Комисията за финансов надзор одобри промени в Правилника за организацията и дейността на Професионален пенсионен фонд ,Доверие”

На основание чл 144, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване, Пенсионно-осигурителна компания „Доверие" АД уведомява осигурените лица в Професионален пенсионен фонд „Доверие", че, с Решение № 736-ППФ от 07.10.2021 г. на Комисията за финансов надзор, са одобрени изменения и допълнения в следните текстове на Правилника за организацията и дейността на ППФ „Доверие":

 

В т. 1, 3 и 11 от раздел „Определения на използваните термини и понятия“; раздел „Използвани съкращения“; чл. 3, ал. 2; чл. 6; чл. 12; чл. 18, ал. 2; чл. 19, ал. 2, т. 3-5 и 7 и ал. 3, т. 3-7; чл. 21, ал. 2 и 3; чл. 22, ал. 1, т. 7, 11 и 12 и ал. 3, т. 3; чл. 25, ал. 2, т. 2, ал. 3 и ал. 4, т. 2; чл. 26, ал. 6; чл. 36; чл. 40, ал. 3-6; чл. 41; чл. 42, ат. 3-5, ал. 6, т. 4 и 5, ал. 9 и ал. 11-14; чл. 43, ал. 2, т. 5-13; чл. 44, ал. 2-4; чл. 45 - чл 47; чл. 48, ал. 5 и ал. 8-10; чл. 49; чл. 50; чл 51, ал. 1 и 2; чл. 52, ал. 2, т. 3; чл. 53 - чл. 64; § 3, 4 и 20 от преходните и заключителни разпоредби.

 

Измененията и допълненията в Правилника на ППФ „Доверие“ са свързани със съобразяването му с настъпили промени в нормативната уредба.

 

Повече информация можете да получите на тел.  0 700 13 400 (според тарифния план на абоната за обаждане на фиксиран номер), чрез електронната ни страница www.poc-doverie.bg/ и в офисите ни в цялата страна.