ДПФ "Доверие"

Лична пенсия за старост или изплащане на средствата

Осигуреното лице може да поиска отпускане на лична пенсия за старост, или да поиска изплащане на средствата, при придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по част първа на КСО, при навършване на възрастта по чл.68, ал.1 от КСО или до 5 години по-рано от тази възраст.

 

Личната пенсия за старост се отпуска за определен срок, който лицето избира при подаване на заявлението - от 1 до 20 години.

Вместо отпускане на пенсия, лицето има право да поиска еднократно или разсрочено изплащане на средствата, респ. на част от тях.

 

Отпускане на лична пенсия или изплащане на средства се извършва след подаване, в офис на дружеството, на заявление по образец, лично от лицето или от упълномощено от него лице, притежаващо нотариално заверено изрично пълномощно.

 

Към заявлението се прилагат:

 • копие на документ за самоличност;
 • копие на разпореждането за отпускане на пенсия, издадено от Националния осигурителен институт (НОИ);
 • копие на удостоверение за открита лична платежна сметка, когато лицето желае получаване на пенсията по съществуваща такава;
 • нотариално заверено изрично пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник на осигуреното лице.

 

Лична пенсия за инвалидност или изплащане на средствата

Осигурено лице може да поиска отпускане на лична пенсия при трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, от датата на инвалидизиране, определена в експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК.

 

Личната пенсия се отпуска за срока, определен в решението.

Вместо отпускане на пенсия, лицето има право да поиска еднократно или разсрочено изплащане на средствата, респ. на част от тях.

 

Отпускане на лична пенсия или изплащане на средства се извършва след подаване на заявление-образец в офис на дружеството, лично от лицето или от упълномощено от него лице, притежаващо нотариално заверено изрично пълномощно.

 

Към заявлението се прилагат:

 • копие на документ за самоличност;
 • копие на решението на ТЕЛК/НЕЛК;
 • копие на удостоверение за открита лична платежна сметка, когато лицето желае получаване на пенсията по съществуваща такава;
 • нотариално заверено изрично пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник на осигуреното лице.

 

 

Наследствена пенсия на наследници на осигурено лице или на пенсионер, или изплащане на средствата, при настъпила смърт на осигурено лице или пенсионер на ДПФ "Доверие"

 

Наследствени права имат:

 

1. Наследници по закон;

2. Друго ползващо лице, посочено в осигурителния или пенсионния договор.

 

Всеки наследник има право на свободен избор на наследствена пенсия или еднократно или разсрочено изплащане на средствата, респ. на част от тях, до размера на полагащия му се дял.

 

Наследствената пенсия се отпуска за определен от наследника срок, който се избира при подаване на заявлението - от 1 до 20 години.

 

Отпускане на наследствена пенсия или изплащане на средства се извършва след подаване на заявление-образец в офис на дружеството, лично от всеки наследник, или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно.

 

Към заявлението се прилагат:

 •  копие на документ за самоличност;
 • копие на удостоверение за наследници;
 • копие на акт за раждане на наследник, ненавършил 18 години;
 • копие на удостоверение за открита лична платежна сметка, когато наследникът желае получаване на пенсията по съществуваща такава;
 • нотариално заверено изрично пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник на наследника.
 • Допълнително могат да бъдат изискани удостоверение за попечителство или настойничество, удостоверение за сключен граждански брак с наследодателя и/или удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на наследника.

 

Общи правила

При подаване на документите в офиса се предоставят оригиналите на всички необходими документи, или нотариално заверени техни преписи, които, след проверка от служител на дружеството, се копират и сверяват, като оригиналите, респ. преписите, се връщат на притежателя.

 

След подаването на заявление с редовни документи, в 30 дневен срок от приемането му,  дружеството издава разпореждане за отпускане на съответния вид пенсия или за съответния вид изплащане на средства.

 

Когато се отпуска пенсия или се нарежда разсрочено изплащане на средствата, пенсионерът получава екземпляр от разпореждането за отпускане, респ. от разпореждане за разсрочено изплащане, и подписва Пенсионен договор, съответно Договор за разсрочено изплащане.

 

Допълнителни пенсии се отпускат при условие, че изчисленият месечен размер към датата на отпускане е не по малък от 10 на сто от размера на минималната месечна работна заплата за страната към същата датата.

 

Средствата се изплащат разсрочено, при условие че изчисленият размер на периодичното плащане е не по малък от 10 на сто от размера на минималната месечна работна заплата за страната към датата на първото плащане.

 

Допълнителните пенсии се отпускат от 1-во число на месеца, следващ месеца, през който е придобито правото за съответния вид пенсия, съгласно чл. 46 от Правилника на ДПФ "Доверие". Те се изплащат, по банков път или чрез пощенски запис, до 15-то число на месеца, следващ този, за който се отнасят.

 

Допълнителните пенсии се преизчисляват на всеки три месеца, в зависимост от техническия лихвен процент, въз основа на който е изчислен техния размер и реализираната доходност от инвестирането на средствата на фонда през предходното тримесечие, на годишна база.