Документи
Закони
Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
Закон за корпоративното подоходно облагане
Кодекс за социално осигуряване
Подзаконови нормативни актове
ИНСТРУКЦИЯ № 1 от 21.02.2006 г. за реда и начина за служебно разпределение на лицата, неизбрали фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване
НАРЕДБА № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използване на резервите за гарантиране на минималната доходност
НАРЕДБА № 19 от 8.12.2004 г. за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
НАРЕДБА № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, регулираните пазари и индексите на регулираните пазари на ценни книжа съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
НАРЕДБА № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество
НАРЕДБА № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд
НАРЕДБА № 34 от 4.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки
НАРЕДБА № 47 от 11.07.2012 г. за изискванията към информационните системи на пенсионноосигурителните дружества
НАРЕДБА № 61 от 27.09.2018 г. за изискванията към рекламните и писмените информационни материали и страниците в интернет на пенсионноосигурителните дружества
НАРЕДБА № 62 от 30.10.2018 г. за реда за съхраняване, използване и унищожаване от пенсионноосигурителните дружества на документите и данните, свързани с дейността по допълнително пенсионно осигуряване
НАРЕДБА № 63 от 8.11.2018 г. за изискванията към съдържанието, периодичността на изготвяне и сроковете за представяне на отчетите за надзорни цели на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове
НАРЕДБА № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и на пенсионноосигурителното дружество, на стойността на нетните активи на фонда, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял и за изискванията към воденето на индивидуалните партиди
НАРЕДБА за категоризиране на труда при пенсиониране
НАРЕДБА за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Решение 152 на заместник-председателя, ръководещ управление Осигурителен надзор относно примерните образци на легитимационните документи на осигурителните посредници на пенсионноосигурителните дружества
Правилници
Правилник за организацията и дейността на ДПФ "Доверие"
Правилник за организацията и дейността на ППФ "Доверие"
Правилник за организацията и дейността на УПФ "Доверие"
Договори
Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване от друг осигурител
Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване от осигурител
Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с лични вноски
Договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд "Доверие"
Договор за изплащане на професионална пенсия за ранно пенсиониране от Професионален пенсионен фонд "Доверие"
Договор за разсрочено изплащане на средства по индивидуалната партида от Доброволен пенсионен фонд "Доверие"
Договор за разсрочено изплащане на средства по индивидуалната партида от Професионален пенсионен фонд "Доверие"
Договор за разсрочено изплащане на средства по индивидуалната партида от Универсален пенсионен фонд "Доверие"
Пенсионен договор за изплащане на допълнителна пенсия от Доброволен пенсионен фонд "Доверие"
Пенсионен договор за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост от Универсален пенсионен фонд "Доверие"
Приложение 1 - Декларация
Приложение 1 - Списък на лицата, за които осигурителят ще внася осигурителна вноска
Приложение 2 - Декларация
Приложение 3 - Справка за преведените от осигурителя осигурителни вноски
Други
Инструкция за работа с калкулатора „Индивидуален пенсионен план“ в „Моето Доверие“
Образци на легитимационни документи на осигурителни посредници на ПОК "Доверие"
Политика за възнагражденията в пенсионно-осигурителна компания "Доверие"АД
Правила за лични сделки с финансови инструменти за лицата, работещи в и за пенсионно-осигурителна компания "Доверие" АД
Препоръки за сигурност за достъп до уеб приложенията на ПОК "Доверие"
Ръководство за потребители за работа с "Моето доверие"
УПФ
Вътрешни правила на ПОК "Доверие" за приемане, разглеждане и отговор на жалби
Договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Универсален пенсионен фонд "Доверие"
Договор за разсрочено изплащане на средства по индивидуалната партида от Универсален пенсионен фонд "Доверие"
Заявление за възобновяване на осигуряването в УПФ "Доверие"
Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване - УПФ
Заявление за участие в Универсален пенсионен фонд "Доверие"
Искане за отегляне на заявление за промяна на участие / заявление за прехвърляне - УПФ
Основна информация за осигурените лица в УПФ "Доверие" - възобновяване на осигуряването
Основна информация за осигурените лица в УПФ "Доверие" - нов избор
Основна информация за осигурените лица в УПФ "Доверие"- прехвърляне
Пенсионен договор за изплащане на допълнителна пожизнена пенсия за старост от Универсален пенсионен фонд "Доверие"
ППФ
Договор за допълнително задължително пенсионно осигуряване в Професионален пенсионен фонд "Доверие"
Договор за изплащане на професионална пенсия за ранно пенсиониране от Професионален пенсионен фонд "Доверие"
Договор за разсрочено изплащане на средства по индивидуалната партида от Професионален пенсионен фонд "Доверие"
Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида в друг съответен фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване - ППФ
Заявление за участие в Професионален пенсионен фонд "Доверие"
Искане за оттегляне на заявление за промяна на участие /заявление за прехвърляне - ППФ
Основна информация за осигурените лица в ППФ "Доверие" - нов избор
Основна информация за осигурените лица в ППФ "Доверие" - прехвърляне
ДПФ
Вътрешни правила на ПОК "Доверие" за приемане, разглеждане и отговор на жалби
Декларация по чл. 42, ал.2, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
Декларация по чл. 66, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване от друг осигурител
Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване от осигурител
Договор за допълнително доброволно пенсионно осигуряване с лични вноски
Договор за разсрочено изплащане на средства по индивидуалната партида от Доброволен пенсионен фонд "Доверие"
Заявление за промяна на участие и прехвърляне на натрупаните суми по индивидуалната партида от един в друг фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Искане за оттегляне на заявление за промяна на участие / заявление за прехвърляне - ДПФ
Основна информация за осигурените в ДПФ "Доверие" - нов избор с лични вноски
Основна информация за осигурените в ДПФ "Доверие" - нов избор с работодателски вноски
Основна информация за осигурените в ДПФ "Доверие" - прехвърляне
Пенсионен договор за изплащане на допълнителна пенсия от Доброволен пенсионен фонд "Доверие"
Приложение 1 - Декларация
Приложение 1 - Списък на лицата, за които осигурителят ще внася осигурителна вноска
Приложение 2 - Декларация
Приложение 3 - Справка за преведените от осигурителя осигурителни вноски
Лични данни
Декларация за защита на личните данни
Заявление за достъп до лични данни
Заявление за упражняване на право на изтриване на лични данни
Заявление за упражняване на право на ограничаване обработването на лични данни
Информация и достъп до лични данни на клиенти на УПФ/ППФ/ДПФ „Доверие“
Информация и достъп до лични данни на клиенти, служебно разпределени в УПФ/ППФ „Доверие“
Информация и достъп до лични данни на контрагенти (супервайзори) на ПОК "Доверие" в качеството им на субекти на лични данни
Информация и достъп до лични данни на осигурителни посредници на ПОК „Доверие“
Информация и достъп до лични данни на представители и на наследници на клиенти на УПФ/ППФ/ДПФ „Доверие“
Политика за защита на личните данни
Съгласие за маркетинг
Глобален договор на ООН
Доклад за напредъка 2019
Доклад за напредъка 2018
Доклад за напредъка 2017
Доклад за напредъка 2016 г.
Доклад за напредъка 2014-2015 г.
Доклад за напредъка 2013
Доклад за напредъка 2012 г.
Доклад за напредъка 2011 г.
Доклад за напредъка 2009 г.