и на интернет страницата на КФН. Стойността на един дял, валидна за последния работен ден на всеки месец се обявява на третия работен ден на следващия месец и в един централен ежедневник, посочен на електронната страница на дружеството.

   

  Редът и начинът за изчисляване на дяловете в пенсионните фондове се определя в Наредба N9 на Комисията за финансов надзор от 19.11.2003 г.

 • Защо не получавам своето извлечение?

  Всяка година, до 31 май, ПОК „Доверие" изпраща годишно извлечение, съгласно определения от Комисията за финансов надзор образец. Извлеченията се изпращат на постоянния адрес на лицата по лична карта или на посочен, в осигурителния договор, електронен адрес.

   

  Ако Вие получавате извлечението си на хартиен носител (по пощата), най-вероятната причина да не стига до Вас е несъответствие между постоянния Ви адрес и адреса, с който разполага Компанията. Извлечението би могло да не бъде получавано и поради различни причини от технически характер, като липса на достъп до пощенската кутия, унищожаване от недобросъвестни лица и др.

   

  Ако получавате извлечението си на електронен адрес, проверете дали случайно не е попаднало във Вашата SPAM директория, дали пощата Ви не е изпълнила своя лимит или не я ползвате вече. В случай, че имате нов e-mail адрес, който ползвате, моля, информирайте ни, за да го сменим в нашата база данни и да продължим да изпращаме годишните Ви извлечения на него.

   

  Копие на годишното извлечение можете да получите безплатно във всеки един от офисите на компанията.

 • Какво трябва да направя, ако сменя своя адрес?

  Можете да ни предоставите актуалния си адрес, като посетите удобен за Вас офис на компанията.

   

  Ще бъдем благодарни, ако своевременно ни уведомявате при всяка промяна на Вашия постоянен или настоящ адрес. Наличието на актуален адрес в Компанията ще позволи да получавате редовно годишното извлечение, както и друга важна и полезна информация.

 • Какво трябва да направя при промяна на име?

  При всяка промяна на името, е необходимо да посетите удобен за Вас офис на компанията  и да представите актуален документ за самоличност пред нашите служители.

 • Как мога да проверя състоянието на моята индивидуална партида?

  Всеки клиент на ПОК „Доверие" може да следи за състоянието на своята индивидуална партида, неограничено, онлайн, чрез специалната ни програма "Моето Доверие". Достъпът се осъществява с осигурителен номер/ЕГН и парола. В случай, че нямате осигурителен номер и/или парола или сте ги забравили, можете да ги получите във всеки един от офисите на компанията.

   

  Онлайн достъп до партидата си в "Моето Доверие" можете да осъществите и с квалифициран електронен подпис /КЕП/, чрез активиране на бутона "Evrotrust". Необходимо е предварително да сте инсталирали приложението от www.evrotrust.com на мобилния си телефон и да сте се регистрирали като потребител.

   

  Информация за състоянието на индивидуалната си партида можете да получите и:

  • Безплатно във всеки един от офисите на компанията;
  • На телефон 0700 13 400 (според тарифния план на абоната за обаждане към фиксиран номер), чрез въвеждане на ЕГН и осигурителен номер;
  • Със SMS (само за абонати на А1 и Теленор) изпратен на номер 190001 (цена на SMS според тарифния план) със задължително съдържание <осигурителен номер><интервал><парола>.

 • Как мога да получа моя осигурителен номер?

  Всеки клиент на пенсионен фонд, управляван от ПОК „Доверие", има само един осигурителен номер, независимо в колко фонда и по колко договора се осигурява.

   

  Осигурителният номер се се съдържа във всяко годишно извлечение от индивидуалната партида.

   

  В случай, че не сте запазили някое от годишните извлечения, можете да получите информация за осигурителния си номер при достъп до партидата си в "Моето Доверие" с ЕГН и парола или като посетите удобен за Вас офис на компанията.  

 • Как мога да получа парола за достъп до "Моето Доверие"?

  За да получите своята парола, е необходимо да посетите удобен за Вас офис на компанията  или да подадете заявление за достъп до лични данни (което ще намерите в секция „Документи“), ако притежавате личен Квалифициран електронен подпис (КЕП) или регистрация в Евротръст.

   

  Паролата, заедно с осигурителния номер, служи за достъп до индивидуалната Ви партида в "Моето Доверие" и дава възможност за получаване на допълнителна информация от партидата Ви и за извършване на други персонални справки.

   

  Можете да сменяте своята парола неограничено, като Ви съветваме да не я предоставяте на трети лица.

 • Как мога да получа членска карта „Доверие”?

  ПОК "Доверие" изпраща на всеки нов клиент с писмо членска карта. Тя му дава възможност да удостовери своето участие във фонд, управляван от компанията и да се възползва от преференциалните условия, които фирми наши партньори, предоставят в програмата ни за лоялност "Комплимент от Доверие".

   

  В случай, че не сте запазили Вашата членска карта, тя може да Ви бъде преиздадена, като за целта посетите удобен за Вас офис на компанията.

 • Имам ли възможност да изтегля средства от моята индивидуална партида преди пенсиониране?

  В Кодекса за социално осигуряване са регламентирани случаите, при които осигурените лица могат да изтеглят средства от партидата си преди придобиване право на пенсия от съответния фонд. Те са различни за осигуряването в универсален, професионален и доброволен фонд.

   

  Законът допуска осигурените в универсален и/или професионален фонд да изтеглят еднократно до 50% от натрупаните средства по индивидуалната си партида при трайно намалена работоспособност над 89,99%, удостоверена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.

   

  При осигуряване в доброволен фонд правата за изтегляне на средства зависят от това за чия сметка са направени осигурителните вноски - за сметка на осигуреното лице и/или на неговия работодател или на друг осигурител. При осигуряване с лични средства, осигуреното лице има възможност във всеки един момент да се разпорежда с натрупаната сума в пълен размер. При осигуряване със средства на работодател, осигуреното лице има възможност да изтегли натрупаната сума при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване, 5 години по-рано от възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.1 от КСО или при трайно намалена работоспособност от най-малко 50%, удостоверена с решение на ТЕЛК/НЕЛК. При осигуряване със средства от друг осигурител, осигуреното лице има възможност да разполага с натрупаната сума съгласно условията, определени от другия осигурител в договора.

 • Мога ли да изтегля средства от индивидуалната си партида след придобиване правото на допълнителна пенсия?

  Средствата, които се натрупват във фондовете за допълнително задължително и/или доброволно пенсионно осигуряване са предназначени за осигуряване на допълнителна пенсия /освен пенсията от държавното обществено осигуряване/ и увеличаване на пенсионния доход.

   

  Възможностите да бъдат изтегляни средства от индивидуалната партида след придобиване право на допълнителна пенсия са различни за всеки от фондовете, като за универсален и професионален те са определени от закона, а за доброволния фонд е въпрос на избор на осигуреното лице.

   

  • Средствата от универсален фонд могат да бъдат изтеглени, еднократно или разсрочено, само в случай, че изчисленият месечен размер на пенсията към датата на отпускането й е по-малък от 20% от актуалния размер на социалната пенсия за старост.
  • Средствата от професионален фонд могат да бъдат изтеглени, еднократно или разсрочено, ако лицето не се е възползвало от възможността за ранно пенсиониране от ДОО или от професионален пенсионен фонд и се е пенсионирало при условията на чл.68, ал.1 от КСО.
  • Средствата от професионален фонд могат да бъдат изтеглени, еднократно или разсрочено, и когато осигуреното лице е придобило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, но изчисленият месечен размер на пенсията към датата на отпускането й е по-малък от 20% от актуалния размер на социалната пенсия за старост.
  • Средствата от доброволен фонд могат да бъдат да бъдат изтеглени без ограничения, в зависимост от избора на осигуреното лице.
 • Как мога да разбера каква е доходността на всеки от фондовете, в които се осигурявам?

  Промяната в стойността на един дял в пенсионен фонд е показател за постигнатия доход.

   

  Средствата в универсален, професионален и доброволен фонд се управляват поотделно и доходността е различна.

   

  Пенсионноосигурителните дружества обявяват постигнатата доходност по ред, одобрен от Комисията за финансов надзор.

   

  Ако желаете да проверите размера на доходността за избран от Вас период, моля, активирайте връзката тук.

 • Как мога да проверя осигурителните ми вноски?

  Всеки клиент на ПОК „Доверие" може да проследи направените вноски във фонд, управляван от компанията, без ограничения, on-line, като влезе в личния си профил в "Моето Доверие".

   

  Същата информация може да бъде получена:

  • Безплатно в офис на компанията;
  • Чрез консултантския център на 0 700 13 400 (според тарифния план на абоната за обаждане към фиксиран номер).

 • Как мога да заявя да получавам годишното извлечение по електронен път?

  От 2013 ПОК „Доверие" дава възможност на осигурените лица във фондовете, управлявани от Компанията, да получават годишното извлечение от индивидуалната си партида по електронен път, на посочен от тях е-mail адрес.

   

  Ако искате да получавате своето извлечение по електронен път, е необходимо да посетите удобен за Вас офис на Компанията и да подадете „Заявление за избор или промяна на начина за получаване на годишно извлечение от индивидуалната партида“.

   

  В случай, че имате КЕП или регистрация в Евротръст, можете да подадете Заявлението и като електронен документ през онлайн портала „Моето Доверие“.

Ако търсената от Вас информация липсва в отговорите на въпросите, моля, направете запитване и екипът на ПОК „Доверие” ще Ви отговори в срок от 2 седмици.

 

Тук може да ни зададете въпрос и да получите конкретен отговор от ПОК „Доверие“ АД. Компанията обработва Вашите лични данни, които ни предоставяте, само за целите на обслужването Ви, като клиент. Обработването се осъществява, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и останалите приложими нормативни актове.

 

 

Моля, ако не сте съгласни личните Ви данни да бъдат обработвани, за да отговорим на въпроса Ви, не попълвайте формата по-долу!

 • Край
 • Въпроси и отговори