За пенсионери

Получаването на допълнителна пенсия е най-важният етап в целия процес по осигуряване във фонд за допълнително пенсионно осигуряване.

Ако сте клиент или наследник на клиент на фонд, управляван от ПОК "Доверие", в този раздел ще получите информация за това, как да упражните своите права и да получите натрупаната в индивидуалната партида сума, при настъпване на осигурителен случай (пенсиониране, трайно намалена работоспособност или смърт).

Осигуряването в УПФ Доверие дава право на:

 • Допълнителна пожизнена пенсия – при навършване на възраст за пенсиониране и когато размерът на средствата по индивидуалната партида, към момента на пенсиониране, позволява  отпускането й в месечен размер, не по-малък от 15% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, по чл. 68, ал. 1 от КСО.

 • Разсрочено изплащане - при навършване на възраст за пенсиониране и когато средствата по индивидуалната партида, към момента на пенсиониране, са не по-малко от трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, по чл. 68, ал. 1 от КСО, но са недостатъчни за отпускането на пожизнена пенсия за старост, в определения от закона минимален размер.

 • Еднократно изплащане на натрупаната сума в партидата - при навършване на възраст за пенсиониране и когато средствата по индивидуалната партида, към момента на пенсиониране, са до трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, по чл. 68, ал. 1 от КСО.

 • Еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида - при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто.

 • Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците на починало осигурено лице.

 • Еднократно изплащане на суми на наследниците на пенсионер, починал в период на гарантирано или разсрочено изплащане.

 

виж повече

 

   Осигуряването в ППФ "Доверие" дава право на:

   • Професионална пенсия за ранно пенсиониране за определен срок, съобразно категорията труд
    за работещите при условията на първа и втора категория труд;

   • Еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида
    при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто;

   • Еднократно или разсрочено изплащане на суми на наследниците
    на починало осигурено лице или на пенсионер;

   • Еднократно или разсрочено изплащане на средствата от партида на осигурено лице,
    когато е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част І на КСО, и не е придобило или упражнило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране;

   • Прехвърляне на средствата по партида на осигуреното лице в универсален или доброволен пенсионен фонд, когато има отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част І на КСО, и не е придобило или упражнило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране.
     

   виж повече

    

   Осигуряването в ДПФ Доверие дава право на:

   • Лична пенсия за старост;
   • Лична пенсия за инвалидност;
   • Наследствена пенсия на наследници и/или ползващите лица на осигуреното лице или пенсионер.

    

   При придобиване право на пенсия, лицата имат право на свободен избор между съответния вид пенсия или еднократно или разсрочено изплащане на средствата.

    

   виж повече