Корпоративно управление

Владимир Карамфилов

Ръководител на Службата за вътрешен контрол


Владимир Карамфилов се присъединява към екипа на ПОК „Доверие“ през септември 2022 г. Повече от 15 години, професионалният му опит е свързан с контролна, регулаторна и надзорна дейност в банковия и небанковия финансов сектор.

  

Професионалното му развитие включва експертни и ръководни позиции в Агенцията по заетостта, Комисията за финансов надзор, Националния гаранционен фонд и Българската народна банка.

 

Завършил е бакалавърска степен по „Публична администрация“ и магистратура по икономика в Нов Български Университет, специалност „Парични и капиталови пазари“.

 

Владее английски език.

  • Край
  • Владимир Карамфилов