УПФ "Доверие"

Допълнителна пожизнена пенсия за старост

Осигуреното лице има право на:

  

Допълнителна пожизнена пенсия – при навършване на възраст за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 от КСО и когато размерът на средствата по индивидуалната партида, към момента на пенсиониране, позволява  отпускането й в месечен размер, не по-малък от 15% от минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

  

В зависимост от натрупаната сума, пенсионерът има право да избира един от трите вида пенсии:
– пожизнена пенсия без допълнителни условия, или
– пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане (от 2 до 10 години), или
– пожизнена пенсия, включваща период на разсрочено плащане на част от средствата по партидата, до навършване на избрана, от пенсионера, възраст.

 

Конкретният размер на пожизнената пенсия, за всяко осигурено лице, се изчислява на база на натрупаната по индивидуалната партида сума, технически лихвен процент - 0.35% и "Таблицата за смъртност и предстоящия живот", публикувана от НСИ, приложима към момента на пенсиониране.  

  
Разсрочено изплащане – при навършване на възраст за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 от КСО и когато средствата по индивидуалната партида, към момента на пенсиониране, са не по-малко от трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, но са недостатъчни за отпускането на пожизнена пенсия за старост, в определения от закона минимален размер.

 
Еднократно изплащане на натрупаната в индивидуалната партида сума - при навършване на възраст за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 от КСО и за всички, които, към момента на пенсиониране, имат по партидата си средства, до трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Това означава, че, до евентуална промяна в размера на тази пенсия, който, понастоящем, е 523,04 лв., всеки, който има натрупана сума до 1569,12 лв., ще може да я получи еднократно.


  

Гарантирани размери

Дружеството гарантира изплащането на:

 

1.   гарантиран размер на пенсията, изчислен на база сумата на постъпилите брутни вноски. По желание на пенсионера, дружеството може да гарантира изплащането на гарантиран размер на пенсията, изчислен на база натрупаната сума след прилагане на рисков коефициент, приет от управителния съвет на дружеството и утвърден от КФН.

2.  гарантиран размер на разсроченото плащане, изчислен на база сумата на постъпилите брутни вноски.

  

Упражняване на пенсионно право

Осигурено лице, навършило изискуемата възраст за пенсиониране, може да упражни пенсионните си права лично, в офис на дружеството, като подаде заявление по образец и се легитимира с актуален документ за самоличност. 

  

В деня на подаване на заявление с редовни документи, дружеството издава и връчва разпореждане за отпускане на пожизнена пенсия за старост, за еднократно или разсрочено изплащане на средствата. Пенсионерът получава екземпляр от разпореждане и подписва пенсионен договор или договор за разсрочено изплащане, когато това е изискуемо.

 

Всеки последен работен ден на месеца, заявления за ползване на пенсионни права от УПФ се приемат до 17:00 часа.

 

Отпускане на пенсия или определяне на плащане

 • пожизнените пенсии се отпускат от 1-во число на месеца, следващ подаване на заявлението;
 • разсрочените плащания се определят за изплащане от 1-во число на месеца, следващ подаване на заявлението;
 • еднократното плащане се определя в деня на подаване на заявлението.
    

Срокове за изплащане

 • Пожизнените пенсии и разсрочените плащания се изплащат между 10-то и 15-то число на месеца, за който се дължат.
 • Еднократните плащания се изплащат до 5 работни дни от дата на подаване на заявлението.

   

Актуализация на пенсии и разсрочени плащания

 • Пожизнените пенсии се актуализират ежегодно, от 1-во число на месец април, в зависимост от техническият лихвен процент, с който е изчислен техният размер и реализираната доходност от инвестиране на средствата на Фонд за изплащане на пожизнени пенсии „Доверие“.
 • Разсрочените плащания се актуализират ежегодно, от 1-во число на месец април, в зависимост от реализираната доходност от инвестиране на средствата на Фонд за разсрочени изплащания „Доверие“.

 

При продължаване на трудовата дейност и постъпване на допълнителни вноски

 • На всяко осигурено лице, упражнило пенсионни права, ще бъде разкрита партида в УПФ „Доверие“, в която ще се натрупват допълнително постъпилите вноски след датата на упражняване на пенсионното право.
 • Осигурено лице с допълнително постъпили средства след датата на пенсионирането му, има право на еднократно или разсрочено изплащане на средствата от партидата, или на преизчисление на отпуснатата пенсия или на разсроченото изплащане, което получава.

 

Изплащане до 50 на сто от средствата при трайно намалена работоспособност

 Осигурено лице може да поиска, еднократно или разсрочено изплащане до 50 на сто от средствата по индивидуалната му партида в УПФ „Доверие“, при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто, определена в експертното решение на Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

  

Изплащането на средства се извършва след подаване на заявление по образец, в офис на дружеството, лично от лицето или от упълномощено от него лице, притежаващо нотариално заверено изрично пълномощно.

 

Към заявлението се прилагат:

 • копие на влязло в сила решение на ТЕЛК/НЕЛК;
 • копие на удостоверение за открита лична платежна сметка, когато лицето желае получаване на средствата по съществуваща такава;
 • нотариално заверено изрично пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник на осигуреното лице.

  
След подаването на заявление с редовни документи, в срок до 3 месеца от приемането му, дружеството издава разпореждане за съответния вид плащане на средства. Когато се нарежда разсрочено изплащане на средствата, лицето получава екземпляр от разпореждането за разсрочено изплащане и подписва договор за разсрочено изплащане.

 

Права на наследници на осигурено лице

При настъпила смърт на осигурено лице на УПФ "Доверие", наследствени права имат наследниците по закон при съответно прилагане на чл. 3, чл. 4, ал. 1 и чл. 5 – 10а от Закона за наследството. Средствата, дължими на низходящите на осигурения, които са починали след него, се изплащат поравно на техните низходящи, като по-близките по степен изключват по-далечните. Отказът от наследството на починалия, не лишава наследниците му от правата да получат средствата. Получаването на средствата от тях не се счита за приемане на наследство.

  

Всеки наследник има право на свободен избор между еднократно или разсрочено изплащане на средствата, до размера на полагащия му се дял.

  

Изплащането на средствата се извършва след подаване на заявление по образец, в офис на дружеството, лично от всеки наследник, от негов законен представител или от упълномощено от него лице, притежаващо заверено изрично пълномощно.

 

Към заявлението се прилагат:

 • копие на удостоверение за наследници;
 • копие на акт за раждане на наследник, ненавършил 18 години;
 • копие на удостоверение за открита лична платежна сметка, когато наследникът желае получаване на средствата по съществуваща такава;
 • нотариално заверено изрично пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник на наследника.

   
Допълнително могат да бъдат изискани удостоверение за попечителство или настойничество, удостоверение за сключен граждански брак с наследодателя и/или удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на наследника.

   

След подаването на заявление с редовни документи, в срок до 3 месеца от приемането му, дружеството издава разпореждане за съответния вид изплащане на средства.

   

Когато се нарежда разсрочено изплащане на средствата, наследникът получава екземпляр от разпореждането за разсрочено изплащане и подписва Договор за разсрочено изплащане.

 

Права на наследници на пенсионер

При настъпила смърт на пенсионер наследствени права имат наследниците по закон при съответно прилагане на чл. 3, чл. 4, ал. 1 и чл. 5 – 10а от Закона за наследството. Средствата дължими на низходящите на пенсионера, които са починали след него, се изплащат поравно на техните низходящи, като по-близките по степен изключват по-далечните. Отказът от наследството на починалия, не лишава наследниците му от правата да получат средствата. Получаването на средствата от тях не се счита за приемане на наследство.

 

Наследниците на пенсионер имат права:

 • При отпусната пожизнена пенсия с гарантиран период на изплащане - в периода на гарантирано изплащане.
 • При отпусната пожизнена пенсия, с период на разсрочено изплащане на част от средствата - в периода на разсроченото изплащане.
 • При разсрочено изплащане - за срока на договора. 

 

Изплащането на средствата се извършва след подаване на заявление по образец, в офис на дружеството, лично от всеки наследник, от негов законен представител или от упълномощено от него лице, притежаващо заверено изрично пълномощно.

 

Към заявлението се прилагат:

 • копие на удостоверение за наследници;
 • копие на акт за раждане на наследник, ненавършил 18 години;
 • копие на удостоверение за открита лична платежна сметка, когато наследникът желае получаване на средствата по съществуваща такава;
 • нотариално заверено изрично пълномощно, когато заявлението се подава от пълномощник на наследника.

 

Допълнително могат да бъдат изискани удостоверение за попечителство или настойничество, удостоверение за сключен граждански брак с наследодателя и/или удостоверение за съпруг/а и родствени връзки на наследника.

  

След подаването на заявление с редовни документи, в срок до 3 месеца от приемането му, дружеството издава разпореждане за съответния вид изплащане на средства.

  

Общи правила

При подаване на документите в офиса се предоставят оригиналите на всички необходими документи, или нотариално заверени техни преписи, които, след проверка от служител на дружеството, се копират и сверяват, като оригиналите, респ. преписите, се връщат на притежателя.