Доходност и риск

Доходност

Стандартно отклонение

Коефициент на Шарп

Изберете фонд:
Добавете / изключете компания:

Пояснение към графиките

 

Настоящите графики показват:

 

Графика "Доходност" - номиналната доходност на годишна база на универсалните, професионалните и доброволните фондове в страната. Постигнатата номинална доходност, в процент при управлението на активите на пенсионен фонд, за определен период, се изчислява като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на периода и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходния период, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходния период.

 

Графика "Стандартното отклонение" – стандартно отклонение на дяловете на ФДПО на годишна база. Показателят представлява статистическа мярка за разсейването на стойностите на една случайна величина около нейната средна аритметична или очаквана стойност. По-високи стойности на стандартното отклонение означават по-висока степен на изменчивост (волатилност) на постигнатата доходност около нейната средна или очаквана стойност и съответно по-голям риск. 

 

Графика "Коефициентът на Шарп" - Графика "Коефициентът на Шарп" - показател, който съпоставя постигнатата доходност от управлението на инвестиционен  портфейл и поетия риск за постигане на тази доходност. По-висока стойност на коефициента осигурява по-висока доходност за единица риск. Стойности за коефициента на Шарп се оповестяват само в случай, че постигнатата номинална доходност е по-висока от безрисковата доходност (EONIA) за съответната година, а от 01.01.2022 г., €STR (Euro short-term rate).

 

За определяне на безрисковата доходност при изчисляването на коефициента на Шарп по чл. 11, т. 3 от Наредба № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества за периоди с начало преди 1.01.2022 г. и край след тази дата се ползват стойностите на индекса Eonia до 31.12.2021 г., намалени с 8,5 базисни пункта, и стойностите на индекса €STR от 1.01.2022 г. до края на съответния период. За периоди, започващи след 31.12.2021 г., има промяна в хронологичния ред на данните за безрискова доходност, считано от 1.01.2022 г.

  

Доходността, Стандартното отклонение и Коефициентът на Шарп в графиките се показват като изберете съответен вид фонд, както и период измежду - двугодишен, петгодишен, десетгодишен, едногодишен период и за периода от въвеждането на дялове - 01.07.2004 г. След като изберете вида фонд и период/и, за които да се начертаят графиките, можете по Ваше желание да изключвате и включвате съответните универсални, професионални или доброволни фондове, управлявани от различните пенсионно осигурителни дружества.

  

До 31.12.2021 г., стойностите в графиките са към последната дата, за която има данни за средно претегления лихвен процент - EONIA (Euro OverNight Index Average). 

 

От 01.01.2022 г., за изчисляване на коефициента на Шарп се използва €STR, като стойностите на графиките са към последната дата, за която има данни за €STR.

 

Данните за EONIA са взети от сайта тук

Данните за €STR са взети от сайта тук

Данните за стойността на дяловете на пенсионните фондове са с източник КФН - https://ekfn.fsc.bg/units.asp

Със съдържанието на инвестиционните политики на управляваните от ПОК "Доверие" фондове, можете да се запознаете тук.

 

Номиналната доходност, Стандартното отклонение и Коефициента на Шарп, показани в графиките са изчислени съобразно изискванията на Приложение 15 на Наредба 61 на КФН за изискванията към рекламните и писмени информационни материали и страниците в интернет на пенсионно осигурителните дружества.

 

Средногеометрична доходност, Стандартно отклонение и Коефициент на Шарп

  

Средногеометрична доходност на Фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК "Доверие"АД за периода 2019-2023 г. (27.03.2024 г.)

 

Постигната доходност на Фондовете за извършване на плащания, управлявани от ПОК "Доверие" АД за периода 2022-2023 г. (27.03.2024 г.)

 

Средногеометрична доходност на Фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК "Доверие" АД за периода 2018-2022 г. (24.03.2023 г.)

 

Постигната доходност на Фондовете за извършване на плащания, управлявани от ПОК "Доверие" АД за 2022 г. (24.03.2023 г.)

 

Средногеометрична доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК "Доверие" АД, за периода 2017-2021 г. (11.03.2022 г.)

 

Средногеометрична доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК "Доверие" АД, за периода 2016-2020 г. (22.03.2021 г.)

 

Средногеометрична доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК "Доверие" АД, за периода 2015-2019 г.  (01.08.2022 г.)

 

Средногеометрична доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК "Доверие" АД, за периода 2014-2018 г. (09.12.2019 г.)

 

Средногеометрична доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК "Доверие" АД, за периода 2013-2017 г. (09.12.2019 г.)

 

Средногеометрична доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК "Доверие" АД, за периода 2012-2016 г. (09.12.2019 г.)

 

Средногеометрична доходност на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОК "Доверие" АД, за периода 2011-2015 г. (09.12.2019 г.)

 

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Постигането на положителна доходност не е гарантирано. За ДПФ "Доверие" и ППФ "Доверие" не се гарантира запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.