За нас
Да поговорим спокойно в бъдеще време!

ПЕНСИОННО-ОСИГУРИТЕЛНА КОМПАНИЯ "ДОВЕРИЕ" АД

Регистрирана е на 09.05.1994 г. с решение на Софийски градски съд по Ф.Д. № 9023/1994 г.  Компанията е акционерно дружество с двустепенна система на управление - Надзорен и Управителен съвет.  Представлява се винаги заедно, от които и да е двама измежду Председателя на Управителния съвет и Изпълнителните директори.

 

Капиталът на дружеството е в размер на 15 004 165 лв.

 

ПОК "Доверие" притежава пенсионна лицензия № 01/21.09.2000 г. за осъществяване на дейност по допълнително пенсионно осигуряване и управлява три пенсионни фонда, които са отделни юридически лица:

 

Универсален пенсионен фонд "Доверие"

На 13.02.2001 г., с решение № 1, Софийски градски съд, фирмено дело 610, регистрира Универсален пенсионен фонд "Доверие". С Решение №337 от 25.08.2003 г. КФН дава разрешение на ПОК "Доверие" АД за управление на Универсален пенсионен фонд "Доверие". Идентификационен код от НАП: 012.

 

Професионален пенсионен фонд "Доверие"

На 28.11.2000 г., с решение №1, Софийски градски съд, фирмено дело 13905, регистрира Професионален пенсионен фонд "Доверие". С Решение №336 от 25.08.2003 г. КФН дава разрешение на ПОК "Доверие" АД за управление на Професионален пенсионен фонд "Доверие". Идентификационен код от НАП: 011. 

 

Доброволен пенсионен фонд "Доверие"

На 03.11.2000 г., с Решение №1, Софийски градски съд, фирмено дело 12540, регистрира Доброволен пенсионен фонд "Доверие". С Решение №335 от 25.08.2003 г. КФН дава разрешение на ПОК "Доверие" АД за управление на Доброволен пенсионен фонд "Доверие".

 

  

ЕИК: 831190986

 

Банкова сметка: Банка ОББ, IBAN BG50UBBS92001010009028, BIC: UBBSBGSF, титуляр - ПОК "Доверие" АД

 

Седалище и адрес на управление: гр. София 1113, област София (столица), община Столична, район Изгрев, ул. "Тинтява" №13Б.

 

Членство в други организации

Българска асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване - БАДДПО

 

Глобален договор на ООН

 

Фондация "Атанас Буров"

 

Българска търговско промишлена палата

 

Българска стопанска камара