Министърът на финансите на Република България, Владислав Горанов, в писмен отговор на парламентарен въпрос, поставен от депутата Георги Гьоков от ПГ на „БСП за България“, 26.05.2020 г.

„Необходимо е да се отбележи, че инвестиционните портфейли на пенсионните фондове са добре структурирани и силно диверсифицирани – изискване, което произтича от самата нормативна уредба на допълнителното пенсионно осигуряване. Също така, пенсионноосигурителните дружества имат добре изградени и работещи звена, занимаващи се с инвестиционната дейност и функции по управление на риска.

В допълнение към гореизложеното, следва да се посочи, че през последните месеци всички пенсионноосигурителни дружества задействаха разработените от тях планове за действие при извънредни ситуации. Целта на тези планове е не само обезпечаване на непрекъснатост и регулярност на дейността на дружествата и намаляване на оперативните рискове с оглед пандемичната обстановка, но същите са фокусиране и върху управлението и намаляването на рисковете, свързани с инвестирането на активите на фонодовете, с оглед ситуацията на финансовите пазари.“

 

......

 

„От изложените данни е видно, че спадът в активите на фондовете е далеч по-малък от спада в посочените водещи борсови индекси. Всъшност може да се каже, че това е практически израз на целите, залегнали във философията зад нормативната рамка, уреждаща изискванията към инвестиционната дейност на фондовете. Главната цел на комплекса от изисквания, забрани и инвестиционни ограничения е именно минимизиране на рисковете при инвестициите на фондовете и запазване на покупателната способност на средствата на осигурените лица. В тази връзка може да се направи извода, че до момента пенсионноосигурителните дружества успяват да минимизират до голяма степен негативните ефекти за фондовете от спадовете на световните финансови пазари, като не са налице индикации, че няма да успеят да изпълняват тази съществена цел и занапред. „

 

С пълното съдържание на отговора на Министърът на финансите можете да се запознаете тук.