Българска агенция за кредитен рейтинг потвърждава дългосрочен кредитен рейтинг A –, перспектива: стабилна, на ПОК „Доверие“ и управляваните от нея фондове за пенсионно осигуряване

Българска агенция за кредитен рейтинг (БАКР) за пореден път присъди кредитен рейтинг А- (перспектива: стабилна) на ПОК „Доверие“, както и кредитен рейтинг А – pf (перспектива: стабилна) на управляваните от нея фондове: Универсален пенсионен фонд "Доверие", Професионален пенсионен фонд "Доверие" и Доброволен пенсионен фонд "Доверие".

  

Рейтингите на БАКР отразяват оценката, че и през 2021 г. ПОК „Доверие“ продължава да се придържа към социално отговорна инвестиционна политика и деклариран стремеж за максимална защита на средствата на осигурените във фондовете за пенсионно осигуряване на дружеството лица.

  

БАКР наблюдава ПОК „Доверие“ и управляваните от Компанията фондове за пенсионно осигуряване от 2004 г. Корпоративният кредитен рейтинг, който БАКР присъжда, отразява постигнатите високи нива на рентабилност и възвръщаемост на Компанията, при висока капиталова осигуреност и ликвидност, както и положителните тенденции при входящи и изходящи потоци на лица и суми в управляваните фондове за пенсионно осигуряване.

  

ПОК „Доверие“ е единственото в страната пенсионноосигурително дружество, което се подлага на процедура по присъждане на кредитен рейтинг, без за това да има нормативно изискване.

  

БАКР е изцяло частна компания, учредена като акционерно дружество през 2002 г. Това е първата българска и третата пълноправна рейтингова агенция в ЕС.