Комисията за финансов надзор одобри промени в Правилника на УПФ „Доверие“

На основание чл. 144, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, Пенсионно-осигурителна компания „Доверие" АД уведомява осигурените лица в Универсален пенсионен фонд „Доверие", че, с Решение 625-УПФ/26.08.2021 г. на Комисията за финансов надзор, са одобрени изменения и допълнения в следните текстове на Правилника за организацията и дейността на УПФ „Доверие":

В т. 1 и т. 6 - 10 от частта, „Определения на използваните термини и понятия“; частта „Използвани съкращения"; чл. 3, ал. 2; чл. 6; чл. 7, ал. 1; чл. 10, ал. 1, т. 5; чл. 12, ал. 1, т. 3 - 9, ал. 2; чл. 15, ал. 1 и 5; чл. 18, ал. 2; чл. 19, ал. 2, т. 3, 4 и 6, ал. 3, т. 3, 4 и 6; чл. 21, ал. 2 и ал. 3, т. 6 и 7; чл. 22, ал. 1, т. 4, 6 и 8 - 14, ал. 3 - 6; чл. 23, ал. 3, 5 и ал. 7 - 10; чл. 24, ал. 4, ал. 8 и ал. 11; чл. 25, ал. 2, т. 2, ал. 3, т. 1 - 4, ал. 4, т. 2; чл. 26, ал. 6, чл. 28, ал. 1, ал. 4 и ал. 7; чл. 30; чл. 36; глава осма с чл. 40 - 42; чл. 43, ал. 1 - 5; чл. 44, ал. 1, ал. 2, ал. 7, ал. 10, ал. 11, т. 1, ал. 12, т. 2, ал. 13, ал. 16, ал. 18, ал. 19, т. 4 и ал. 22 - 25; чл. 45, ал. 1; чл. 46, ал. 1; чл. 47, ал. 1 и 2; глава десета с чл. 48 - 55; глава единадесета с чл. 56 - 75; глава дванадесета; чл. 76, ал. 1, ал. 2, т. 5 - 13, ал. 3 и ал. 4; чл. 77, ал. 1, ал. 2, т. 1, б. „а”, т. 2 и 3, ал. 3; чл. 78; чл. 79, ал. 1, чл. 80, ал. 1; § 2, 3, 20 - 24 от Преходните и заключителни разпоредби.

Измененията и допълненията в Правилника на УПФ „Доверие“ са във връзка с извършени промени в Кодекса за социално осигуряване, регламентиращи изплащането на пенсии от УПФ. 

Повече информация можете да получите на тел.  0 700 13 400 (според тарифния план на абоната за обаждане на фиксиран номер), чрез електронната ни страница www.poc-doverie.bg/ и в офисите ни в цялата страна.