Документи
Закони
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021г.
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Закон за корпоративното подоходно облагане
Кодекс за социално осигуряване
Подзаконови нормативни актове
ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 21.02.2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
НАРЕДБА № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество
НАРЕДБА № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди
НАРЕДБА № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност
НАРЕДБА № 19 от 8.12.2004 г. за пенсионните резерви и резервите за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии
НАРЕДБА № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
НАРЕДБА № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд
НАРЕДБА № 34 от 4.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки
НАРЕДБА № 47 от 11.07.2012 г. за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества
НАРЕДБА 52 от 21.10.2016 г. за реда и начина за отчисляване на таксите по чл. 201, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 256, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване, събирани от пенсионноосигурителните дружества
НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества
НАРЕДБА № 62 от 30.10.2018 г. за реда за съхраняване, използване и унищожаване от пенсионноосигурителните дружества на документите и данните, свързани с дейността по допълнително пенсионно осигуряване
НАРЕДБА № 63 от 8.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове
НАРЕДБА 68 от 10.06.2021 г. за резервите на пенсионноосигурителните дружества за гарантиране на брутния размер на вноските в универсалните пенсионни фондове
НАРЕДБА 69 от 15.06.2021 г. за техническите лихвени проценти по чл. 169, ал. 1, т. 3 и ал. 8, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване и формулите за изчисляване на допълнителните пожизнени пенсии за старост
НАРЕДБА за категоризиране на труда при пенсиониране
НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Решение 152 на заместник-председателя, ръководещ управление Осигурителен надзор относно примерните образци на легитимационните документи на осигурителните посредници на пенсионноосигурителните дружества
Договори
Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване от друг осигурител
Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване от осигурител
Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с лични вноски
Договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд "Доверие"
Договор за изплащане на професионална пенсия за ранно пенсиониране от Професионален пенсионен фонд "Доверие"
Договор за разсрочено изплащане на средства по индивидуалната партида от Доброволен пенсионен фонд "Доверие"
Договор за разсрочено изплащане на средства по индивидуалната партида от Професионален пенсионен фонд "Доверие"
Договор за разсрочено изплащане на средства по индивидуалната партида от Универсален пенсионен фонд "Доверие"
Пенсионен договор за изплащане на допълнителна пенсия от Доброволен пенсионен фонд "Доверие"
Пенсионен договор за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост от Универсален пенсионен фонд "Доверие"
Приложение 1 - Декларация
Приложение 1 - Списък на лицата, за които осигурителят ще внася осигурителна вноска
Приложение 2 - Декларация
Приложение 3 - Справка за преведените от осигурителя осигурителни вноски
Други
Инструкция за работа с калкулатора „Индивидуален пенсионен план“ в „Моето Доверие“
Образци на легитимационни документи на осигурителни посредници на ПОК "Доверие"
Политика за възнагражденията в пенсионно-осигурителна компания "Доверие"АД
Правила за лични сделки с финансови инструменти за лицата, работещи в и за пенсионно-осигурителна компания "Доверие" АД
Препоръки за сигурност за достъп до уеб приложенията на ПОК "Доверие"
Ръководство за потребители за работа с "Моето доверие"
УПФ
Вътрешни правила на ПОК "Доверие" за приемане, разглеждане и отговор на жалби
Правилник за организацията и дейността на УПФ "Доверие"
Договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд "Доверие"
Договор за разсрочено изплащане на средства по индивидуалната партида от Универсален пенсионен фонд "Доверие"
Заявление за възобновяване на осигуряването в УПФ "Доверие"
Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване - УПФ
Заявление за участие в Универсален пенсионен фонд "Доверие"
Искане за отегляне на заявление за промяна на участие / заявление за прехвърляне - УПФ
Основна информация за осигурените лица в УПФ "Доверие" - възобновяване на осигуряването
Основна информация за осигурените лица в УПФ "Доверие" - нов избор
Основна информация за осигурените лица в УПФ "Доверие"- прехвърляне
Правила на фонд за изплащане на пожизнени пенсии "Доверие"
Пенсионен договор за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост от Фонд за изплащане на пожизнени пенсии "Доверие"
Правила на фонд за разсрочени плащания "Доверие"
Договор за разсрочено изплащане на средства от Фонд за разсрочени плащания "Доверие"
ППФ
Вътрешни правила на ПОК "Доверие" за приемане, разглеждане и отговор на жалби
Правилник за организацията и дейността на ППФ "Доверие"
Договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Професионален пенсионен фонд "Доверие"
Договор за изплащане на професионална пенсия за ранно пенсиониране от Професионален пенсионен фонд "Доверие"
Договор за разсрочено изплащане на средства по индивидуалната партида от Професионален пенсионен фонд "Доверие"
Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване - ППФ
Заявление за участие в Професионален пенсионен фонд "Доверие"
Искане за оттегляне на заявление за промяна на участие /заявление за прехвърляне - ППФ
Основна информация за осигурените лица в ППФ "Доверие" - нов избор
Основна информация за осигурените лица в ППФ "Доверие" - прехвърляне
ДПФ
Вътрешни правила на ПОК "Доверие" за приемане, разглеждане и отговор на жалби
Правилник за организацията и дейността на ДПФ "Доверие"
Декларация по чл. 42, ал.2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
Декларация по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с лични вноски
Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване от друг осигурител
Приложение 1 - Декларация към договор за доброволно пенсионно осигуряване с друг осигурител
Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване от осигурител
Приложение 1 - Списък на лицата, за които осигурителят ще внася осигурителна вноска
Приложение 2 - Декларация към договор за допълнително доброволно осигуряване с осигурител
Приложение 3 - Справка за преведените от осигурителя осигурителни вноски
Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Искане за оттегляне на заявление за промяна на участие / заявление за прехвърляне - ДПФ
Основна информация за осигурените в ДПФ "Доверие" - нов избор с лични вноски
Основна информация за осигурените в ДПФ "Доверие" - нов избор с работодателски вноски
Основна информация за осигурените в ДПФ "Доверие" - прехвърляне
Пенсионен договор за изплащане на допълнителна пенсия от Доброволен пенсионен фонд "Доверие"
Договор за разсрочено изплащане на средства по индивидуалната партида от Доброволен пенсионен фонд "Доверие"
Лични данни
Политика за защита на личните данни в сила от 04.06.2021 г.
Политика за защита на личните данни в сила от 25 май 2018 г. до 4 юни 2021 г.
Заявление за достъп до лични данни
Заявление за упражняване на право на ограничаване обработването на лични данни
Заявление за упражняване на право на изтриване на лични данни
Заявление за упражняване на право на преносимост на лични данни съгласно чл. 20 от Регламент ЕС 2016/679
Съгласие за маркетинг
Информация и достъп до лични данни на клиенти на пенсионните фондове, управлявани от ПОК “Доверие“ АД
Информация и достъп до лични данни на клиенти, служебно разпределени в УПФ/ППФ „Доверие“
Информация и достъп до лични данни на представители и на наследници на клиенти на УПФ/ППФ/ДПФ „Доверие“
Информация и достъп до лични данни на осигурителни посредници на ПОК „Доверие“
Информация и достъп до лични данни на контрагенти (супервайзори) на ПОК "Доверие" в качеството им на субекти на лични данни
Информация за правата на лицата, участващи в процедура по подбор на персонал в ПОК „Доверие“ АД, в качеството им на субекти на лични данни
Декларация за защита на личните данни
Глобален договор на ООН
Доклад за напредъка 2020
Доклад за напредъка 2019
Доклад за напредъка 2018
Доклад за напредъка 2017
Доклад за напредъка 2016 г.
Доклад за напредъка 2014-2015 г.
Доклад за напредъка 2013
Доклад за напредъка 2012 г.
Доклад за напредъка 2011 г.
Доклад за напредъка 2009 г.