На 25 май 2018 г., влезе в сила Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Регламента). 

 

ПОК „Доверие“ е администратор на лични данни, като събира и обработва данните на клиентите на трите пенсионни фонда, които управлява, на трети физически лица и на своите служители. Във връзка с изпълнението на Регламента и Закона за защита на личните данни, както и на подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането им, може да се информирате за правата си на субекти на лични данни и да ги упражните, с някой от приложените документи:

 

Формуляри за упражняване на права от субекти на лични данни

   

 Информация за различните субекти на лични данни

     

  Други


Документи
Политика за защита на личните данни в сила от 01.01.2024 г.
Политика за защита на личните данни в сила от 25 май 2018 г. до 4 юни 2021 г.
Заявление за достъп до лични данни
Заявление за упражняване на право на ограничаване обработването на лични данни
Заявление за упражняване на право на изтриване на лични данни
Заявление за упражняване на право на преносимост на лични данни съгласно чл. 20 от Регламент ЕС 2016/679
Съгласие за маркетинг
Информация и достъп до лични данни на клиенти на пенсионните фондове, управлявани от ПОК “Доверие“ АД
Информация и достъп до лични данни на клиенти, служебно разпределени в УПФ/ППФ „Доверие“
Информация и достъп до лични данни на представители и на наследници на клиенти на УПФ/ППФ/ДПФ „Доверие“
Информация и достъп до лични данни на осигурителни посредници на ПОК „Доверие“
Информация и достъп до лични данни на контрагенти (супервайзори) на ПОК "Доверие" в качеството им на субекти на лични данни
Информация за правата на лицата, участващи в процедура по подбор на персонал в ПОК „Доверие“ АД, в качеството им на субекти на лични данни
Декларация за защита на личните данни
  • Край
  • Защита на личните данни