Портфейли

Актуална структура на инвестиционния портфейл към края на всяко тримесечие - поотделно за всеки управляван от дружеството пенсионен фонд по образец съгласно приложения № 13 – 14 от „Наредба 61 на КФН за изискванията към рекламните и писмени информационни материали и страниците в интернет на пенсионно осигурителните дружества“. Портфейлите по приложение 12 можете да видите тук

 

2020 година

Информация за обема и структурата на инвестициите по видове активи и емитенти на ценни книжа към края на месец януари 2020 г.

 

ДПФ "Доверие" - месечен анализ за януари 2020 г.

ППФ "Доверие" - месечен анализ за януари 2020 г.

УПФ "Доверие" - месечен анализ за януари 2020 г.