Доходност и риск

Доходност

Стандартно отклонение

Коефициент на Шарп

Изберете фонд:
Добавете / изключете компания:

Пояснение към графиките

 

Настоящите графики показват:

 

Графика "Доходност" - номиналната доходност на годишна база на универсалните, професионалните и доброволните фондове в страната. Постигнатата номинална доходност, в процент при управлението на активите на пенсионен фонд, за определен период, се изчислява като разликата между стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на периода и стойността на един дял на фонда, валидна за последния работен ден на предходния период, се раздели на стойността на един дял, валидна за последния работен ден на предходния период.

 

Графика "Стандартното отклонение" – стандартно отклонение на дяловете на ФДПО на годишна база. Показателят представлява статистическа мярка за разсейването на стойностите на една случайна величина около нейната средна аритметична или очаквана стойност. По-високи стойности на стандартното отклонение означават по-висока степен на изменчивост (волатилност) на постигнатата доходност около нейната средна или очаквана стойност и съответно по-голям риск. 

 

Графика "Коефициентът на Шарп" - коефициентът съпоставя постигнатата доходност от управлението на инвестиционен  портфейл и поетия риск за постигане на тази доходност.По-висока стойност на коефициента осигурява по-висока доходност за единица риск. Стойности за коефициента на Шарп се оповестяват само в случай, че постигнатата номинална доходност е по-висока от безрисковата доходност (EONIA) за съответната година.

 

Доходността, Стандартното отклонение и Коефициентът на Шарп в графиките се показват като изберете съответен вид фонд, както и период измежду - двугодишен, петгодишен, десетгодишен, едногодишен период и за периода от въвеждането на дялове - 01.07.2004 г. След като изберете вида фонд и период/и, за които да се начертаят графиките, можете по Ваше желание да изключвате и включвате съответните универсални, професионални или доброволни фондове, управлявани от различните пенсионно осигурителни дружества.

 

Стойностите в графиките са към последната дата, за която има данни за средно претегления лихвен процент - EONIA (Euro OverNight Index Average), който се използва като безрискова доходност за изчисляването на коефициента на Шарп и при който европейски банки дават еднодневни заеми, деноминирани в евро, на междубанковия паричен пазар.

 

Данните за EONIA са взети от сайта тук

Данните за стойността на дяловете на пенсионните фондове са с източник КФН - https://ekfn.fsc.bg/units.asp

Със съдържанието на инвестиционните политики на управляваните от ПОК "Доверие" фондове, можете да се запознаете тук.

 

Номиналната доходност, Стандартното отклонение и Коефициента на Шарп, показани в графиките са изчислени съобразно изискванията на Приложение 15 на Наредба 61 на КФН за изискванията към рекламните и писмени информационни материали и страниците в интернет на пенсионно осигурителните дружества.

 

Посочените резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на дяловете на пенсионните фондове в бъдеще може да се понижи и не се гарантира положителна доходност, както и запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства.