ДПФ "Доверие"

Лична пенсия за старост или изплащане на средствата

Осигуреното лице може да поиска отпускане на лична пенсия за старост, или изплащане на средствата, при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа на КСО, при навършване на възрастта по чл.68, ал.1 от КСО или до 5 години по-рано от тази възраст.

 

Личната пенсия за старост се отпуска за определен срок, който лицето избира при подаване на заявлението - от 1 до 20 години.

Вместо отпускане на пенсия, лицето има право да поиска еднократно или разсрочено изплащане на средствата, респ. на част от тях.

 

Отпускане на лична пенсия или изплащане на средства се извършва след подаване, в офис на дружеството, на заявление по образец, лично от лицето или от упълномощено от него лице, притежаващо нотариално заверено изрично пълномощно.

 

Към заявлението се прилагат:

 • копие на документ за самоличност;
 • копие на разпореждането за отпускане на пенсия, издадено от Националния осигурителен институт (НОИ), когато изплащането е на това основание;
 • копие на удостоверение за открита лична платежна сметка, когато лицето желае получаване на пенсията по съществуваща такава;
 • нотариално заверено изрично пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник на осигуреното лице.

 

Лична пенсия за инвалидност или изплащане на средствата

Осигурено лице може да поиска отпускане на лична пенсия при трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто.

 

Личната пенсия се отпуска от датата на инвалидизиране, определена в експертното от датата на инвалидизиране, определена в експертното решение на Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), за срока, определен в решението.

 

Отпускане на инвалидната пенсия или изплащане на средства се извършва след подаване на заявление по образец в офис на дружеството, лично от лицето или от упълномощено от него лице, притежаващо нотариално заверено изрично пълномощно.

 

Вместо отпускане на пенсия, лицето има право да поиска еднократно или разсрочено изплащане на средствата, респ. на част от тях.

 

Към заявлението се прилагат:

 • копие на документ за самоличност;
 • копие на влязло в сила решение на ТЕЛК/НЕЛК;
 • копие на удостоверение за открита лична платежна сметка, когато лицето желае получаване на пенсията по съществуваща такава;
 • нотариално заверено изрично пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник на осигуреното лице.

 

 

Наследствена пенсия на наследници на осигурено лице или на пенсионер, или изплащане на средствата, при настъпила смърт на осигурено лице или пенсионер на ДПФ "Доверие"

 

При настъпила смърт на осигурено лице или пенсионер на "ДПФ "Доверие", наследствени права имат:

 

 • Наследници по закон;
 • Друго ползващо лице, посочено в осигурителния или пенсионния договор.

 

Всеки наследник има право на свободен избор между наследствена пенсия, еднократно или разсрочено изплащане на средствата, респ. на част от тях, до размера на полагащия му се дял.

 

Наследствената пенсия се отпуска за определен от наследника срок, който се избира при подаване на заявлението - от 1 до 20 години.

 

Отпускане на наследствена пенсия или изплащане на средства се извършва след подаване на заявление по образец в офис на дружеството, лично от всеки наследник, от негов законен представител или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно.

 

Към заявлението се прилагат:

 • копие на документ за самоличност;
 • копие на удостоверение за наследници;
 • копие на акт за раждане на наследник, ненавършил 18 години;
 • копие на удостоверение за открита лична платежна сметка, когато наследникът желае получаване на пенсията по съществуваща такава;
 • нотариално заверено изрично пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник на наследника.

 

Допълнително могат да бъдат изискани удостоверение за попечителство или настойничество, удостоверение за сключен граждански брак с наследодателя и/или удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на наследника.

 

Общи правила

Средства, натрупани от вноски на работодател или друг осигурител, могат да бъдат изплащани само при настъпване на описаните осигурителни случаи.

 

При подаване на заявление за ползване на права, в офиса се предоставят оригиналите на всички необходими документи, или нотариално заверени техни преписи, които, след проверка от служител на дружеството, се копират и сверяват, като оригиналите, респ. преписите, се връщат на притежателя.

 

След подаването на заявление с редовни документи, в 30 дневен срок от приемането му,  дружеството издава разпореждане за отпускане на съответния вид пенсия или за съответния вид изплащане на средства.

 

Когато се отпуска пенсия или се определя разсрочено изплащане на средствата, заявителят получава екземпляр от разпореждането за отпускане, респ. от разпореждане за разсрочено изплащане, и подписва Пенсионен договор, съответно Договор за разсрочено изплащане.

 

Конкретният размер на допълнителната пенсия се изчислява на база на натрупаната сума, или част от нея, на срока за нейното получаване, в години, и на техническия лихвен процент – 1.00%, одобрен от Комисията за финансов надзор.

 

Конкретният размер на разсрочените плащания се определя като размерът на натрупаните средства по индивидуалната партида, или част от тях, към датата на разпореждането, се раздели на броя на плащанията и полученият размер трябва да отговаря на установения минимум. Периодът на разсрочените плащания не може да бъде по-малък от 2 месеца.

 

Допълнителни пенсии и разсрочените плащания се отпускат при условие, че изчисленият месечен размер към датата на определяне е не по малък от 10 на сто от размера на минималната месечна работна заплата за страната към същата датата.

 

Допълнителните пенсии се отпускат от 1-во число на месеца, следващ този, през който е подадено заявлението за съответния вид пенсия.

 

Пенсиите и разсрочените плащания се изплащат от 10-то до 15-то число на месеца, за който се отнасят, а еднократните – в деня на издаване на разпореждането.

 

Плащанията се извършват по банков път или чрез пощенски запис. Когато плащането се извършва в чужбина, личната платежна сметка следва да се води от лицензиран доставчик, съгласно законодателството на чуждата държава.

 

Допълнителните пенсии се актуализират на всеки три месеца, в зависимост от техническия лихвен процент, въз основа на който е изчислен техния размер и реализираната доходност от инвестирането на средствата на фонда през предходното тримесечие, на годишна база.