Подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

На 02.02.2023 г., в Държавен вестник бе обнародван приетия от Народното събрание Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (Закона).

Той въвежда изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза и има за цел да осигури защита на лицата в публичния и в частния сектор, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна в работен контекст.

 

ПОК „Доверие“ е задължено лице, по силата на Законa като: 

 

 • Създаде канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения, който отговаря на изискванията, предвидени в Закона.;

 

 • Прие правила за вътрешно подаване на сигнали и за последващи действия по тях, които следва да се преглеждат и актуализират периодично;

 

 • Определи служители, които отговарят за разглеждането на сигнали;

 

 • Поддържа регистър на сигналите;

 

 • Подава регулярно необходимата статистическа информация към националния орган за външно подаване на сигнали по установения от него ред.

 

Как можете да подадете сигнал, по Закона, използвайки създадените от ПОК „Доверие“ канали?

    

Писмен сигнал – чрез попълване на формуляр и изпращането му на електронен адрес: whistleblowing@poc-doverie.bg, който е създаден и се използва само с тази цел;

 

Писмен сигнал – чрез попълване на формуляр и изпращането му на адрес: София 1113, ул. „Тинтява“ N 13Б, ПОК „Доверие“ АД

 

NB! Ако изберете този начин, на пощенския плик посочете за получател: Служители, отговорни по ЗЗЛПС. Не посочвайте подател!

 

Устен сигнал - чрез обаждане на телефон: 02/4646186 (от 9.00 до 18.00 часа в работни дни);

  

Устен сигнал - чрез лична среща със служител/и, отговарящи за разглеждането на сигнали по Закона, в уговорен между страните подходящ срок.

 

NB! Ако желаете лична среща, оставете съобщение на посочения телефон или я заявете на имейл: whistleblowing@poc-doverie.bg, като посочите телефон за връзка с Вас!

  

Сигналите, които подавате по Закона може да са свързани с нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз в определени области, като:

  

 • Обществени поръчки, финансови услуги, предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма, безопасност и съответствие на продуктите, безопасност на транспорта, опазване на околната среда, безопасност на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях, общественото здраве, защита на потребителите, защита на неприкосновеността на личния живот и личните данни, и сигурност на мрежите и информационните системи;

  

 • Нарушения, които засягат финансовите интереси на Европейския съюз, и нарушения на правилата на вътрешния пазар, включително правилата на Европейския съюз и българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;

  

 • Нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;

  

 • Извършени престъпления от общ характер, за което сигнализиращото лице е узнало във връзка с извършване на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения;

  

 • Нарушения на българското законодателство в областта на правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания, нарушения на трудовото законодателство и на законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба и др.

 

NB! Анонимни сигнали не се допускат за разглеждане!

 

 • Устните сигнали се протоколират от служителя, приел сигнала и се предлагат на сигнализиращото лице за подпис при желание от негова страна.

  

 • Информацията, постъпила чрез сигнал, независимо от начина на подаване, е поверителна и се съхранява на траен носител за нуждите на проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания.

 

 • Сигналите се разглеждат по начин, който гарантира пълнотата, целостта и поверителността на информацията и възпрепятства достъпа на неоправомощени лица до тази информация.

 

Централен орган за външно подаване на сигнали е: 

 

Комисия за защита на личните данни https://www.cpdp.bg/.

КЗЛД има задължение да дава методически указания на задължените субекти по Закона, да приема образци и наредба за воденето на регистъра и др. Компетентните длъжностни лица от Комисията съставят актове за установяване на нарушения на Закона и издават наказателни постановления при установяване на такива нарушения.