За пенсионната система

Да се говори спокойно в бъдеще време, когато нямаш достатъчно сигурност в ежедневието си, е трудно, но от друга страна решаването на редица проблеми днес е невъзможно, без ясен поглед в по-близката или по-далечна перспектива. Темата за доходите и жизнения стандарт след пенсиониране е едно от нещата, които колкото и да не ни се иска, трябва да погледнем с нужната отговорност и обективност, за да решим един фундаментален обществен проблем, а в индивидуален план, да се възползваме от всички възможности, които българската пенсионна система предоставя, за да получаваме желания от нас пенсионен доход.

Новият пенсионен модел

От началото на 2000 г. в България действа нов пенсионен модел, чрез който се създаде т.н. 3-стълбова система за пенсионно осигуряване, която включва:

  • Първи стълб - държавно обществено осигуряване (ДОО) - обхваща цялото работещо население на страната. Функционира на разходо-покривен принцип. С вноските на работещите в момента се плащат пенсиите на настоящите пенсионери. Осъществява се от Националния осигурителен институт (НОИ)

  • Втори стълб - допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) - работи на капиталов принцип. Осигурява пенсия за ранно пенсиониране за работещите при условията на първа и втора категория труд и/или допълнителна пенсия за старост за родените след 31.12.1959 г. Осъществява се от частни пенсионни фондове.

  • Трети стълб - допълнително доброволно пенсионно осигуряване (ДДПО) - има доброволен характер. Работи на капиталов принцип. Позволява получаването на пенсии за старост, инвалидност и наследствени пенсии. Осъществява се от частни пенсионни фондове.

Причини за въвеждането на новия пенсионен модел

Основна причина за въвеждане на новия пенсионен модел са ниските доходи на населението както в трудоспособна, така и в нетрудоспособна възраст и демографският проблем, пред който е изправена страната, чието измерение в областта на пенсионното осигуряване се изразява в невъзможността на старата пенсионна система, основана само на разходо-покривен принцип, да функционира нормално и да осигурява необходимия заместващ пенсионен доход на населението в пенсионна възраст. Изравняването на броя на лицата, които правят вноски в разходно-покривната система с тези, които получават пенсии, като краен резултат води до високи вноски, ниски по размер пенсии и постоянна необходимост от покриване на дефицити на държавния пенсионен фонд със средства от бюджета и опасност от неговия фалит.

Цели

Повишаване на пенсионните доходи чрез въвеждане на капиталови схеми за осигуряване, в които пряко да участват отделните лица в трудоспособна възраст, както и техните работодатели. Чрез новия пенсионен модел отговорността за размера на пенсионния доход на хората, които работят сега, е разпределена между държавата, работодателите и осигурените лица.

 

Краен резултат

Сумата от трите вида пенсии да осигури пенсионен доход в размер на 70 - 75% от последното възнаграждение преди пенсиониране, което е международно признатия стандарт, гарантиращ запазване на стандарта на живот в нетрудоспособна възраст.

 

Фондове за допълнително пенсионно осигуряване

Универсален пенсионен фонд (УПФ) - фонд за ДЗПО, в който задължително участват всички родени след 31.12.1959 г., които получават доходи от трудова дейност. Обезпечава получаването на допълнителна пожизнена пенсия за старост.

 

Професионален пенсионен фонд (ППФ) - фонд за ДЗПО, в който задължително участват всички лица, които работят при вредни условия на труд (1-ва и 2-ра категория). Обезпечава получаването на срочна пенсия за ранно пенсиониране, която се получава до придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст.

 

Доброволен пенсионен фонд (ДПФ) - фонд за ДДПО, в който доброволно могат да се осигуряват всички лица, навършили 16 години - самостоятелно, за сметка на работодател, на друг осигурител или комбинирано. Обезпечава получаването на доброволна пенсия за старост, инвалидна и наследствена пенсия.

  • Край
  • За пенсионната система