На 25 май 2018 г., влезе в сила Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Регламента). 

 

ПОК „Доверие“ е администратор на лични данни, като събира и обработва данните на клиентите на трите пенсионни фонда, които управлява, на трети физически лица и на своите служители. Във връзка с изпълнението на Регламента и Закона за защита на личните данни, както и на подзаконовите нормативни актове, свързани с прилагането им, може да се информирате за правата си на субекти на лични данни и да ги упражните, с някой от приложените документи:

 

Формуляри за упражняване на права от субекти на лични данни

 Информация за различните субекти на лични данни

 

  Други

  • Край
  • Защита на личните данни