УПФ "Доверие"

Допълнителна пожизнена пенсия за старост

Осигуреното лице има право да поиска отпускане на допълнителна пенсия за старост при навършване на възрастта по чл.68, ал.1 от КСО или 5 г. по-рано при условие че натрупаните средства по индивидуалната партида позволяват отпускане на пенсия, в размер не по-малък от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл.68, ал.1 от КСО.

 

Пенсията се отпуска при условие, че изчисленият месечен размер към датата на отпускане е не по-малък от 20 на сто от размера на социалната пенсия за старост по Част I от КСО към същата датата. Когато този размер е по-малък, средствата се изплащат еднократно на осигуреното лице.

 

След подаването на заявление с редовни документи, в 30 дневен срок от приемането му, дружеството издава разпореждане за отпускане на допълнителна пенсия за старост или за изплащане на средствата, когато изчисленият размер на пенсията е по-малък от законово определения минимум. При отпускане на пенсия, пенсионерът получава екземпляр от разпореждането за отпускане и подписва Пенсионен договор.

Допълнителната пенсия за старост се отпуска:

  • от датата на придобиване на правото, когато заявлението е подадено в 6-месечен срок от тази дата, или
  • от датата на подаване на заявлението, когато заявлението е подадено след изтичане на 6-месечния срок от дата на придобиване на правото.

 

Тя се изплаща, по банков път или чрез пощенски запис, до 25-то число на месеца, за който се отнася.

Допълнителните пенсии за старост се преизчисляват на всеки месец, в зависимост от техническия лихвен процент, въз основа на който е изчислен техния размер и реализираната доходност от инвестирането на средствата на фонда през предходния месец, на годишна база.

 

Изплащане до 50 на сто от средствата при трайно намалена работоспособност

Осигурено лице може да поиска, еднократно, изплащане до 50 на сто от средствата по индивидуалната му партида в УПФ „Доверие“, при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто.

Изплащането на средства се извършва след подаване на заявление-образец в офис на дружеството, лично от лицето или от упълномощено от него лице, притежаващо нотариално заверено изрично пълномощно.

 

Към заявлението се прилагат:

  • копие на решението на ТЕЛК/НЕЛК;
  • копие на удостоверение за открита банкова сметка, когато лицето желае получаване на пенсията по съществуваща банкова сметка;
  • нотариално заверено изрично пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник на осигуреното лице.

 

Изплащането може да бъде еднократно или разсрочено, като в заявлението се посочва конкретния размер, до законовото ограничение, който осигуреното лице желае да получи. Средствата се изплащат разсрочено, при условие, че изчисленият размер на периодичното плащане е не по-малък от 20 на сто от размера на социалната пенсия за старост по Част I от КСО към датата на първото плащане.

След подаването на заявление с редовни документи, в срок до 3 месеца от приемането му, дружеството издава разпореждане за съответния вид изплащане на средства. Когато се нарежда разсрочено изплащане на средствата, лицето получава екземпляр от разпореждането за разсрочено изплащане и подписва Договор за разсрочено изплащане.

 

Изплащане на средствата на наследници на осигурено лице или на пенсионер

При настъпила смърт на осигурено лице или пенсионер на УПФ "Доверие", наследствени права имат:

1. Преживял съпруг;

2. Низходящи или възходящи.

 

Всеки наследник има право на свободен избор между еднократно или разсрочено изплащане на средствата, до размера на полагащия му се дял, при спазване реда на наследяване и размера на наследствените дялове съгласно Закона за наследството. Средствата се изплащат разсрочено, при условие, че изчисленият размер на периодичното плащане е не по-малък от 20 на сто от размера на социалната пенсия за старост по Част I от КСО към датата на първото плащане.

 

Изплащането на средства се извършва след подаване на заявление-образец в офис на дружеството, лично от всеки наследник, или от упълномощено от него лице, притежаващо заверено изрично пълномощно.

 

Към заявлението се прилагат:

  • копие на удостоверение за наследници;
  • копие на акт за раждане на наследник, ненавършил 18 години;
  • копие на удостоверение за открита банкова сметка, когато наследника желае получаване на пенсията по съществуваща банкова сметка;
  • нотариално заверено изрично пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник на наследника.

Допълнително могат да бъдат изискани удостоверение за попечителство или настойничество, удостоверение за сключен граждански брак с наследодателя и/или удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на наследника.

 

След подаването на заявление с редовни документи, в срок до 3 месеца от приемането му, дружеството издава разпореждане за съответния вид изплащане на средства.

Когато се нарежда разсрочено изплащане на средствата, наследникът получава екземпляр от разпореждането за разсрочено изплащане и подписва Договор за разсрочено изплащане.

 

Общи правила

При подаване на документите в офиса се предоставят оригиналите на всички необходими документи, или нотариално заверени техни преписи, които, след проверка от служител на дружеството, се копират и сверяват, като оригиналите, респ. преписите, се връщат на притежателя.