Нови инвестиционни политики на УПФ, ППФ и ДПФ "Доверие"

На основание член 175а, ал. 4 от КСО, ПОК „Доверие“ АД уведомява осигурените, в управляваните от нея фондове, лица за приети нови инвестиционни политики на УПФ, ППФ и ДПФ „Доверие“, във връзка с изменения и допълнения на КСО, касаещи инвестиционната дейност.

Основните нови моменти в приетите политики са:

  1. Добавяне на изискване за документиране на взетите инвестиционни решения.
  2. Актуализиране на препратки към новите наредби.
  3. Добавяне на предвидените мерки за предотвратяване на конфликт на интереси.
  4. Добавяне на правила относно инвестиране в алтернативни инвестиционни схеми, инвестиционни имоти и репо и обратни репо сделки.
  5. В частта за риска са отразени промените заложени в новите правила за риска по чл. 179в, ал. 1 от КСО поради промени в нормативната уредба.
  6. Променен е срокът на актуализиране на инвестиционната политика от три на една година.
  7. В приложение № 1 са добавени описания на някои нови финансови инструменти.
  8. В приложение № 2 са актуализирани разрешените финансови инструменти и законовите лимити.
  9. В приложение № 3 са добавени лимити за новите финансови инструменти, а за старите някои са променени.

Пълният текст на новите инвестиционни политики можете да намерите на сайта на ПОК „Доверие“ АД на адрес: https://www.poc-doverie.bg/?cid=61