КФН постанови решение за вписване на Фонд за разсрочени плащания „Доверие“

С Решение № 667 – ФРП от 09.09.2021 г., Комисията за финансов надзор (КФН), вписа, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 13 от Закона за Комисията за финансов надзор, Фонд за разсрочени плащания „Доверие“ (ФРП „Доверие“).  

 

Фондът е създаден с решение по протокол № 420 от заседание на Управителния съвет на ПОК „Доверие“, проведено на 02.09.2021 г., на която дата Компанията подписа първия си договор за разсрочено изплащане на средства на осигурен в УПФ „Доверие", като нашата клиентка избра да получава по 298 лв. ежемесечно, в продължение на 16 месеца.  

 

Съгласно изискванията на Кодекса за социално осигуряване, лицата, които са придобили право на пенсия от универсален пенсионен фонд, при навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО, чиито средства по индивидуалната партида са недостатъчни за отпускането на допълнителна пожизнена пенсия за старост, но надвишават трикратния размер на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1 от КСО, към датата на определяне на стойността на средствата по партидата, имат право да ги получат разсрочено.

  

Всеки клиент на УПФ „Доверие“, който отговаря на тези условия и реши да се възползва от правото си за разсрочено изплащане, следва да сключи договор за разсрочено плащане с ПОК „Доверие“ и в резултат на сключения договор средствата по неговата индивидуална партида в УПФ „Доверие“ се прехвърлят във ФРП „Доверие“, от където ще се извършва разсроченото им изплащане за избрания срок. С правилата на ФРП „Доверие“, можете да се запознаете тук:

 

Продължаваме да съветваме нашите клиенти да се информират за своите права по повод възможностите да получат натрупаните по индивидуалната си партида средства в УПФ „Доверие“, при навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1 от КСО. Напомняме също, че получаването им не е обвързано с изискване за стаж и придобиване право на пенсия от държавното обществено осигуряване.