ППФ "Доверие"

Професионална пенсия за ранно пенсиониране

Осигуреното лице има право да поиска отпускане на лична професионална пенсия за ранно пенсиониране, при:

 • Не по малко от 10 години осигурителен стаж, след 31.12.1999 г., при условията на първа категория труд и възраст, 10 години по-ниска от възрастта му по чл. 68, ал.1 от КСО.
 • Не по малко от 15 години осигурителен стаж, след 31.12.1999 г., при условията на втора категория труд и възраст, 5 години по-ниска от възрастта му по чл. 68, ал.1 от КСО.

 

Професионалната пенсия се отпуска:

 • след подаване, в офис на дружеството, на заявление по образец, лично от лицето или от упълномощено от него лице, притежаващо нотариално заверено изрично пълномощно;
 • за срок, съобразно категорията труд, до навършване на възрастта по чл.68, ал.1 от КСО;
 • при наличие на изискуем стаж, удостоверен от Националния осигурителен институт (НОИ), въз основа на искане от лицето, подадено чрез ПОК „Доверие“ АД, едновременно със заявлението за отпускане на пенсия;
 • ако не е отпусната лична пенсия за трудова дейност или социална пенсия за инвалидност, от Държавното обществено осигуряване.

 Към заявлението се прилагат:

 • искане за издаване от НОИ на удостоверение по чл.168 от КСО;
 • копие на удостоверение за открита банкова сметка, когато лицето желае получаване на пенсията по съществуваща банкова сметка;
 • нотариално заверено изрично пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник на осигуреното лице.

При отпускане на пенсия, пенсионерът получава екземпляр от разпореждане за отпускане и подписва Пенсионен договор.

Конкретният размер на професионалната пенсия, за всяко осигурено лице, се изчислява на база на натрупаната по индивидуалната партида сума, срока за получаване, в години и месеци, и техническия лихвен процент – 0,60%, одобрен от Комисията по финансов надзор. 

Отпускането се извършва в срок до 30 дни от датата на получаване на удостоверението за наличие на изискуем стаж от НОИ, като първата пенсия се определя от 1-во число на месеца, следващ този, през който е подадено заявлението.

 

Актуализация на пенсии:

  Професионалните пенсии се актуализират всеки месец, в зависимост от техническия лихвен процент, въз основа на който е изчислен техния размер и реализираната доходност от инвестирането на средствата на фонда през предходния месец, на годишна база.

   

  За лицата, за които са получени средства от НОИ на основание § 4б, ал. 5 от ПРЗ на КСО, пенсията се преизчислява служебно от месеца, следващ месеца на получаване на средствата..

   

  Изплащане на средствата на осигуреното лице

  Осигурено лице може да поиска, еднократно или разсрочено, изплащане на средствата, когато е придобило право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част I от КСО, или е навършило възрастта по чл.68, ал.1 от КСО, и не е придобило или упражнило право на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

   

  Изплащането на средства се извършва след подаване на заявление по образец в офис на дружеството, лично от лицето или от упълномощено от осигурения лице, притежаващо нотариално заверено изрично пълномощно.

   

  Към заявлението се прилагат:

  • копие на разпореждането от НОИ за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст по Част I от КСО, когато изплащането е на това основание;
  • копие на удостоверение за открита банкова сметка, когато лицето желае получаване на пенсията по съществуваща банкова сметка;
  • нотариално заверено изрично пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник на осигуреното лице.

   

  Изплащане до 50 на сто от средствата при трайно намалена работоспособност

  Осигурено лице може да поиска, еднократно или разсрочено, изплащане до 50 на сто от средствата от ППФ „Доверие“, при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто, определена в експертното решение на Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

   

  Изплащането на средства се извършва след подаване на заявление по образец в офис на дружеството, лично от лицето или от упълномощено от него лице, притежаващо нотариално заверено изрично пълномощно. В заявлението се посочва конкретния размер, до законовото ограничение, който осигуреното лице желае да получи.

    

  Към заявлението се прилагат:

  • копие на влязло в сила решение на ТЕЛК/НЕЛК;
  • копие на удостоверение за открита банкова сметка, когато лицето желае получаване на средствата по съществуваща банкова сметка;
  • нотариално заверено изрично пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник на осигуреното лице..

   

  Изплащане на средствата на наследници на осигурено лице или на пенсионер

  При настъпила смърт на осигурено лице или пенсионер на ППФ "Доверие", наследствени права имат наследниците по закон при съответно прилагане на чл. 3, чл. 4, ал. 1 и чл. 5 – 10а от Закона за наследството. Средствата, дължими на низходящите на осигурения, които са починали след него, се изплащат поравно на техните низходящи, като по-близките по степен изключват по-далечните. Отказът от наследството на починалия, не лишава наследниците му от правата да получат средствата. Получаването на средствата от тях не се счита за приемане на наследство.

   

  Всеки наследник има право на свободен избор между еднократно или разсрочено изплащане на средствата, до размера на полагащия му се дял,

   

  Изплащането на средства се извършва след подаване на заявление по образец в офис на дружеството, лично от всеки наследник, от негов законен представител или от упълномощено от него лице, притежаващо заверено изрично пълномощно.

    

  Към заявлението се прилагат:

  • копие на удостоверение за наследници;
  • копие на акт за раждане на наследник, ненавършил 18 години;
  • копие на удостоверение за открита банкова сметка, когато наследника желае получаване на средствата по съществуваща банкова сметка;
  • нотариално заверено изрично пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник на наследника.

   

  Допълнително могат да бъдат изискани удостоверение за попечителство или настойничество, удостоверение за сключен граждански брак с наследодателя и/или удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на наследника..

    

  Общи правила

  При подаване на заявление за ползване на права в офиса се предоставят оригиналите на всички необходими документи, или нотариално заверени техни преписи, които, след проверка от служител на дружеството, се копират и сверяват, като оригиналите, респ. преписите, се връщат на притежателя

   

  След подаване на заявление с редовни документи, в срок до 3 месеца от приемането му, дружеството издава разпореждане за съответния вид изплащане на средства

   

  Когато се нарежда разсрочено изплащане на средствата, лицето получава екземпляр от разпореждане за разсрочено изплащане и подписва Договор за разсрочено изплащане

   

  Средствата може да се изплащат разсрочено, при условие, че изчисленият месечен размер на периодичното плащане, към дата на определянето, е не по-голям от минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал. 1 от КСО, и не по-малък от 15 на сто от същия размер

   

  Пенсиите и разсрочените плащания се изплащат от 10-то до 15-то число на месеца, за който се отнасят, а еднократните – в деня на издаване на разпореждането

   

  Плащанията се извършват по банков път или чрез пощенски запис. Когато плащането се извършва в чужбина, личната платежна сметка следва да се води от лицензиран доставчик, съгласно законодателството на чуждата държава.