Как инвестираме вашите спестявания

ПОК "Доверие" инвестира парите на осигурените лица при спазването на следните основни принципи:

 

  • Доходност и надеждност: постигане на максимална доходност при избрано относително ниско ниво на риска и в съответствие на инвестиционните политики на отделните фондове;

 

  • Диверсификация: използване на широк набор от инвестиционни инструменти с цел предпазване от големи загуби, аналог на народната мъдрост "никога да не слагаме всички яйца в една кошница";

 

  • Инвестиции в рамките на закона: строго спазване на изискванията на Кодекса за социално осигуряване, целящи по-висока сигурност на средствата на осигурените.

 

Портфейлите на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове са добре диверсифицирани и балансирани по видове активи, като при безусловно спазване на законовите ограничения е постигнат желаният баланс между очаквана доходност и поет риск.

 

 

Посочените в раздела резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на дяловете на пенсионните фондове в бъдеще може да се понижи и не се гарантира положителна доходност, както и запазване в пълен размер на внесените по индивидуалните партиди средства в периода на осигуряване.

  • Край
  • Как инвестираме вашите спестявания